X
تبلیغات
آموزشی

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/04/30 و ساعت 23:16 |

چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391


نوشته شده توسط مدیر در 22:42 |  لینک ثابت   • یک نظر
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/03/31 و ساعت 9:47 |

سوالات درسی برای پایه ی پنجم دبستان


1-  اگر در یک تقسیم باقی مانده صفر شود می گوییم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است.2- اگر عددی بخواهد هم بر 2 وهم بر 5 بخش پذیر باشد باید رقم یکان آن صفر باشد.

3- اگرعددی هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد آن عدد بر6 هم بخش پذیر است.

4- عدد هایی بر 9 بخش پذیر هستند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشد.

5- هر عددی که بر 9 بخش پذیر باشد بر 3 نیز بخش پذیر است.

6- کوچک ترین مقسوم علیه طبیعی یک عدد 1 است.

7- بزرگ ترین مقسوم علیه هر عدد خودش است.

8- با توجه به تعریف عدد اول عدد 1 اول نیست.

9- عدد های اول همه اعداد طبیعی هستند.

10- هر عدد طبیعی بزرگ تر از 1 حداقل یک مقسوم علیه اول دارد.

11- تنها عدد اول زوج عدد 2 است.

12- هر  عدد به توان 1 مساوی خودش است.

13- هر عددی که به توان صفر برسد مساوی 1 است.

14- توان دوم یک عدد رامجذور وتوان سوم یک عدد را مکعب می گویند.

15- فاصله دونقطه  Aو B عبارت است از طول پاره خط AB  که همیشه کوتاه ترین مسیر است.

16- فاصله یک نقطه دلخواه مانند M  از خط D عبارت است از طول پاره خطی عمود که از M بر D رسم میشود.

17- دوشکل که کاملا بر هم منطبق شوند با هم مساویند و دو شکل که با هم مساوی باشند می توانند بر هم منطبق شوند.

18- به دوزاویه که در راس مشترک و اضلاعشان در امتداد یک دیگر باشد دو زاویه متقابل به راس می گوییم.

19- در هر تقسیم اعشاری تعداد ارقام اعشاری باقی مانده برابر است با تعداد ارقام اعشاری مقسوم.

20- عدد صفر نه مصبت اس و نه منفی.

21- قرینه صفر خود صفر می باشد.

22- بزرگ ترین وتر دایره قطر آن است.

23- هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است.

24- می توانیم با تبدیل تفریق به جمع حاصلا تفریق دو عدد صحیح را بدست بیاوریم.

25- منظور از جدول داده ها همان جدول اطلاعات عددی است.

26- هر قطر مربع عمود منصف قطر دیگر ان است.

27- هر قطر مربع نیمساز دوتا از زاویه های آن است.

28- مجموعه زوایای داخلی هر مثلث 180درجه است.

29- در لوزی قطر ها عمود منصف یک دیگرند.

30- اگر اعداد کوچک تر از 100 بر 2و3و5و7 بخش پذیر نباشند آن گاه اول هستند.

31- برای رسم نمودار مقسوم علیه های یک عدد ابتدا مقسوم علیه های اول آن را مشخص می کنیم.

32- در ضرب اعداد توان دار اگر پایه ها مساوی باشد یکی از پایه های مشترک را می نویسیم وتوان ها را با هم جمع می کنیم.

33- به کسری که صورت آن از مخرجش بزرگتر باشد کسر بزرگتر از واحد می گوییم.

34- به کسری که صورت آن از مخرجش کوچکتر باشد کسر کوچکتر از واحد می گوییم.

35- بهترین راه برای ساده کردن یک کسر این است که صورت و مخرج آن کسر را بر (( .ب.م.م)) صورت و مخرج ساده کنیم

36- در جمع اعداد کسری اگر مخرج ها مساوی بود یکی از مخرج هارا می نویسیم وصورت هارا با هم جمع می کنیم در غیر این صورت باید مخرج مشترک بگیریم.

37- برای ضرب دو کسر باید مخرج ها را در هم و صورت ها را در هم ضرب کنیم.

38- برای بدست آوردن حاصل تقسیم دو کسر باید کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم.

39- بیان تساوی دو نسبت را تناسب میگوییم.

40- از یک نقطه بیشمار خط راست می گذرد.

41- از هر دونقطه فقط یک خط راست می گذرد.

42- خط از دوطرف امتداد دارد ـ نیم خط از از یک طرف امتداد دارد ـ پاره خط از دو طرف محدود است.

43- به زاویه ای که از زاویه قائمه کوچک تر باشد زاویه تند یا حاده می گویند.

44- به زاویه ای که از زاویه راست بزرگتر واز زاویه نیم صفحه کوچکتر باشد زاویه باز یا ( منفرجه ) می گوییم.

45- مخرج مشترک دو کسر (( ک. م. م )) دو کسر است.

46- اگر در یک تقسیم اعشاری مقسوم علیه یک رقم اعشار داشته باشد مقسوم و مقسوم علیه را در 10 ضرب میکنیم.

47- اگر در یک تقسیم اعشاری مقسوم علیه دو رقم اعشار داشته باشد مقسوم و مقسوم علیه را در 100 ضرب می کنیم و ...

48- برای ضرب اعداد اعشاری عدد هارا بدون در نظر گرفتن ممیز ها ضرب می کنیم و سپس اعشار حاصلضرب را می زنیم.

49- تعداد ارقام اعشاری حاصلضرب اعداد اعشاری برابر است با مجموع تعداد ارقام اعشاری عدد هایی که در هم ضرب شده اند.

50- روی محور اعداد صحیح هر چه  به سمت راست حرکت کنیم عدد بزرگتر می شود و هر چه به سمت چپ حرکت کنیم عدد کوچکتر می شود

51- اگر از نقطه A به نقطه O وصل کرده و به اندازه خودش در همان راستا ادمه دهیم قرینه نقطه A نسبت به نقطه O  بدست می آید

52- اگر از نقطهA به خط d عمود رسم کرده و به اندازه خودش روی همان عمودادامه دهیم قرینه نقطه A نسبت به d بدست می آید.

53- حاصل جمع دو عدد صحیح به ترتیب آن ها بستگی ندا رد.

54- حاصل جمع یک عدد صحیح با قرینه اش صفر می شود.

55- مجموعه قرینه های هردو عدد صحیح برابر است با مجموعه قرینه آنها.

56- هرمثلث را در یکی از حالت های زیر می توان رسم کرد :

1- داشتن دو ضلع و یک زاویه            2- داشتن دو زاویه و یک ضلع             3- داشتن سه ضلع

57- در هر مثلث باید مجموع دوضلع از از ضلع سوم بزرگتر باشد.

58- هر نقطه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد روی عمود منصف آن پاره خط قرار دارد.

59- وضع نسبی خطوط  : 1- باهم موازی هستند          2- متقاطع هستند

60- دو زاویه متقابل به راس همیشه مساویند.

