X
تبلیغات
آموزشی

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/04/30 و ساعت 23:16 |

چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391


نوشته شده توسط مدیر در 22:42 |  لینک ثابت   • یک نظر
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/03/31 و ساعت 9:47 |

سوالات درسی برای پایه ی پنجم دبستان


1-  اگر در یک تقسیم باقی مانده صفر شود می گوییم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است.2- اگر عددی بخواهد هم بر 2 وهم بر 5 بخش پذیر باشد باید رقم یکان آن صفر باشد.

3- اگرعددی هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد آن عدد بر6 هم بخش پذیر است.

4- عدد هایی بر 9 بخش پذیر هستند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشد.

5- هر عددی که بر 9 بخش پذیر باشد بر 3 نیز بخش پذیر است.

6- کوچک ترین مقسوم علیه طبیعی یک عدد 1 است.

7- بزرگ ترین مقسوم علیه هر عدد خودش است.

8- با توجه به تعریف عدد اول عدد 1 اول نیست.

9- عدد های اول همه اعداد طبیعی هستند.

10- هر عدد طبیعی بزرگ تر از 1 حداقل یک مقسوم علیه اول دارد.

11- تنها عدد اول زوج عدد 2 است.

12- هر  عدد به توان 1 مساوی خودش است.

13- هر عددی که به توان صفر برسد مساوی 1 است.

14- توان دوم یک عدد رامجذور وتوان سوم یک عدد را مکعب می گویند.

15- فاصله دونقطه  Aو B عبارت است از طول پاره خط AB  که همیشه کوتاه ترین مسیر است.

16- فاصله یک نقطه دلخواه مانند M  از خط D عبارت است از طول پاره خطی عمود که از M بر D رسم میشود.

17- دوشکل که کاملا بر هم منطبق شوند با هم مساویند و دو شکل که با هم مساوی باشند می توانند بر هم منطبق شوند.

18- به دوزاویه که در راس مشترک و اضلاعشان در امتداد یک دیگر باشد دو زاویه متقابل به راس می گوییم.

19- در هر تقسیم اعشاری تعداد ارقام اعشاری باقی مانده برابر است با تعداد ارقام اعشاری مقسوم.

20- عدد صفر نه مصبت اس و نه منفی.

21- قرینه صفر خود صفر می باشد.

22- بزرگ ترین وتر دایره قطر آن است.

23- هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است.

24- می توانیم با تبدیل تفریق به جمع حاصلا تفریق دو عدد صحیح را بدست بیاوریم.

25- منظور از جدول داده ها همان جدول اطلاعات عددی است.

26- هر قطر مربع عمود منصف قطر دیگر ان است.

27- هر قطر مربع نیمساز دوتا از زاویه های آن است.

28- مجموعه زوایای داخلی هر مثلث 180درجه است.

29- در لوزی قطر ها عمود منصف یک دیگرند.

30- اگر اعداد کوچک تر از 100 بر 2و3و5و7 بخش پذیر نباشند آن گاه اول هستند.

31- برای رسم نمودار مقسوم علیه های یک عدد ابتدا مقسوم علیه های اول آن را مشخص می کنیم.

32- در ضرب اعداد توان دار اگر پایه ها مساوی باشد یکی از پایه های مشترک را می نویسیم وتوان ها را با هم جمع می کنیم.

33- به کسری که صورت آن از مخرجش بزرگتر باشد کسر بزرگتر از واحد می گوییم.

34- به کسری که صورت آن از مخرجش کوچکتر باشد کسر کوچکتر از واحد می گوییم.

35- بهترین راه برای ساده کردن یک کسر این است که صورت و مخرج آن کسر را بر (( .ب.م.م)) صورت و مخرج ساده کنیم

36- در جمع اعداد کسری اگر مخرج ها مساوی بود یکی از مخرج هارا می نویسیم وصورت هارا با هم جمع می کنیم در غیر این صورت باید مخرج مشترک بگیریم.

37- برای ضرب دو کسر باید مخرج ها را در هم و صورت ها را در هم ضرب کنیم.

38- برای بدست آوردن حاصل تقسیم دو کسر باید کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم.

39- بیان تساوی دو نسبت را تناسب میگوییم.

40- از یک نقطه بیشمار خط راست می گذرد.

41- از هر دونقطه فقط یک خط راست می گذرد.

42- خط از دوطرف امتداد دارد ـ نیم خط از از یک طرف امتداد دارد ـ پاره خط از دو طرف محدود است.

43- به زاویه ای که از زاویه قائمه کوچک تر باشد زاویه تند یا حاده می گویند.

44- به زاویه ای که از زاویه راست بزرگتر واز زاویه نیم صفحه کوچکتر باشد زاویه باز یا ( منفرجه ) می گوییم.

45- مخرج مشترک دو کسر (( ک. م. م )) دو کسر است.

46- اگر در یک تقسیم اعشاری مقسوم علیه یک رقم اعشار داشته باشد مقسوم و مقسوم علیه را در 10 ضرب میکنیم.

47- اگر در یک تقسیم اعشاری مقسوم علیه دو رقم اعشار داشته باشد مقسوم و مقسوم علیه را در 100 ضرب می کنیم و ...

