الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 )کدام قسمت زمین حالت جامد نیست ؟

د) پوسته ج ) هسته داخلی ب ) خمیرکره الف ) سنگ کره

2 ) حجم کدام لایه بیشتر از بقیه لایه ها است ؟

د ) گوشته ج ) سنگ کره ب ) هسته خارجی الف ) هسته داخلی

3 )کدام لایه از بقیه متراکم تر است ؟

د ) هسته داخلی ج ) گوشته زیرین ب ) سنگ کره الف ) خمیرکره

4 )بعد از سنگ کره چه لایه ای قرار دارد ؟

د ) گوشته زیرین ج ) هسته خارجی ب ) خمیرکره الف ) هسته داخلی

5 ) کدام لایه نقش مهمی در ایجاد زلزله دارد ؟

د ) پوسته ج ) هسته داخلی ب ) خمیرکره الف ) سنگ کره

6 ) سرعت امواج لرزه ای در کدام لایه کمتر است ؟

د ) هسته داخلی ج ) گوشته زیرین ب ) سنگ کره الف ) خمیرکره

 ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .

1 ) مواد مذابی که از مخروط آتشفشان فوران می کند مربوط به لایه ی .........است .

2 ) دانشمندان معتقدند ............... وسیله ای هستند که سفر واقعی به درون زمین را می توانند انجام دهند .

3 ) امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های سخت و متراکم، ............. عبور می کنند.

4 ) لایه سنگ کره روی لایه ........................ حرکت دارد .

5) عمیق ترین چاهی که تا کنون دانشمندان حفر کرده اند ................ کیلومتر است .

6 ) امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های نرم و کم تراکم، ....................... عبور می کنند .

ج ) جمله درست را باعلامت ضربدرمشخص کنید.

1 ) امواج لرزه ای، وسیله ای هستند که سفر واقعی به درون زمین را می توانند انجام دهند و از سنگ های مختلف عبور کنند .

2 ) به دلیل گرم بودن بیش از حد مرکز زمین سفر به درون آن غیرممکن است .

3 ) خمیرکره بر روی سنگ کره حرکت می کند .

4 ) فاصله سطح زمین تا مرکز زمین حدود 4600 کیلومتر است .

5 ) دانشمندان به وسیله امواج لرزه ای بیشترین اطّلاعات را درباره ی درون زمین به دست می آورند .

6 ) هسته ی داخلی مایع و هسته ی خارجی جامد است .

 د ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1 )امواج لرزه ای را تعریف کنید .

 2)به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند چه می گویند؟

3)دانشمندان با استفاده از چه امکاناتی ، به ویژگی های لایه های درونی زمین پی می برند ؟

4 )ساختمان درونی زمین، براساس ترکیب شیمیایی و جنس موادتشکیل دهنده به چند لایه تقسیم می شود ؟

5)ساختمان درونی زمین، براساس ترکیب فیزیکی حالت مواد تشکیل دهنده ( جامد . مایع . خمیری ) به چندلایه تقسیم می شود ؟

6 )منشأ بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام لایه می باشد و این لایه تا چه عمقی از زمین قرار دارد ؟

7 )گوشته ی زیرین کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟

 8 )هسته ی خارجی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟

9 )هسته ی داخلی کجا قرار دارد و چه حالتی دارد ؟

 10 )دانشمندان چطور دریافتند که هسته ی داخلی زمین جامد و هسته ی خارجی ، حالت مایع دارد ؟

11 )چرا در مواد متراکم مثل آهن امواج سریعتر عبور می کند ولی در موادی مثل پلاستیک یا چوب که تراکم کمتری دارند امواج دیرتر عبور می کنند ؟

 12)حرکات قطعات سنگ کره بر روی خمیرکره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شوند ؟

13)تراکم مواد در مرکز زمین بیشتر است یا در سطح آن ؟ دلیل بیاورید .

14 )دانشمندان با چه ابزاری بیشترین اطّلاعات را درباره ی درون زمین به دست می آورند؟

15 )جنس هسته از چیست و سبب چه خاصیتی در زمین شده است ؟

16 )به غیر از لرزش موبایل در حالت ویبره ، جند نمونه از لرزش اجسام را در محیط اطرافتان نام ببرید