61- از نقطه ای خارج خط یا روی خط فقط میتوان یک عمود بر آن خط رسم کرد.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/18 و ساعت 13:53 |+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/17 و ساعت 20:51 |

عكس های زیبا از گل رز در رنگ های مختلف

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/17 و ساعت 20:42 |

پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نوه چهارساله اش زندگی کند . دستان پیرمرد می لرزید ، چشمانش تار شده بود و گام هایش مردد و لرزان بود .

اعضای خانواده هر شب برای خوردن شام دور هم جمع می شدند ، اما دستان لرزان پدر بزرگ و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقریبا برایش مشکل می ساخت . نخود فرنگی ها از توی قاشقش قل می خوردند و روی زمین می ریختند ، یا وقتی لیوان را می گرفت غالبا شیر از داخل آن به روی رومیزی می ریخت . پسر و عروسش از آن همه ریخت و پاش کلافه شدند .
پسر گفت : ” باید فکری برای پدربزرگ کرد . به قدر کافی ریختن شیر و غذا خوردن پر سر و صدا و ریختن غذا بر روی زمین را تحمل کرده ام .‌” پس زن و شوهر برای پیرمرد ، در گوشه ای از اتاق میز کوچکی قرار دادند . در آنجا پیرمرد به تنهایی غذایش را میخورد ، در حالی که سایر اعضای خانواده سر میز از غذایشان لذت می بردند و از آنجا که پیرمرد یکی دو ظرف را شکسته بود حالا در کاسه ای چوبی به او غذا می دادند . 
گهگاه آنها چشمشان به پیرمرد می افتاد و آن وقت متوجه می شدند هم چنان که در تنهایی غذایش را می خورد چشمانش پر از اشک است . اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردند تذکرهای تند و گزنده ای بود که موقع افتادن چنگال یا ریختن غذا به او می دادند .
اما کودک چهارساله شان در سکوت شاهد تمام آن رفتارها بود . یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکه های چوبی دید که روی زمین ریخته بود . با مهربانی از او پرسید :

” پسرم ، داری چی میسازی ؟‌

” پسرک هم با ملایمت جواب داد : ” یک کاسه چوبی کوچک ، تا وقتی بزرگ شدم با آن به تو و مامان غذا بدهم .” و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد .

این سخن کودک آن چنان پدر و مادرش را تکان داد که زبان شان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد . آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز شام برد .

                                           اولیای گرامی

                                یادمان باشد . فراموش نکنیم

قدرت درک کودکان فوق العاده است . چشمان آنها پیوسته در حال مشاهده ، گوشهای شان در حال شنیدن . ذهنشان در حال پردازش پیام های دریافت شده است . اگر ببینند که ما صبورانه فضای شادی را برای خانواده تدارک می بینیم ، این نگرش را الگوی زندگی شان قرار می دهند .

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/17 و ساعت 20:25 |

دستورالعمل آزمون تیزهوشان - اردیبهشت93 


مواد آزمون و ضرایب دروس مورد نظر در آزمون تیزهوشان

و نمونه ی دولتی به شرح زیر اعلام شد


ریاضی 20 سوال با ضریب 3

علوم تجربی 15 سوال با ضریب 2

مطالعات اجتماعی 5 سوال با ضریب 1

هدیه های آسمان وقرآن 10 سوال با ضریب 2

فارسی 15 سوال با ضریب 2

تفکروپژوهش 5 سوال با ضریب 1


 

تاریخ ثبت نام اولیه     92/12/10

                                      تـــاریخ آزمــــــون     93/02/18

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/17 و ساعت 20:24 |

1- کدامیک از گزینه های زیر بر 3 بخش پذیر نیست؟

1)1521×1531+1530         2)1531×1530+1035         3)1043×1043+1350*            4)1349×1305+1350

2- مبلغی را به نسبت 13و17و7 تقسیم کرده ایم . قسمت کوچکتر 56 ریال شده است. قسمت بزرگتر کدام می باشد؟ 

1)163                                                  2)136  *                                             3)104                                  4)316

3- مریم 400 تومان پول داشت.سه پنجم آن را کتاب خرید وسه هشتم باقیمانده را به خواهرش قرض داد . نصف پول موجودی مریم کدام است ؟

1)100                                                  2)50*                                                  3)150                                  4)300

4- چند عدد سه رقمی کوچکتر از 600 وجود دارد که بر 5 قابل قسمت باشد؟

1)50                                                     2)120                                                  3)500                                  4)100*

5- باقیمانده تقسیم عدد (58+312×28+107×49 )بر 7کدام است ؟

1)1                                                        2)2*                                                     3) 0                                       4)7

6- دوازده دقیقه چند درصد از یک ساعت است ؟

1)%25                                                   2)%20   *                                             3)%30                                   4)%12

7- تعداد دانش آموزان یک مدرسه از 150 نفر به600نفر افزایش یافته است. تعداد دانش آموزان چند درصد افزایش یافته است ؟1)%200                                       2)%300*                               3)%400                                         4)%250

8- برای فرش کردن استخری به ابعاد 5/1!25/3 متر چند کاشی به ابعاد 5×10 سانتیمتر نیاز است ؟

1)9750                                            2)9057                                           3)975*                                        4)957

9- محیط شکل مقابل کدام است ؟

1)40                                                     2)28*     3)34                                                   4)18

10- چند درصد اعداد دنباله (107  123- 131- 260-103)بر 3 قابل قسمت است ؟

1)%5                                                      2)%10                                   3)%20   *                                             4)%15

11- با ارقام 0 و3 و 5 و 7 کوچکترین و بزرگترین عدد چهار رقمی فرد را می سازیم ، میانگین این دو عدد کدام است ؟

1)4880                                     2)6390                                       3)5028                                               4)5280*

12- شخصی برنج را کیلویی700 تومان می خرد و کیلویی780 تومان می فروشد.اگر او در این معامله240000 تومان سود برده باشد ، چند تن برنج فروخته است ؟1)3        *                         2)30                         3)300                        4)3000

13- مساحت ذوزنقه ای 90 ، اندازه ارتفاع 10 و قاعده بزرگ از پنج برابر قاعده کوچک 12 واحد کوچکتر است. قاعده کوچک کدام است 1)7                                                    2)8                        3)6                                        4)5*

14- مساحت مثلثی120سانتیمتر مربع است. نصف ثلث قاعده آن4 سانتیمتر می باشد.ارتفاع وارد بر این قاعده چند سانتیمتر است  1)8                                                        2)10*                                                  3)12                                     4)14

15- نوید 4500ریال پول داشت. ثلث آن را خرج کرد و %75 باقیمانده را به خواهرش نیلوفر داد. چقدر برایش باقیمانده است ؟

1)250                                                  2)300                                                  3)550                                  4)750*

16- یک کتاب را با%25 تخفیف 1200ریال خریده ایم.با%20سود این کتاب را باید چند می خریدیم؟

1)1820                                    2)1850                            3)1920               *                          4)1950

 

17- زمینی است به شکل مستطیل به عرض 14000 سانتیمتر و طول 2/0 کیلومتر و مساحت این زمین چند هکتار است ؟

1)8/2*                               2)028/0                                                            3)28                                     4) %28  

18- طول قاعده مثلثی ثلث طول ضلع یک مربع است. مربع و مثلث یک مساحت دارند. نسبت ارتفاع مثلث به ضلع مربع چقدر است؟1)3                                               2)6*                                                     3)12                                     4)18

19- زاویه بین عقربه در ساعت 10:20 چند درجه است ؟

1) *190                                                 2)110                             3)170                        4)130

20- در دنباله عددی زیر اختلاف عضو هفدهم و سی و هشتم چقدر است ؟            ...... و15 و11 و 7 و3

1)84*                                             2)92                           3)95                                      4)101

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 19:34 |

۱- دمای هوای مشهد ۱۵ درجه بالای صفر ودمای تهران ۴ درجه سردتر از 

مشهد است دمای تهران را به کمک محور اعداد پیدا کنید . 