48- برای ضرب اعداد اعشاری عدد هارا بدون در نظر گرفتن ممیز ها ضرب می کنیم و سپس اعشار حاصلضرب را می زنیم.

49- تعداد ارقام اعشاری حاصلضرب اعداد اعشاری برابر است با مجموع تعداد ارقام اعشاری عدد هایی که در هم ضرب شده اند.

50- روی محور اعداد صحیح هر چه  به سمت راست حرکت کنیم عدد بزرگتر می شود و هر چه به سمت چپ حرکت کنیم عدد کوچکتر می شود

51- اگر از نقطه A به نقطه O وصل کرده و به اندازه خودش در همان راستا ادمه دهیم قرینه نقطه A نسبت به نقطه O  بدست می آید

52- اگر از نقطهA به خط d عمود رسم کرده و به اندازه خودش روی همان عمودادامه دهیم قرینه نقطه A نسبت به d بدست می آید.

53- حاصل جمع دو عدد صحیح به ترتیب آن ها بستگی ندا رد.

54- حاصل جمع یک عدد صحیح با قرینه اش صفر می شود.

55- مجموعه قرینه های هردو عدد صحیح برابر است با مجموعه قرینه آنها.

56- هرمثلث را در یکی از حالت های زیر می توان رسم کرد :

1- داشتن دو ضلع و یک زاویه            2- داشتن دو زاویه و یک ضلع             3- داشتن سه ضلع

57- در هر مثلث باید مجموع دوضلع از از ضلع سوم بزرگتر باشد.

58- هر نقطه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد روی عمود منصف آن پاره خط قرار دارد.

59- وضع نسبی خطوط  : 1- باهم موازی هستند          2- متقاطع هستند

60- دو زاویه متقابل به راس همیشه مساویند.

61- از نقطه ای خارج خط یا روی خط فقط میتوان یک عمود بر آن خط رسم کرد.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/18 و ساعت 13:53 |+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/17 و ساعت 20:51 |

عكس های زیبا از گل رز در رنگ های مختلف

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/17 و ساعت 20:42 |

پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نوه چهارساله اش زندگی کند . دستان پیرمرد می لرزید ، چشمانش تار شده بود و گام هایش مردد و لرزان بود .

اعضای خانواده هر شب برای خوردن شام دور هم جمع می شدند ، اما دستان لرزان پدر بزرگ و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقریبا برایش مشکل می ساخت . نخود فرنگی ها از توی قاشقش قل می خوردند و روی زمین می ریختند ، یا وقتی لیوان را می گرفت غالبا شیر از داخل آن به روی رومیزی می ریخت . پسر و عروسش از آن همه ریخت و پاش کلافه شدند .
پسر گفت : ” باید فکری برای پدربزرگ کرد . به قدر کافی ریختن شیر و غذا خوردن پر سر و صدا و ریختن غذا بر روی زمین را تحمل کرده ام .‌” پس زن و شوهر برای پیرمرد ، در گوشه ای از اتاق میز کوچکی قرار دادند . در آنجا پیرمرد به تنهایی غذایش را میخورد ، در حالی که سایر اعضای خانواده سر میز از غذایشان لذت می بردند و از آنجا که پیرمرد یکی دو ظرف را شکسته بود حالا در کاسه ای چوبی به او غذا می دادند . 
گهگاه آنها چشمشان به پیرمرد می افتاد و آن وقت متوجه می شدند هم چنان که در تنهایی غذایش را می خورد چشمانش پر از اشک است . اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردند تذکرهای تند و گزنده ای بود که موقع افتادن چنگال یا ریختن غذا به او می دادند .
اما کودک چهارساله شان در سکوت شاهد تمام آن رفتارها بود . یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکه های چوبی دید که روی زمین ریخته بود . با مهربانی از او پرسید :

” پسرم ، داری چی میسازی ؟‌

” پسرک هم با ملایمت جواب داد : ” یک کاسه چوبی کوچک ، تا وقتی بزرگ شدم با آن به تو و مامان غذا بدهم .” و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد .

این سخن کودک آن چنان پدر و مادرش را تکان داد که زبان شان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد . آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز شام برد .

                                           اولیای گرامی

                                یادمان باشد . فراموش نکنیم

قدرت درک کودکان فوق العاده است . چشمان آنها پیوسته در حال مشاهده ، گوشهای شان در حال شنیدن . ذهنشان در حال پردازش پیام های دریافت شده است . اگر ببینند که ما صبورانه فضای شادی را برای خانواده تدارک می بینیم ، این نگرش را الگوی زندگی شان قرار می دهند .

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/17 و ساعت 20:25 |

دستورالعمل آزمون تیزهوشان - اردیبهشت93 


مواد آزمون و ضرایب دروس مورد نظر در آزمون تیزهوشان

و نمونه ی دولتی به شرح زیر اعلام شد


ریاضی 20 سوال با ضریب 3

علوم تجربی 15 سوال با ضریب 2

مطالعات اجتماعی 5 سوال با ضریب 1

هدیه های آسمان وقرآن 10 سوال با ضریب 2

فارسی 15 سوال با ضریب 2

تفکروپژوهش 5 سوال با ضریب 1


 

تاریخ ثبت نام اولیه     92/12/10

                                      تـــاریخ آزمــــــون     93/02/18

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/12/17 و ساعت 20:24 |

1- کدامیک از گزینه های زیر بر 3 بخش پذیر نیست؟

1)1521×1531+1530         2)1531×1530+1035         3)1043×1043+1350*            4)1349×1305+1350

2- مبلغی را به نسبت 13و17و7 تقسیم کرده ایم . قسمت کوچکتر 56 ریال شده است. قسمت بزرگتر کدام می باشد؟ 

1)163                                                  2)136  *                                             3)104                                  4)316

3- مریم 400 تومان پول داشت.سه پنجم آن را کتاب خرید وسه هشتم باقیمانده را به خواهرش قرض داد . نصف پول موجودی مریم کدام است ؟

1)100                                                  2)50*                                                  3)150                                  4)300

4- چند عدد سه رقمی کوچکتر از 600 وجود دارد که بر 5 قابل قسمت باشد؟

1)50                                                     2)120                                                  3)500                                  4)100*

5- باقیمانده تقسیم عدد (58+312×28+107×49 )بر 7کدام است ؟

1)1                                                        2)2*                                                     3) 0                                       4)7

6- دوازده دقیقه چند درصد از یک ساعت است ؟

1)%25                                                   2)%20   *                                             3)%30                                   4)%12

7- تعداد دانش آموزان یک مدرسه از 150 نفر به600نفر افزایش یافته است. تعداد دانش آموزان چند درصد افزایش یافته است ؟1)%200                                       2)%300*                               3)%400                                         4)%250

8- برای فرش کردن استخری به ابعاد 5/1!25/3 متر چند کاشی به ابعاد 5×10 سانتیمتر نیاز است ؟

1)9750                                            2)9057                                           3)975*                                        4)957

9- محیط شکل مقابل کدام است ؟

1)40                                                     2)28*     3)34                                                   4)18

10- چند درصد اعداد دنباله (107  123- 131- 260-103)بر 3 قابل قسمت است ؟

1)%5                                                      2)%10                                   3)%20   *                                             4)%15

11- با ارقام 0 و3 و 5 و 7 کوچکترین و بزرگترین عدد چهار رقمی فرد را می سازیم ، میانگین این دو عدد کدام است ؟

1)4880                                     2)6390                                       3)5028                                               4)5280*

12- شخصی برنج را کیلویی700 تومان می خرد و کیلویی780 تومان می فروشد.اگر او در این معامله240000 تومان سود برده باشد ، چند تن برنج فروخته است ؟1)3        *                         2)30                         3)300                        4)3000

13- مساحت ذوزنقه ای 90 ، اندازه ارتفاع 10 و قاعده بزرگ از پنج برابر قاعده کوچک 12 واحد کوچکتر است. قاعده کوچک کدام است 1)7                                                    2)8                        3)6                                        4)5*

14- مساحت مثلثی120سانتیمتر مربع است. نصف ثلث قاعده آن4 سانتیمتر می باشد.ارتفاع وارد بر این قاعده چند سانتیمتر است  1)8                                                        2)10*                                                  3)12                                     4)14

15- نوید 4500ریال پول داشت. ثلث آن را خرج کرد و %75 باقیمانده را به خواهرش نیلوفر داد. چقدر برایش باقیمانده است ؟

1)250                                                  2)300                                                  3)550                                  4)750*

16- یک کتاب را با%25 تخفیف 1200ریال خریده ایم.با%20سود این کتاب را باید چند می خریدیم؟

1)1820                                    2)1850                            3)1920               *                          4)1950

 

17- زمینی است به شکل مستطیل به عرض 14000 سانتیمتر و طول 2/0 کیلومتر و مساحت این زمین چند هکتار است ؟

1)8/2*                               2)028/0                                                            3)28                                     4) %28  

18- طول قاعده مثلثی ثلث طول ضلع یک مربع است. مربع و مثلث یک مساحت دارند. نسبت ارتفاع مثلث به ضلع مربع چقدر است؟1)3                                               2)6*                                                     3)12                                     4)18

19- زاویه بین عقربه در ساعت 10:20 چند درجه است ؟

1) *190                                                 2)110                             3)170                        4)130

20- در دنباله عددی زیر اختلاف عضو هفدهم و سی و هشتم چقدر است ؟            ...... و15 و11 و 7 و3

1)84*                                             2)92                           3)95                                      4)101

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 19:34 |

۱- دمای هوای مشهد ۱۵ درجه بالای صفر ودمای تهران ۴ درجه سردتر از 

مشهد است دمای تهران را به کمک محور اعداد پیدا کنید . 

۲-   عدد ۱۹۴۳/۹چند دسی متر است؟ 

۳-سکه ای را چهار بار بالا پرتاب کردیم احتمال این که هرچهاربار رو بیاید چقدر است؟ 

متمم زاویه ای ۲۸ درجه است مکمل ان را حساب کنید. 

۵-میانگین اعداد( ۹- و ۴ و ۷ و۳- و۱۱)را حساب کنید .  