۲-   عدد ۱۹۴۳/۹چند دسی متر است؟ 

۳-سکه ای را چهار بار بالا پرتاب کردیم احتمال این که هرچهاربار رو بیاید چقدر است؟ 

متمم زاویه ای ۲۸ درجه است مکمل ان را حساب کنید. 

۵-میانگین اعداد( ۹- و ۴ و ۷ و۳- و۱۱)را حساب کنید .  

۶-دماسنجی که هر ۸/۰ درجه را یک درجه نشان می دهد  اکنون دمای ۱۸

 

درجه زیر صفر را نشان می د هد دمای واقعی چند در جه است؟ 

  

۷-اگر بخواهیم استخری به انداز ه های  ۵۴ و ۲۰ و ۵/۲ راپراز آب کنیم وهر 

ثانیه ۹/۰ لیتر آب داخل آن بریزیم پر شدن استخر چه مدت طول می کشد؟

  

۸-در محور مختصات مثلث قایم الزاویه ای را ۴واحد به سمت بالا و۲واحد به

 

سمت راست منتقل کرده ایم شکل حاصل چیست؟روی محور مختصات

 

نشان دهید .

 

 

۹-از بین اعداد (۷۶۸۶۵- و  ۰ و ۴۵۶۷۸۹۳- و ۵۴۳۲ - و ۱ )کدام از همه

 

کوچکتر وکدام از همه بزرگتر است؟ 

  

۱۰-اگر پاره خطی از وسط دو ضلع مثلثی گذشته باشد ودرموازات ضلع

 

سوم باشد و۵سانتی متر طول داشته باشد اندازه ضلع سوم مثلث را

 

حساب کنید .

 


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 19:23 |

یوم الله 22 بهمن


مقدّمه

روز 22 بهمن 57 نیز روز نجات ملت ایران از چنگال طاغوتیان زمان، روز آشکار شدن نعمت بزرگ الهی; یعنی، استقلال و آزادی بود.

این مسلم است که هر ملتی تا از وابستگی ها نجات پیدا نکند و از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشود، نمی تواند نبوغ و استعداد خود را آشکار سازد و در راه «الله » که راه مبارزه با هر گونه شرک و ظلم و بیدادگری است، گام نهد.

یادآوری 22 بهمن

یادآوری یوم الله 22 بهمن; یعنی، یادآوری رشادت ها و فداکاری ها و شهادت طلبی های ملتی منسجم و خداجوی و پیرو ولایت و رهبری که با ایثار خون خود ثابت کرد که «خون بر شمشیر و حق بر باطل پیروز است.» یادآوری 22 بهمن; یعنی، یادآوری تجلی حکومت الله در روی زمین، روزی که برنده ترین سلاح معنوی; یعنی، ایمان، پیروزی آفرید.

روزی که کلمه توحید در وحدت کلمه به دست آمد و در نتیجه اعتصام به «حبل الله » رژیم ستمشاهی دوهزار و پانصد ساله طاغوتیان به زباله دانی تاریخ سپرده شد و ثابت کرد آوای «الله اکبر» از رگبار «مسلسل » قوی تر و نیرومندتر است.

22 بهمن به ما آموخت که در مبارزه با دشمنان اسلام، فقط باید بر خدا تکیه داشت گرچه دست از سلاح تهی باشد. و وابستگی به شرق و غرب هرچند به سلاح های مدرن مجهز باشند، در برابر نیروی هماهنگ مردمی که با سلاح ایمان مبارزه می کنند، بی اثر است.


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 13:31 |

یوم الله 22 بهمن


مقدّمه

روز 22 بهمن 57 نیز روز نجات ملت ایران از چنگال طاغوتیان زمان، روز آشکار شدن نعمت بزرگ الهی; یعنی، استقلال و آزادی بود.

این مسلم است که هر ملتی تا از وابستگی ها نجات پیدا نکند و از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشود، نمی تواند نبوغ و استعداد خود را آشکار سازد و در راه «الله » که راه مبارزه با هر گونه شرک و ظلم و بیدادگری است، گام نهد.

یادآوری 22 بهمن

یادآوری یوم الله 22 بهمن; یعنی، یادآوری رشادت ها و فداکاری ها و شهادت طلبی های ملتی منسجم و خداجوی و پیرو ولایت و رهبری که با ایثار خون خود ثابت کرد که «خون بر شمشیر و حق بر باطل پیروز است.» یادآوری 22 بهمن; یعنی، یادآوری تجلی حکومت الله در روی زمین، روزی که برنده ترین سلاح معنوی; یعنی، ایمان، پیروزی آفرید.

روزی که کلمه توحید در وحدت کلمه به دست آمد و در نتیجه اعتصام به «حبل الله » رژیم ستمشاهی دوهزار و پانصد ساله طاغوتیان به زباله دانی تاریخ سپرده شد و ثابت کرد آوای «الله اکبر» از رگبار «مسلسل » قوی تر و نیرومندتر است.

22 بهمن به ما آموخت که در مبارزه با دشمنان اسلام، فقط باید بر خدا تکیه داشت گرچه دست از سلاح تهی باشد. و وابستگی به شرق و غرب هرچند به سلاح های مدرن مجهز باشند، در برابر نیروی هماهنگ مردمی که با سلاح ایمان مبارزه می کنند، بی اثر است.


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 13:31 |

یوم الله 22 بهمن


مقدّمه

روز 22 بهمن 57 نیز روز نجات ملت ایران از چنگال طاغوتیان زمان، روز آشکار شدن نعمت بزرگ الهی; یعنی، استقلال و آزادی بود.

این مسلم است که هر ملتی تا از وابستگی ها نجات پیدا نکند و از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشود، نمی تواند نبوغ و استعداد خود را آشکار سازد و در راه «الله » که راه مبارزه با هر گونه شرک و ظلم و بیدادگری است، گام نهد.

یادآوری 22 بهمن

یادآوری یوم الله 22 بهمن; یعنی، یادآوری رشادت ها و فداکاری ها و شهادت طلبی های ملتی منسجم و خداجوی و پیرو ولایت و رهبری که با ایثار خون خود ثابت کرد که «خون بر شمشیر و حق بر باطل پیروز است.» یادآوری 22 بهمن; یعنی، یادآوری تجلی حکومت الله در روی زمین، روزی که برنده ترین سلاح معنوی; یعنی، ایمان، پیروزی آفرید.