۶-دماسنجی که هر ۸/۰ درجه را یک درجه نشان می دهد  اکنون دمای ۱۸

 

درجه زیر صفر را نشان می د هد دمای واقعی چند در جه است؟ 

  

۷-اگر بخواهیم استخری به انداز ه های  ۵۴ و ۲۰ و ۵/۲ راپراز آب کنیم وهر 

ثانیه ۹/۰ لیتر آب داخل آن بریزیم پر شدن استخر چه مدت طول می کشد؟

  

۸-در محور مختصات مثلث قایم الزاویه ای را ۴واحد به سمت بالا و۲واحد به

 

سمت راست منتقل کرده ایم شکل حاصل چیست؟روی محور مختصات

 

نشان دهید .

 

 

۹-از بین اعداد (۷۶۸۶۵- و  ۰ و ۴۵۶۷۸۹۳- و ۵۴۳۲ - و ۱ )کدام از همه

 

کوچکتر وکدام از همه بزرگتر است؟ 

  

۱۰-اگر پاره خطی از وسط دو ضلع مثلثی گذشته باشد ودرموازات ضلع

 

سوم باشد و۵سانتی متر طول داشته باشد اندازه ضلع سوم مثلث را

 

حساب کنید .

 


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 19:23 |

یوم الله 22 بهمن


مقدّمه

روز 22 بهمن 57 نیز روز نجات ملت ایران از چنگال طاغوتیان زمان، روز آشکار شدن نعمت بزرگ الهی; یعنی، استقلال و آزادی بود.

این مسلم است که هر ملتی تا از وابستگی ها نجات پیدا نکند و از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشود، نمی تواند نبوغ و استعداد خود را آشکار سازد و در راه «الله » که راه مبارزه با هر گونه شرک و ظلم و بیدادگری است، گام نهد.

یادآوری 22 بهمن

یادآوری یوم الله 22 بهمن; یعنی، یادآوری رشادت ها و فداکاری ها و شهادت طلبی های ملتی منسجم و خداجوی و پیرو ولایت و رهبری که با ایثار خون خود ثابت کرد که «خون بر شمشیر و حق بر باطل پیروز است.» یادآوری 22 بهمن; یعنی، یادآوری تجلی حکومت الله در روی زمین، روزی که برنده ترین سلاح معنوی; یعنی، ایمان، پیروزی آفرید.

روزی که کلمه توحید در وحدت کلمه به دست آمد و در نتیجه اعتصام به «حبل الله » رژیم ستمشاهی دوهزار و پانصد ساله طاغوتیان به زباله دانی تاریخ سپرده شد و ثابت کرد آوای «الله اکبر» از رگبار «مسلسل » قوی تر و نیرومندتر است.

22 بهمن به ما آموخت که در مبارزه با دشمنان اسلام، فقط باید بر خدا تکیه داشت گرچه دست از سلاح تهی باشد. و وابستگی به شرق و غرب هرچند به سلاح های مدرن مجهز باشند، در برابر نیروی هماهنگ مردمی که با سلاح ایمان مبارزه می کنند، بی اثر است.


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 13:31 |

یوم الله 22 بهمن


مقدّمه

روز 22 بهمن 57 نیز روز نجات ملت ایران از چنگال طاغوتیان زمان، روز آشکار شدن نعمت بزرگ الهی; یعنی، استقلال و آزادی بود.

این مسلم است که هر ملتی تا از وابستگی ها نجات پیدا نکند و از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشود، نمی تواند نبوغ و استعداد خود را آشکار سازد و در راه «الله » که راه مبارزه با هر گونه شرک و ظلم و بیدادگری است، گام نهد.

یادآوری 22 بهمن

یادآوری یوم الله 22 بهمن; یعنی، یادآوری رشادت ها و فداکاری ها و شهادت طلبی های ملتی منسجم و خداجوی و پیرو ولایت و رهبری که با ایثار خون خود ثابت کرد که «خون بر شمشیر و حق بر باطل پیروز است.» یادآوری 22 بهمن; یعنی، یادآوری تجلی حکومت الله در روی زمین، روزی که برنده ترین سلاح معنوی; یعنی، ایمان، پیروزی آفرید.

روزی که کلمه توحید در وحدت کلمه به دست آمد و در نتیجه اعتصام به «حبل الله » رژیم ستمشاهی دوهزار و پانصد ساله طاغوتیان به زباله دانی تاریخ سپرده شد و ثابت کرد آوای «الله اکبر» از رگبار «مسلسل » قوی تر و نیرومندتر است.

22 بهمن به ما آموخت که در مبارزه با دشمنان اسلام، فقط باید بر خدا تکیه داشت گرچه دست از سلاح تهی باشد. و وابستگی به شرق و غرب هرچند به سلاح های مدرن مجهز باشند، در برابر نیروی هماهنگ مردمی که با سلاح ایمان مبارزه می کنند، بی اثر است.


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 13:31 |

یوم الله 22 بهمن


مقدّمه

روز 22 بهمن 57 نیز روز نجات ملت ایران از چنگال طاغوتیان زمان، روز آشکار شدن نعمت بزرگ الهی; یعنی، استقلال و آزادی بود.

این مسلم است که هر ملتی تا از وابستگی ها نجات پیدا نکند و از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشود، نمی تواند نبوغ و استعداد خود را آشکار سازد و در راه «الله » که راه مبارزه با هر گونه شرک و ظلم و بیدادگری است، گام نهد.