روزی که کلمه توحید در وحدت کلمه به دست آمد و در نتیجه اعتصام به «حبل الله » رژیم ستمشاهی دوهزار و پانصد ساله طاغوتیان به زباله دانی تاریخ سپرده شد و ثابت کرد آوای «الله اکبر» از رگبار «مسلسل » قوی تر و نیرومندتر است.

22 بهمن به ما آموخت که در مبارزه با دشمنان اسلام، فقط باید بر خدا تکیه داشت گرچه دست از سلاح تهی باشد. و وابستگی به شرق و غرب هرچند به سلاح های مدرن مجهز باشند، در برابر نیروی هماهنگ مردمی که با سلاح ایمان مبارزه می کنند، بی اثر است.


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 13:31 |
فقر اینه که
 
 
فقر اینه که کتابخونت کوچکتر از یخچالت باشه
 
 
فقر اینه که دو تا النگو توی دستت باشه و دو تا دندون خراب توی دهنت
 


فقر اینه که شامی که امشب جلوی مهمونت میذاری ، از شام دیشب و فردا شب
 
 
خانواده ات بهتر باشه


فقر اینه که ماجرای عروس فخری خانوم و زن صیغه ای پسر وسطیش رو از حفظ باشی اما ماجرای مبارزات بابک خرمدین رو ندونی

فقر اینه که وقتی کسی ازت پرسید در سه ماه اخیر چند تا کتاب خوندی برای پاسخ دادن نیازی به شمارش نداشته باشی

فقر اینه که فاصله لباس خریدن هات از فاصله مسواک خریدن هات کمتر باشه

فقر اینه که کلی پول بدی واسه فلان مارک عینک ، اما فلان کتاب معروف رو نمیخری تا فایل پی دی افش رو مجانی گیر بیاری

فقر اینه که توی خیابون آشغال بریزی و از تمیزی خیابون های اروپا تعریف کنی

فقر اینه که ماشین 50 میلیون تومانی سوار بشی اما قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت نکنی

فقر اینه که شعار بدی که دموکراسی میخوای ، اما تو خونه بچه ات جرأت نکنه از ترست بهت بگه که بر حسب اتفاق قاب عکس مورد علاقه ات رو شکسته

فقر اینه که ورزش نکنی و به جاش برای تناسب اندام از غذا نخوردن و جراحی زیبایی و دارو کمک بگیری

فقر اینه که وقتی ازت بپرسن سرگرمی های تو چیه بعد از یه مکث طولانی بگی فقط موزیک و سریال های تلویزیون

فقر اینه که در اوقات فراغتت به جای سوزاندن چربی های بدنت بنزین بسوزانی

فقر اینه که با کامپیوتر کاری جز ایمیل چک کردن و چت کردن و موزیک گوش دادن نداشته باشی


...

از نظر شما واقعاً فقر چیه ؟!!!

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/17 و ساعت 21:20 |


EARTH ATMOSPHERE AND ITS LAYERS


مقدمه

جو زمین بالاترین بخش تشکیل‌دهندهٔ کرهٔ زمین است که مخلوطی از گازهایی از جمله نیتروژن (۷۸٪)، اکسیژن (۲۱٪)، آرگون (۰٫۹٪) و کربن دی‌اکسید (۰٫۰۳٪) است. جو زمین از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع ۱۰٫۰۰۰ کیلومتر (۶٫۲۰۰ مایل) ادامه می‌یابد و پنج لایهٔ اصلی تروپوسفراستراتوسفر، مزوسفرترموسفرو اگزوسفر را در بر می‌گیرد. مولکول‌های ازون که لایهٔ ازون را تشکیل می‌دهند، در استراتوسفر قرار دارند و از ورود پرتوهای فرابنفش خورشیدی جلوگیری می‌کنند و موجب ادامهٔ زندگی بر سطح زمین می‌شوند. سردترین بخش جو زمین با دمای ۹۰- درجهٔ سانتی‌گراد در بالای مزوسفر قرار دارد. یونوسفرمگنتوسفرو کمربند تابشی وان آلن بخش‌های جداگانه‌ای در جو با توجه به ویژگی‌های الکترومغناطیسی هستند.

 

جو نخست زمین حدود ۴٫۵۷ میلیارد سال پیش شکل‌گرفت که شامل گازهای هیدروژن و هلیم بود. که پس از مدتی به‌دلیل سبک‌بودن، بر گرانش زمین غلبه‌کردند و به فضا گریختند. جو دوم حدود ۳٫۵ یا ۲٫۷ میلیارد سال پیش شکل‌گرفت و شامل گازهایی مانند بخار آب، کربن دی‌اکسید و آمونیاک بود. با فعالیت باکتری‌ها و انجام فرایند فتوسنتز و عوامل دیگر، اکسیژن در جو آزاد شد و موجب شکل‌گیری جو سوم شد. در این زمان، ابردوران پیرازیستی شکل‌گرفت که طی آن جانوران با تنفس اکسیژن، زندگی‌های جانوری را تشکیل‌دادند.

 هرچه از سطح زمین به ارتفاعات می‌رویم، فشار هوا و چگالی کاهش می‌یابد. مجموع جرم جو زمین ۱۰۱۸×۵٫۵ کیلوگرم است. بخشی از نور خورشید در جو پراکنده می‌شود. نور خورشید دارای طیف‌های الکترومغناطیسی مختلفی است که یکی از آن‌ها طیف مرئی است که انسان قادر به تشخیص آن است. ضریب شکست هوا ۱٫۰۰۰۲۹ است.

 

گردش جوی موجب توزیع گرما در سطح زمین می‌شود. سه چرخش پایه در گردش عرضی به نام‌های سلول هادلی،سلول فرلو سلول قطبی وجود دارند.

بخش‌بندی بر پایهٔ دما


تروپوسفرشکل 2 -  شاتل فضایی اندور بر فراز زمین. لایهٔ نارنجی رنگ تروپوسفر است و پس از آن، استراتوسفر و مزوسفر دیده می‌شوند.

 

تروپوسفر پایین‌ترین لایهٔ جو و نزدیک‌ترین لایه به سطح زمین است و از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع ۱۸–۱۰ کیلومتری (۱۱–۶ مایلی) ادامه می‌یابد. بسیاری از ابرها و سیستم‌های آب‌وهوایی در این لایه قرار دارند. ضخامت تروپوسفر در قطب حدود ۸–۷ کیلومتر (۵ مایل) و در استوا حدود ۱۸–۱۶ کیلومتر (۱۱–۱۰ مایل) است. علاوه بر این، ارتفاع این لایه به تغییر فصل‌ها نیز بستگی دارد. ۸۰ درصد کل جرم جو و ۹۹ درصد بخار آب جو در تروپوسفر قرار دارد. بخار آب موجود در تروپوسفر در مناطق گرم و به ویژه مناطق استوایی زیاد و در مناطق قطبی کم است. بخار آب با جذب انرژی تابشی گرمایی خورشید نقش مهمی در تنظیم آب‌وهوای زمین دارد.