یادآوری 22 بهمن

یادآوری یوم الله 22 بهمن; یعنی، یادآوری رشادت ها و فداکاری ها و شهادت طلبی های ملتی منسجم و خداجوی و پیرو ولایت و رهبری که با ایثار خون خود ثابت کرد که «خون بر شمشیر و حق بر باطل پیروز است.» یادآوری 22 بهمن; یعنی، یادآوری تجلی حکومت الله در روی زمین، روزی که برنده ترین سلاح معنوی; یعنی، ایمان، پیروزی آفرید.

روزی که کلمه توحید در وحدت کلمه به دست آمد و در نتیجه اعتصام به «حبل الله » رژیم ستمشاهی دوهزار و پانصد ساله طاغوتیان به زباله دانی تاریخ سپرده شد و ثابت کرد آوای «الله اکبر» از رگبار «مسلسل » قوی تر و نیرومندتر است.

22 بهمن به ما آموخت که در مبارزه با دشمنان اسلام، فقط باید بر خدا تکیه داشت گرچه دست از سلاح تهی باشد. و وابستگی به شرق و غرب هرچند به سلاح های مدرن مجهز باشند، در برابر نیروی هماهنگ مردمی که با سلاح ایمان مبارزه می کنند، بی اثر است.


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/21 و ساعت 13:31 |
فقر اینه که
 
 
فقر اینه که کتابخونت کوچکتر از یخچالت باشه
 
 
فقر اینه که دو تا النگو توی دستت باشه و دو تا دندون خراب توی دهنت
 


فقر اینه که شامی که امشب جلوی مهمونت میذاری ، از شام دیشب و فردا شب
 
 
خانواده ات بهتر باشه


فقر اینه که ماجرای عروس فخری خانوم و زن صیغه ای پسر وسطیش رو از حفظ باشی اما ماجرای مبارزات بابک خرمدین رو ندونی

فقر اینه که وقتی کسی ازت پرسید در سه ماه اخیر چند تا کتاب خوندی برای پاسخ دادن نیازی به شمارش نداشته باشی

فقر اینه که فاصله لباس خریدن هات از فاصله مسواک خریدن هات کمتر باشه

فقر اینه که کلی پول بدی واسه فلان مارک عینک ، اما فلان کتاب معروف رو نمیخری تا فایل پی دی افش رو مجانی گیر بیاری

فقر اینه که توی خیابون آشغال بریزی و از تمیزی خیابون های اروپا تعریف کنی

فقر اینه که ماشین 50 میلیون تومانی سوار بشی اما قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت نکنی

فقر اینه که شعار بدی که دموکراسی میخوای ، اما تو خونه بچه ات جرأت نکنه از ترست بهت بگه که بر حسب اتفاق قاب عکس مورد علاقه ات رو شکسته

فقر اینه که ورزش نکنی و به جاش برای تناسب اندام از غذا نخوردن و جراحی زیبایی و دارو کمک بگیری

فقر اینه که وقتی ازت بپرسن سرگرمی های تو چیه بعد از یه مکث طولانی بگی فقط موزیک و سریال های تلویزیون

فقر اینه که در اوقات فراغتت به جای سوزاندن چربی های بدنت بنزین بسوزانی

فقر اینه که با کامپیوتر کاری جز ایمیل چک کردن و چت کردن و موزیک گوش دادن نداشته باشی


...

از نظر شما واقعاً فقر چیه ؟!!!

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/17 و ساعت 21:20 |


EARTH ATMOSPHERE AND ITS LAYERS


مقدمه

جو زمین بالاترین بخش تشکیل‌دهندهٔ کرهٔ زمین است که مخلوطی از گازهایی از جمله نیتروژن (۷۸٪)، اکسیژن (۲۱٪)، آرگون (۰٫۹٪) و کربن دی‌اکسید (۰٫۰۳٪) است. جو زمین از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع ۱۰٫۰۰۰ کیلومتر (۶٫۲۰۰ مایل) ادامه می‌یابد و پنج لایهٔ اصلی تروپوسفراستراتوسفر، مزوسفرترموسفرو اگزوسفر را در بر می‌گیرد. مولکول‌های ازون که لایهٔ ازون را تشکیل می‌دهند، در استراتوسفر قرار دارند و از ورود پرتوهای فرابنفش خورشیدی جلوگیری می‌کنند و موجب ادامهٔ زندگی بر سطح زمین می‌شوند. سردترین بخش جو زمین با دمای ۹۰- درجهٔ سانتی‌گراد در بالای مزوسفر قرار دارد. یونوسفرمگنتوسفرو کمربند تابشی وان آلن بخش‌های جداگانه‌ای در جو با توجه به ویژگی‌های الکترومغناطیسی هستند.

 

جو نخست زمین حدود ۴٫۵۷ میلیارد سال پیش شکل‌گرفت که شامل گازهای هیدروژن و هلیم بود. که پس از مدتی به‌دلیل سبک‌بودن، بر گرانش زمین غلبه‌کردند و به فضا گریختند. جو دوم حدود ۳٫۵ یا ۲٫۷ میلیارد سال پیش شکل‌گرفت و شامل گازهایی مانند بخار آب، کربن دی‌اکسید و آمونیاک بود. با فعالیت باکتری‌ها و انجام فرایند فتوسنتز و عوامل دیگر، اکسیژن در جو آزاد شد و موجب شکل‌گیری جو سوم شد. در این زمان، ابردوران پیرازیستی شکل‌گرفت که طی آن جانوران با تنفس اکسیژن، زندگی‌های جانوری را تشکیل‌دادند.