 

با افزایش ارتفاع در تروپوسفر، چگالی گازها کاهش می‌یابد و هوا رقیق‌تر می‌شود. بنابراین، دمای هوا با افزایش ارتفاع در این لایه نیز کاهش می‌یابد. هم‌چنین با افزایش ارتفاع، فشار هوا نیز کاهش می‌یابد. دمای هوا در سطح زمین ۱۵ درجهٔ سانتی‌گراد و ارتفاع ۱۰ کیلومتر ۴۹٫۹- درجهٔ سانتی‌گراد است. فشار در سطح زمین ۱۰۱۳٫۲ بار و در ارتفاع ۱۰ کیلومتر ۲۶۵ بار است. با افزایش ارتفاع، چگالی کاهش می‌یابد و در نتیجه تروپوسفر چگال‌ترین لایهٔ جو است. ابرهایی مانند کومولوس و استراتوسدر این لایه قرار دارند. هواپیماها عمدتاً در این لایه پرواز می‌کنند.

 

در این لایه، مولکول‌های ازون تروپوسفریوجود دارند که آلاینده هستند. مولکول‌های ازون موجود در تروپوسفر می‌توانند به راحتی با بافت‌های زیستی واکنش‌داده و آن‌ها را از بین ببرند. این مولکول‌ها موجب احساس سوزش در شش‌های انسان می‌شوند. پژوهشگران دانش پزشکی دریافته‌اند که تنفس ازون بیش از چند ماه تا چند سال، یکی از عوامل برگشت‌ناپذیری است که به شش‌های پستانداران آسیب می‌رساند. مولکول‌های ازون به ویژه برای کودکان، سالمندان و بزرگسالانی خطرناک است که در فصل تابستان به طور منظم برای ورزش بیرون از خانه می‌روند. تروپوپاز مرز میان تروپوسفر و استراتوسفر است.

 

1- آیا میدانید که ..... چشم ها بعد از مغز، پیچیده ترین عضو بدن شما هستند.

2- آیا میدانید که ..... چشم ها بیش از 2 میلیون بخش فعال دارند.

3-  آیا میدانید که ..... چشم ها از 65 درصد مسیرهای منتهی به مغز استفاده می کنند.

4- آیا میدانید که .....  در شرایط مناسب و صحیح می توانند روشنایی یک منبع نور را در فاصله 5/22 کیلومتری تشخیص دهند.

 5- آیا میدانید که ..... نزدیک به 85 درصد کل معلومات شما از طریق چشم ها به دست می آید.

6- آیا میدانید که ..... چشم ها در هر ساعت 36000 بایت (bits: واحد اندازه گیری اطلاعات) اطلاعات را تهیه می کنند.

 

7- آیا میدانید که ..... چشم ها می توانند فوراً صدها ماهیچه و اندام را در بدن شما فعال کنند.

8- آیا میدانید که .....  در طی یک عمر طبیعی، چشم ها می توانند مانند یک دوربین، 24 میلیون عکس از دنیای اطرافتان برای شما بگیرند.

 

--------------------------------------------

9- آیا میدانید که ..... ماهیچه هایی که از داخل، چشم های شما را حرکت می دهند، قوی ترین عضلات برای این کار هستند. این عضلات 100 برابر قوی تر از مقدار مورد نیاز هستند.

چشم

10- آیا میدانید که ..... کره چشم افراد بزرگسال حدود 5/2 سانتیمتر قطر دارد. از کل سطح کره چشم، فقط یک ششم آن یعنی قسمت جلویی آن در معرض دید قرار دارد.

 

11-  آیا میدانید که ..... چشم ها تنها قسمتی از بدن هستند که می توانند در هر زمانی صد در صد فعال باشند، شب یا روز و بدون هیچ استراحتی.(پلک های چشم و ماهیچه های خارجی چشم نیاز به استراحت دارند، حالت لیز بودن و نرمی سطح چشم بایستی از نو تجدید شود، ولی خود چشم ها هرگز نیاز به استراحت ندارند.با این همه، هر چند وقت یک بار به چشم هایتان استراحت دهید.)

 

12- آیا میدانید که ..... بینایی چشم ها، با ارزش ترین حس برای شماست. لذا به خوبی از آنها مراقبت کنید و در حفظ سلامتی آنها کوشا باشید.

--------------------------------------------


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/17 و ساعت 10:34 |

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/17 و ساعت 10:30 |

دستگاه مختصات

دو محور عمود بر هم که در یک صفحه قرار دارند ، یک دستگاه مختصات به وجود می آورند.

محور افقی را محور طول، محور عمودی را محور عرض و محل برخورد دو محور را مبدأ مختصات می نامند.

صفحه ی حاصل از دو محور مختصات را صفحه ی مختصات می گوییم.

از آن جا که دو محور مختصات بر هم عمود هستند آنرا دستگاه مختصات قائم یا دکارتی ( منسوب به دکارت ) می نامند.

1- هر نقطه که در ناحیه ی اول قرار گیرد ، طول و عرضش مثبت است.

2- هر نقطه که در ناحیه ی دوم قرار گیرد ، طول منفی و عرض مثبت است.

3- هر نقطه ای که در ناحیه ی سوم قرار گیرد ، طول و عرضش منفی است.

4- هر نقطه ای که در ناحیه ی چهارم قرار گیرد طول مثبت و عرض منفی است.

5 – هر نقطه ای که روی محور طول قرار گیرد ، عرضش صفر است.

6 – هر نقطه ای که روی محور عرض قرار گیرد ، طولش صفر است.

مثال Å اگر نقطه  روی محور طول باشد، مقدار را بدست آورید .

حل: هر نقطه روی محور طول ، عرض آن صفر است پس:


نتقال: (translation )

انتقال به معنی جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر رفتن، نقل کردن، کوچیدن، کوچ کردن و مردن و در گذشتن می باشد.

در ریاضی انتقال یعنی تغییر مکان، اندازه و جهت مشخص. برداری که شکل را در مسیر مشخص انتقال می دهد، بردار انتقال می نامند.

1 - هر برداری که موازی محور طول باشد ، عرض آن صفر است .

2 – هر برداری که موازی محور عرض باشد ، طول آن صفر است .

3 – قرینه نقطه ی  نسبت به محور طول نقطه ی است .

4 - قرینه نقطه ی  نسبت به محور عرض نقطه ی است .

5 -قرینه نقطه ی  نسبت به مبدأ مختصات نقطه ی است .

6 - قرینه نقطه ینسبت به نیمساز ناحیه ی اول و سوم نقطه یاست .

7 - قرینه نقطه ی نسبت به نیمساز ناحیه ی دوم و چهارم نقطه ی  است .