 هرچه از سطح زمین به ارتفاعات می‌رویم، فشار هوا و چگالی کاهش می‌یابد. مجموع جرم جو زمین ۱۰۱۸×۵٫۵ کیلوگرم است. بخشی از نور خورشید در جو پراکنده می‌شود. نور خورشید دارای طیف‌های الکترومغناطیسی مختلفی است که یکی از آن‌ها طیف مرئی است که انسان قادر به تشخیص آن است. ضریب شکست هوا ۱٫۰۰۰۲۹ است.

 

گردش جوی موجب توزیع گرما در سطح زمین می‌شود. سه چرخش پایه در گردش عرضی به نام‌های سلول هادلی،سلول فرلو سلول قطبی وجود دارند.

بخش‌بندی بر پایهٔ دما


تروپوسفرشکل 2 -  شاتل فضایی اندور بر فراز زمین. لایهٔ نارنجی رنگ تروپوسفر است و پس از آن، استراتوسفر و مزوسفر دیده می‌شوند.

 

تروپوسفر پایین‌ترین لایهٔ جو و نزدیک‌ترین لایه به سطح زمین است و از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع ۱۸–۱۰ کیلومتری (۱۱–۶ مایلی) ادامه می‌یابد. بسیاری از ابرها و سیستم‌های آب‌وهوایی در این لایه قرار دارند. ضخامت تروپوسفر در قطب حدود ۸–۷ کیلومتر (۵ مایل) و در استوا حدود ۱۸–۱۶ کیلومتر (۱۱–۱۰ مایل) است. علاوه بر این، ارتفاع این لایه به تغییر فصل‌ها نیز بستگی دارد. ۸۰ درصد کل جرم جو و ۹۹ درصد بخار آب جو در تروپوسفر قرار دارد. بخار آب موجود در تروپوسفر در مناطق گرم و به ویژه مناطق استوایی زیاد و در مناطق قطبی کم است. بخار آب با جذب انرژی تابشی گرمایی خورشید نقش مهمی در تنظیم آب‌وهوای زمین دارد.

 

با افزایش ارتفاع در تروپوسفر، چگالی گازها کاهش می‌یابد و هوا رقیق‌تر می‌شود. بنابراین، دمای هوا با افزایش ارتفاع در این لایه نیز کاهش می‌یابد. هم‌چنین با افزایش ارتفاع، فشار هوا نیز کاهش می‌یابد. دمای هوا در سطح زمین ۱۵ درجهٔ سانتی‌گراد و ارتفاع ۱۰ کیلومتر ۴۹٫۹- درجهٔ سانتی‌گراد است. فشار در سطح زمین ۱۰۱۳٫۲ بار و در ارتفاع ۱۰ کیلومتر ۲۶۵ بار است. با افزایش ارتفاع، چگالی کاهش می‌یابد و در نتیجه تروپوسفر چگال‌ترین لایهٔ جو است. ابرهایی مانند کومولوس و استراتوسدر این لایه قرار دارند. هواپیماها عمدتاً در این لایه پرواز می‌کنند.

 

در این لایه، مولکول‌های ازون تروپوسفریوجود دارند که آلاینده هستند. مولکول‌های ازون موجود در تروپوسفر می‌توانند به راحتی با بافت‌های زیستی واکنش‌داده و آن‌ها را از بین ببرند. این مولکول‌ها موجب احساس سوزش در شش‌های انسان می‌شوند. پژوهشگران دانش پزشکی دریافته‌اند که تنفس ازون بیش از چند ماه تا چند سال، یکی از عوامل برگشت‌ناپذیری است که به شش‌های پستانداران آسیب می‌رساند. مولکول‌های ازون به ویژه برای کودکان، سالمندان و بزرگسالانی خطرناک است که در فصل تابستان به طور منظم برای ورزش بیرون از خانه می‌روند. تروپوپاز مرز میان تروپوسفر و استراتوسفر است.

 

1- آیا میدانید که ..... چشم ها بعد از مغز، پیچیده ترین عضو بدن شما هستند.

2- آیا میدانید که ..... چشم ها بیش از 2 میلیون بخش فعال دارند.

3-  آیا میدانید که ..... چشم ها از 65 درصد مسیرهای منتهی به مغز استفاده می کنند.

4- آیا میدانید که .....  در شرایط مناسب و صحیح می توانند روشنایی یک منبع نور را در فاصله 5/22 کیلومتری تشخیص دهند.

 5- آیا میدانید که ..... نزدیک به 85 درصد کل معلومات شما از طریق چشم ها به دست می آید.

6- آیا میدانید که ..... چشم ها در هر ساعت 36000 بایت (bits: واحد اندازه گیری اطلاعات) اطلاعات را تهیه می کنند.

 

7- آیا میدانید که ..... چشم ها می توانند فوراً صدها ماهیچه و اندام را در بدن شما فعال کنند.

8- آیا میدانید که .....  در طی یک عمر طبیعی، چشم ها می توانند مانند یک دوربین، 24 میلیون عکس از دنیای اطرافتان برای شما بگیرند.

 

--------------------------------------------

9- آیا میدانید که ..... ماهیچه هایی که از داخل، چشم های شما را حرکت می دهند، قوی ترین عضلات برای این کار هستند. این عضلات 100 برابر قوی تر از مقدار مورد نیاز هستند.

چشم

10- آیا میدانید که ..... کره چشم افراد بزرگسال حدود 5/2 سانتیمتر قطر دارد. از کل سطح کره چشم، فقط یک ششم آن یعنی قسمت جلویی آن در معرض دید قرار دارد.

 

11-  آیا میدانید که ..... چشم ها تنها قسمتی از بدن هستند که می توانند در هر زمانی صد در صد فعال باشند، شب یا روز و بدون هیچ استراحتی.(پلک های چشم و ماهیچه های خارجی چشم نیاز به استراحت دارند، حالت لیز بودن و نرمی سطح چشم بایستی از نو تجدید شود، ولی خود چشم ها هرگز نیاز به استراحت ندارند.با این همه، هر چند وقت یک بار به چشم هایتان استراحت دهید.)

 

12- آیا میدانید که ..... بینایی چشم ها، با ارزش ترین حس برای شماست. لذا به خوبی از آنها مراقبت کنید و در حفظ سلامتی آنها کوشا باشید.

--------------------------------------------


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/17 و ساعت 10:34 |

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/17 و ساعت 10:30 |

دستگاه مختصات

دو محور عمود بر هم که در یک صفحه قرار دارند ، یک دستگاه مختصات به وجود می آورند.

محور افقی را محور طول، محور عمودی را محور عرض و محل برخورد دو محور را مبدأ مختصات می نامند.

صفحه ی حاصل از دو محور مختصات را صفحه ی مختصات می گوییم.

از آن جا که دو محور مختصات بر هم عمود هستند آنرا دستگاه مختصات قائم یا دکارتی ( منسوب به دکارت ) می نامند.

1- هر نقطه که در ناحیه ی اول قرار گیرد ، طول و عرضش مثبت است.

2- هر نقطه که در ناحیه ی دوم قرار گیرد ، طول منفی و عرض مثبت است.

3- هر نقطه ای که در ناحیه ی سوم قرار گیرد ، طول و عرضش منفی است.

4- هر نقطه ای که در ناحیه ی چهارم قرار گیرد طول مثبت و عرض منفی است.

5 – هر نقطه ای که روی محور طول قرار گیرد ، عرضش صفر است.

6 – هر نقطه ای که روی محور عرض قرار گیرد ، طولش صفر است.

مثال Å اگر نقطه  روی محور طول باشد، مقدار را بدست آورید .

حل: هر نقطه روی محور طول ، عرض آن صفر است پس:


نتقال: (translation )

انتقال به معنی جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر رفتن، نقل کردن، کوچیدن، کوچ کردن و مردن و در گذشتن می باشد.

در ریاضی انتقال یعنی تغییر مکان، اندازه و جهت مشخص. برداری که شکل را در مسیر مشخص انتقال می دهد، بردار انتقال می نامند.

1 - هر برداری که موازی محور طول باشد ، عرض آن صفر است .

2 – هر برداری که موازی محور عرض باشد ، طول آن صفر است .

3 – قرینه نقطه ی  نسبت به محور طول نقطه ی است .

4 - قرینه نقطه ی  نسبت به محور عرض نقطه ی است .

5 -قرینه نقطه ی  نسبت به مبدأ مختصات نقطه ی است .

6 - قرینه نقطه ینسبت به نیمساز ناحیه ی اول و سوم نقطه یاست .

7 - قرینه نقطه ی نسبت به نیمساز ناحیه ی دوم و چهارم نقطه ی  است .

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/17 و ساعت 10:29 |

زیبایی های زیر دریا که حتما باید دید
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/12 و ساعت 13:55 |
۱-دریک مدرسه با ۶۰۰ دانش آموز، تعداد چپ دست ها بیش تر است یا در یک مدرسه با تعداد ۵۰۰ دانش آموز؟( احتمال چپ دست بودن در هر دو مدرسه برابراست)

۲-اگر تاسی را یک بار بیندازیم، احتمال این که مضرب های عدد ۳ بیاید چه قدر است؟

اگر همان تاس را ۴۰ بار بیندازیم ، تقریبا" چند مرتبه امکان دارد مضرب ۳ بیاید؟

۳-اگر تاسی را یک بار بیندازیم،احتمال اینکه عددی زوج بیاید ، چه قدر است؟

احتمال اینکه اعداد کمتر از ۱ بیاید ، چه قدر است ؟

۴-تاسی را ۲۰ بار پرتاب کرده ایم و ۴ بار عدد ۵ آمده است.احتمال آمدن عدد ۵ در این آزمایش چه قدر بوده است؟روی محور نشان دهید.

احتمال آمدن عددی غیر از ۵ چه قدر خواهد بود؟

۵-کدام نمودار جمعیت ۵ کشور همسایه را بهتر نشان می دهد؟

۱) خط شکسته           ۲) ستونی                     ۳) دایره ای               ۴) تصویری

۶-اگر تاسی را ۶ بار بیندازیم ، بهترین پیش بینی ممکن برای فرد آمدن عدد چند بار است؟

 ۷-برای مقایسه ی بهتر داده های آماری از انواع ...................... استفاده می شود.