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/17 و ساعت 10:29 |

زیبایی های زیر دریا که حتما باید دید
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/12 و ساعت 13:55 |
۱-دریک مدرسه با ۶۰۰ دانش آموز، تعداد چپ دست ها بیش تر است یا در یک مدرسه با تعداد ۵۰۰ دانش آموز؟( احتمال چپ دست بودن در هر دو مدرسه برابراست)

۲-اگر تاسی را یک بار بیندازیم، احتمال این که مضرب های عدد ۳ بیاید چه قدر است؟

اگر همان تاس را ۴۰ بار بیندازیم ، تقریبا" چند مرتبه امکان دارد مضرب ۳ بیاید؟

۳-اگر تاسی را یک بار بیندازیم،احتمال اینکه عددی زوج بیاید ، چه قدر است؟

احتمال اینکه اعداد کمتر از ۱ بیاید ، چه قدر است ؟

۴-تاسی را ۲۰ بار پرتاب کرده ایم و ۴ بار عدد ۵ آمده است.احتمال آمدن عدد ۵ در این آزمایش چه قدر بوده است؟روی محور نشان دهید.

احتمال آمدن عددی غیر از ۵ چه قدر خواهد بود؟

۵-کدام نمودار جمعیت ۵ کشور همسایه را بهتر نشان می دهد؟

۱) خط شکسته           ۲) ستونی                     ۳) دایره ای               ۴) تصویری

۶-اگر تاسی را ۶ بار بیندازیم ، بهترین پیش بینی ممکن برای فرد آمدن عدد چند بار است؟

 ۷-برای مقایسه ی بهتر داده های آماری از انواع ...................... استفاده می شود.

۸- در نمودار ................... نسبت و سهم هر بخش را به صورت درصد محاسبه کرده و سپس روی نمودار نمایش می دهند.

۹-احتمال این که نوزادی در ماه خرداد به دنیا بیاید ، چه قدر است ؟

۱۰-احتمال این که روز تولد شما ، پنج شنبه باشد ،چه قدر است؟

۱۱-اگر سکه ای را ۴۰ بار بیندازیم ، احتملا رو آمدن آن چه قدر است؟

۱۲-برای نمایش تغییرات قیمت طلا از نمودار ................. استفاده می شود.

۱۳-در یک مزرعه ۲۵ گاو و مرغ وجود دارد و تعداد پاهای آنها روی هم ۷۰ عدد است. در این مزرعه چند گاو و چند مرغ وجود دارد ؟(حل مسئله از راه حدس و آزمایش )

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/07 و ساعت 21:10 |

فرمول هایی برای محاسبه مساحت و محیط و حجم

 

1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع به توان۲
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) تقسیم بر۲

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

۴) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع 
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

۵) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) تقسیم بر ۲

محیط لوزی = یک ضلع × 4

۶) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2

۷) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع 
محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر

۸) مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو 

حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه

۹) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3 

۱۰ ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

۱۱ ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 
حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

۱۲ ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 

۱۳) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

۱۴) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

۱۵) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

16)مجموع دو قطر ضربدر نصف پی=محیط بیضی

17)محیط ضربدر نصف سهم=مساحت چند ضلعی منتظم

(فاصله مرکز دایره محاطی تا هرضلع =سهم)

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/07 و ساعت 20:53 |

أحدث سيارة متطورة لجمع القمامة

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/03 و ساعت 19:1 |
بی بی "مجید" هم رفت
پروین‌دخت یزدانیان معروف به مادر بزرگ قصه‌های مجید در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش  الف به نقل از فارس از اصفهان پروین‌دخت یزدانیان یا همان بی بی مشهور قصه‌های مجید که هنوز یاد و خاطره آن در ذهن‌های کودکان و نوجوانان دهه ۷۰ ماندگار است ظهر امروز در سن ۸۹ سالگی در نجف آباد اصفهان دار فانی را وداع گفت.
وی که چند سالی بود بر اثر بیماری و کهولت سن در بستر بیماری بود، توسط دخترش پرستاری می‌شد.
یزدانیان که در نجف‌آباد اصفهان به دنیا آمد، دارای ۱۲ فرزند، ۲۵ نوه و پنج نتیجه است که از میان این تعداد فرزند کیومرث و منوچهر پوراحمد کارگردان و نویسنده نام آشنای سینما و تلویزیون هستند.
حضور یزدانیان مقابل دوربین از سال ۱۳۷۰ با مجموعه «قصه‌های مجید» آغاز شد و ایفای نقشش در سینما از سال ۱۳۷۱ با «صبح روز بعد» و «شرم» که هر سه به کارگردانی پسرش بود ادامه یافت.

وی در فعالیت کوتاه مدت خود در سینما، حضور در فیلم‌های «نان و شعر» (۱۳۷۲)، «خواهران غریب» (۱۳۷۴) و «شب یلدا» (۱۳۷۹) را به کارگردانی فرزندش کیومرث پور احمد و ایفای نقش در فیلم مهریه بی‌بی (۱۳۷۳) ساخته اصغر هاشمی تجربه کرد
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/29 و ساعت 11:21 |

 چهار توصیه ی راهبردی برای پرورش بهتر مهارت صحبت کردن در دانش آموزان ابتدایی:

1.    دانش آموزان را عادت دهید قبل از صحبت کردن ، درباره ی آن چه که می خواهند بگویند،«فکر کنند» کل مطالب را در ذهن خود طراحی کنند(پردازش) و سپس درباره ی آن حرف بزنند . زمانی  که پرسشی از دانش آموزان می کنید ، بهتر است به آن ها «فرصتِ فکر کردن» بدهید.

2.    از دانش آموزان بخواهید تجارب و حاصلِ مشاهدات خارج یا داخل مدرسه را در کلاس بیان کنند. فرصت هایی فراهم آورید (بستر سازی کنید) تا آنان ، تجارب و مشاهدات خود را در گروههای دو یا سه نفری برای یکدیگر بگویند ، درباره ی کتابهایی که خوانده اند، توضیح دهند یا در باره ی دلیل وقوعِ روی دادِ  نا خوش آیند ، داستان ارائه دهند.

3.    دانش آموزان را تشویق کنید درباره مسایل گوناگون نظر بدهند و افکار و نظرهای خود را در قالب گفتاری مبسوط   بیان کنند ، نه! در قالبِ یک واژه یا یک جمله.

4.    از دانش آموزان بخواهید در هنگام صحبت کردن در کلاس ، از حرکات دست چهره و ... به طور مناسب بهره گیرند تا منظور خود را بهتر به هم کلاسان خود تفهیم کنند.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/28 و ساعت 18:48 |

20-1 در صد پنج تاراروی شکل نشان دهید.

2-قیمت کتا بی  900 تومان بود آن را با 15 درصد تخفیف خریدیم . چند تومان پرداخته ایم ؟

3-یک دفتر 2000 تومان بود آن را به قیمت 1600 تومان خریدیم چند درصد تخفیف گرفتیم ؟


 

4-یک عدد میز را بعد از 8 درصد تخفیف  3680 تومان خریدیم . قیمت میز قبل از تخفیف چند تومان بوده است ؟

5-علی نه بیستم پول خود را خرج کرد حالا چند درصد از پول ا و باقی مانده است ؟

6-یک هکتار چند درصد یک کیلو متر مربع است ؟

7-قیمت کتا بی 2000 تومان بود فروشنده کتاب های خود را با 10 درصد تخفیف می فروشد . حساب کنید بعد از دو بار تخفیف قیمت این کتاب جند تومان می شود ؟ 

8-2500 سا نتیمتر مربع چند درصد متر مربع است ؟

9-یک هشتم دانش آموزان دبستان جاوید در کلاس پنجم درس می خوا نند اگر 20 درصد این دانش آموزان  10 نفر باشند . آنگاه در دبستان جاوید چند نفر مشغول تحصیل هستند ؟

10-فروشنده ای اجناس خود را ابتدا 20 درصد گران و سپس 20 درصد ارزان فروخت حساب کنید آن جنس را گرانتر خریده ایم  یا ارزانتر چه قدر؟

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/28 و ساعت 18:39 |
      

                 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

                     مساحت و محیط اشکال هندسی

1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4


مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2


مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث = مجموع سه ضلع


مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3


مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع


مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع


مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع 
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع


مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2 
محیط لوزی = یک ضلع × 4


مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2


مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع 
محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر


مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو 

حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سهمساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3 


13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش


14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 
حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)


15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 


16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )


17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی


18) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/28 و ساعت 18:37 |
چگونه به احتمال زیاد پیشامدی اتفاق  می افتد؟
بسیاری از وقایع وپیشامدها را نمی توان با اطمینان بیان کرد بلکه  با مجموعی از پیش بینی ها بیان می شود. با استفاده از ایده احتمالات بهترین کار این است که بگوییم  به احتمال زیاد رخ می دهد،.
بعضی پیشامد ها گاهی ممکن است  رخ دهد. وبعضی قطعی رخ می دهد. وبعضی امکان ندارد رخ دهد.مثال:
×علی در مسابقه دو اول رتبه اول کسب کند.  ممکن است
×اگر باران ببارد زمین خیس می شود.قطعی
× هرکودک در یکسالگی به مدرسه می رود.غیر ممکن

بالا انداختن یک سکه
هنگامی که سکه را بالا انداختیم، دو پیشامد ممکن وجود دارد: 
درقدیم یک روی سکه عدد بود(خط)ویکروی سکه تصویر شیر(شیر) 
(شیر)سر (H) و یا   (خط) دم (T)
 ما می گوییم که احتمال شیرسکه فرود بیاید ½ 
و احتمال خظ سکه فرود بیااید  ½
پرتاب تاس 
هنگامی که تاس  راپرتاب کردیم تنها پرتاب شش احتمال وجود دارد: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
احتمال هر یک از آنها   6  /  1   (یک ششم) است

 

احتمال 
به طور کلی: 
 
احتمال رویداد اتفاق می افتد      =    تعداد راه هایی (حالتهایی) دلخواه می تواند رخ دهد       
               
                                                             تعداد       کل(حالتها) نتایج ت  
  
مثال: در پرتاب تاس احتمال اینکه  "4" اتفاق بیفتد(دلخواه)
تعداد راه آن اتفاق می افتد می تواند( 1 (زیراازیک تا6 فقط یکی از انها (4) است
تعداد کل  نتایج: (6 (مجموع حالت های   تاس  6 تاست )
 
بنابراین احتمال =     1     
           
                                  6     
به عنوان مثال: 5 مهره در یک کیسه وجود دارد: 4 آبی و 1 قرمز است. احتمال این که یک مهره آبی برداشته خواهد شد?
تعداد راه مورد خواسته اتفاق می افتد می تواند:( 4    زیرا 4 ابی هست    (
تعداد  کل نتایج: (5 (5 مهره در کل وجود دارد)
 
   =بنابراین احتمال4/5   = 0.5     
                                                                                                

احتمال خط(محور)(بین صفر تا یک)

 در ریاضی احتمال پیشامد را با کسر روی محور اعداد بین صفر ویک بیان می کنند.
احتمال  شانس چیزی که اتفاق می افتد   انچه قرار است اتفاق بیفتد ،همیشه بین 0 و 1 است(توجه داشته باشید که هرچه احتمال پیشامد بیشتر باشد به یک نزدیکتر است وهر چه پیشامد ممکن نباشد صفر  است وهرچه پیشامد قطعی باشد با 1 نشان می دهیم .
درپرتاب سکه احتمال شیر یا خط برابر است.   5  /  0
پریدن روی کره ماه غیر ممکن.  صفر
اگربالا بپرید قطعی به زمین میرسید.=1
احتمال اینکه کسی ازفاصله یک متری بپرد پایش بشکند(احتمال ضعیف)نزدیک صفر
احتمال اینکه در70 سالگی جشن تولد یگیرد (بیش از یک دوم)
 
   
از6 نی 3تا بلندتر است احتمال برداشتن نی بلند 3/6

به شکل زیر توجه کنید محور بین صفر ویک است

 

احتمال فقط یک راهنمایی است
در احتمال نمی توان دقیقا گفت که چه اتفاقی  می افتد فقط میتواند راهنمایی کندکه ایا احتمال وقوع هست ؟.
مثال: بازی شیر یا خط سکه 100 بار، چند بار شیر خواهد آمد؟   50=2 / 1 ×100
احتمال می گوید: بنابراین  نصف  یعنی  شیر 50 بار پس  شانس  ما½.
اما زمانی که شما در واقع آن را امتحان کنید  ممکن است 48  بارشیر یا 55   بارشیر یا هر چیزی واقعا ممکن است  بیاید اما در اکثر موارد آن تعدادی نزدیک به 50 خواهد بود.
اطلاعات بیشتر در فهرست برچسب ها
کلماتی  که در احتمال کاربرد دارد.

برخی از کلمات معنی خاص در احتمال است : احتمال،اتفاقی ، تصادفی،   نمونه   ،پیشامد،  شانس،
    میزان اطمینانی که به وقوع یک پیشامد داریم (احتمال)
احتمال چیزی که روی نمی دهد= احتمال انچه روی دهد ،مجموع احتمالات=1  
احتمال تجربی: , پیشامدی  که نتیجه نامشخص است. 
 پرتاب یک سکه، پرتاب تاس، دیدن آنچه  که مردم   چه نوع پیتزا  انتخاب کنند و...
احتمال تجربی=احتمالی که با محاسبه نتایج تجربه وآزمایش به دست آید. آزمایش را چند بار تکرا رمی کنیم  یادادشت کرده وکل دفعات تکرار را در مخرج کسر ورویداد دلخواه را صورت می نویسیم 
                     تعداد رویداد موردنظر مطلوب   =  احتمال                        
                         کل رویداد                                                                                
احتمال تصادفی= یعنی  قبل از ازمایش نتیجه، قطعی نیست  مثل=پرتاب سکه ،شیر یا خط بیاید.
فضای نمونه: تعداد کل پیشامدهای  ممکن در ازمایش:
مثال1- در پرتاب سکه فضای نمونه 2حالت شیر یا خط دارد.
مثال2=دریک کیسه 3مهره ابی قرمز وسفید هست مجموعه  فضای نمونه{آبی، قرمز، سفید}
به علامت{} آکولاد گویند وعلامت مجموعه است.
مثال3 فضای نمونه پرتاب تاس 6حالت دارد.{6،5،4،3،2،1}
به عنوان مثال: انتخاب یک کارت از یک دسته کارت ورق بازی
52 کارت درورق بازی هست  (بدون    Jokers) )  ژوکر
بنابراین فضای نمونه تمام 52 کارت امکان پذیر است: آس دل   ،2 دل، و غیره و...
فضای نمونه از تعداد پیشامد مورد نظر ساخته شده است:
رویداد یا پیشامد: نتیجه یک آزمایش یا قسمتی از فضای نمونه
به عنوان مثال:  در پرتاب سکه ، خط ظاهر شود- یا با پرتاب تاس ،5 ظاهر شود.
یک رویداد می تواند اختمال یک یا بیشتر باشد مثلا در بازی ورق  4  K دارد 

·
    " K " انتخاب از یک دسته کارت است (هر یک از 4 K در بازی ورق یک اتفاق   است
·    "حتی   K شماره" (2، 4 یا 6) اتفاق بیفتد
پیشامد مورد نظریا مطلوب  - دلخواه: فقط یکی از نتایج ممکن با قسمتی از نتایج. در یک ازمایش چند حالت ممکن است رخ دهد.ولی به یک حالت مایل هستیم که (پیشامد مطلوب ) است.
مثال =درپرتاب تاس احتمال اینکه عدد زوج ظاهر شود کدام است؟پاسخL2و4و6 زوج هستند وکل حالات 6 حالت است پس می شود  سه ششم=6   /  3)(پیشامد مطلوب)عدد زوج در تاس
احتمال  نظری (ریاضی)=یعنی فقط از اطلاعات موجود در فضای نمونه استفاده شود.
تعداد عضو های مطلوب      =   احتمال
تعداد عضوهای فضای نمونه
مثال=خانواده ای 2 فرزند دارد احتمال اینکه دختر یاپسر باشد کدام است؟
پاسخ:     {(دختر،پسر)،(پسر-دختر)،(دختر – دختر)،(پسر پسر)}=فضای نمونه
{(دختر – پسر)،(پسر- دختر)}=پیشامدمطلوب
2 / 1 یا 4 / 2=احتمال
  در شکل زیر مراحل بالا را ببینید:
 

          فضای نمونه کل نتایج یا پیشامد ها است.
(A) تعداد پیشامد مورد نظر فقط یک نتیجه ممکن است. 
و یک رویداد می تواند یک یا بیشتر از نتایج ممکن است.     
 
 
به عنوان مثال: کورش  تصمیم  گرفت ازمایش کند
هنگامی که2 تاس پرتاب شد. بداند   چند بار "جفت شکل هم" 2و2 یا 3و3  ظاهر می شود؟
هر بار کورش2 تاس را پرتاب کرد یک آزمایش وتجربه است.چون نتیجه نامشخص است یک آزمایش است.
رویداد این است که کورش  بررسی کند که در آن هر دو تاس  بعد از پرتاب  که هم شماره.باشند
 "جفت ظاهر شود"،  از چه شماره هایی ساخته شده . این 6 پیشامد مورد نظر:
{1,1} {2,2} {3,3} {4,4} {5,5} و {6.6{
 
فضای نمونه :همه  کل پیشامد هه یا کل نتایج 36 امتیاز نمونه است 
{1,1} {1,2}، {1,3}، {1,4}... {6,3} {4} {4} {6.6} 
توجه کن که  در ازمایش بله ونه کدام است؟
 

آزمایش           
{3,4}   نه           
{5,1}نه           
{2,2}  بله           
{6,3}نه           
...         
 
بعد از 100   بار که کورش آزمایش کرده بود 19 بار"جفت " رویداد ه بوده است  برای شما چند بار رخ می دهد ؟ ازمایش کن.
  مثال=روی 12کارت ازیک تا12 نوشتیم یک کارت می کشیم احتمال اینکه 5 باشد چیست؟ یک به 12
مثال=یک کیسه 5 مهره قرمز و3مهره سیاه و2مهره سفیدداریم یک مهره در می آوریم احتمال این که قرمز باشد چیست؟کل رویداد   10=2+3+5
 تعداد رویداد موردنظر   =  احتمال                        پس:5
کل رویداد                                                                     10  
 مثال در شکل زیراحتمال اینکه عقربه رابچرخانیم وروی آبی قرار گیرد چیست؟ یک چهارم

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/28 و ساعت 18:29 |

مردی که مارمولک می‌خورد! + عکس

مجله انگلیسی "مترو" عکسی از یک مرد عربستانی را در حال خوردن مارمولک به عنوان عجیب ترین عکس سال 2013 معرفی کرد. این عکس که توسط عکاس خبرگزاری رویترز گرفته شده مرد عربستانی را در حالتی نشان می دهد که بخشی از مارمولک را بلعیده و پاهای مارمولک هم از دهانش بیرون زده است.+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/27 و ساعت 17:48 |


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/23 و ساعت 19:4 |


هدف: حل معادله های بسیار ساده
در اینجا من به شما 3 رقم و یک نتیجه خواهم داد، شما باید با قرار دادن علامت های صحیح معادله را کامل کنید. 
برای درک بهتر ابتدا یک مثال را با هم حل میکنیم، باقی معادله ها به عهده ی شماست:
2 2 2 = 6
این رابطه اینجوری درست میشه:
2 + 2 + 2 = 6
حالا بقیه ی معادله ها را حل کنید.
1 1 1 = 6
2 2 2 = 6
3 3 3 = 6
4 4 4 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6 = 6
7 7 7 = 6
8 8 8 = 6
9 9 9 = 6

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/23 و ساعت 18:58 |

مرد مسنی به همراه پسر 25 ساله اش در قطار نشسته بود. در حالی

که مسافران در صندلی های خود نشسته بودند، قطار شروع به حرکت

کرد…

به محض شروع حرکت قطار پسر 25 ساله که کنار پنجره نشسته بود

پر از شور و هیجان شد. دستش را از پنجره بیرون برد و در حالی که

هوای در حال حرکت را با لذت لمس میکرد فریاد زد : پدر نگاه کن

درختها حرکت میکنن. مرد مسن با لبخندی هیجان پسرش را تحسین

کرد . کنار مرد جوان، زوج جوانی نشسته بودند که حرفهای پدر و پسر

را می شنیدند و از حرکات پسر جوان که مانند یک کودک5 ساله رفتار

میکرد، متعجب شده بودند…

ناگهان جوان دوباره با هیجان فریاد زد: پدر نگاه کن دریاچه، حیوانات و

ابرها با قطار حرکت میکنند . زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه

میکردند . باران شروع شد چند قطره روی دست مرد جوان چکید . او با

لذت آن را لمس کرد و چشمهایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر نگاه

کن باران میبارد، آب روی من چکید .زوج جوان دیگر طاقت نیاورند و از

مرد مسن پرسیدند: چرا شما برای مداوای پسرتان به پزشک مراجعه

نمی کنید ؟مرد مسن گفت: ما همین الان از بیمارستان بر می گردیم.

امروز  پسر من برای اولین بار در زندگی میتواند ببیند

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/22 و ساعت 20:52 |

http://download755.persiangig.com/image/new/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA.jpg

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/22 و ساعت 20:47 |