۸- در نمودار ................... نسبت و سهم هر بخش را به صورت درصد محاسبه کرده و سپس روی نمودار نمایش می دهند.

۹-احتمال این که نوزادی در ماه خرداد به دنیا بیاید ، چه قدر است ؟

۱۰-احتمال این که روز تولد شما ، پنج شنبه باشد ،چه قدر است؟

۱۱-اگر سکه ای را ۴۰ بار بیندازیم ، احتملا رو آمدن آن چه قدر است؟

۱۲-برای نمایش تغییرات قیمت طلا از نمودار ................. استفاده می شود.

۱۳-در یک مزرعه ۲۵ گاو و مرغ وجود دارد و تعداد پاهای آنها روی هم ۷۰ عدد است. در این مزرعه چند گاو و چند مرغ وجود دارد ؟(حل مسئله از راه حدس و آزمایش )

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/07 و ساعت 21:10 |

فرمول هایی برای محاسبه مساحت و محیط و حجم

 

1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع به توان۲
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) تقسیم بر۲

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

۴) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع 
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

۵) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) تقسیم بر ۲

محیط لوزی = یک ضلع × 4

۶) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2

۷) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع 
محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر

۸) مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو 

حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه

۹) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3 

۱۰ ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

۱۱ ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 
حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

۱۲ ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 

۱۳) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

۱۴) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

۱۵) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

16)مجموع دو قطر ضربدر نصف پی=محیط بیضی

17)محیط ضربدر نصف سهم=مساحت چند ضلعی منتظم

(فاصله مرکز دایره محاطی تا هرضلع =سهم)

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/07 و ساعت 20:53 |

أحدث سيارة متطورة لجمع القمامة

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/11/03 و ساعت 19:1 |
بی بی "مجید" هم رفت
پروین‌دخت یزدانیان معروف به مادر بزرگ قصه‌های مجید در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش  الف به نقل از فارس از اصفهان پروین‌دخت یزدانیان یا همان بی بی مشهور قصه‌های مجید که هنوز یاد و خاطره آن در ذهن‌های کودکان و نوجوانان دهه ۷۰ ماندگار است ظهر امروز در سن ۸۹ سالگی در نجف آباد اصفهان دار فانی را وداع گفت.
وی که چند سالی بود بر اثر بیماری و کهولت سن در بستر بیماری بود، توسط دخترش پرستاری می‌شد.
یزدانیان که در نجف‌آباد اصفهان به دنیا آمد، دارای ۱۲ فرزند، ۲۵ نوه و پنج نتیجه است که از میان این تعداد فرزند کیومرث و منوچهر پوراحمد کارگردان و نویسنده نام آشنای سینما و تلویزیون هستند.
حضور یزدانیان مقابل دوربین از سال ۱۳۷۰ با مجموعه «قصه‌های مجید» آغاز شد و ایفای نقشش در سینما از سال ۱۳۷۱ با «صبح روز بعد» و «شرم» که هر سه به کارگردانی پسرش بود ادامه یافت.

وی در فعالیت کوتاه مدت خود در سینما، حضور در فیلم‌های «نان و شعر» (۱۳۷۲)، «خواهران غریب» (۱۳۷۴) و «شب یلدا» (۱۳۷۹) را به کارگردانی فرزندش کیومرث پور احمد و ایفای نقش در فیلم مهریه بی‌بی (۱۳۷۳) ساخته اصغر هاشمی تجربه کرد
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/29 و ساعت 11:21 |

 چهار توصیه ی راهبردی برای پرورش بهتر مهارت صحبت کردن در دانش آموزان ابتدایی:

1.    دانش آموزان را عادت دهید قبل از صحبت کردن ، درباره ی آن چه که می خواهند بگویند،«فکر کنند» کل مطالب را در ذهن خود طراحی کنند(پردازش) و سپس درباره ی آن حرف بزنند . زمانی  که پرسشی از دانش آموزان می کنید ، بهتر است به آن ها «فرصتِ فکر کردن» بدهید.

2.    از دانش آموزان بخواهید تجارب و حاصلِ مشاهدات خارج یا داخل مدرسه را در کلاس بیان کنند. فرصت هایی فراهم آورید (بستر سازی کنید) تا آنان ، تجارب و مشاهدات خود را در گروههای دو یا سه نفری برای یکدیگر بگویند ، درباره ی کتابهایی که خوانده اند، توضیح دهند یا در باره ی دلیل وقوعِ روی دادِ  نا خوش آیند ، داستان ارائه دهند.

3.    دانش آموزان را تشویق کنید درباره مسایل گوناگون نظر بدهند و افکار و نظرهای خود را در قالب گفتاری مبسوط   بیان کنند ، نه! در قالبِ یک واژه یا یک جمله.

4.    از دانش آموزان بخواهید در هنگام صحبت کردن در کلاس ، از حرکات دست چهره و ... به طور مناسب بهره گیرند تا منظور خود را بهتر به هم کلاسان خود تفهیم کنند.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/28 و ساعت 18:48 |

20-1 در صد پنج تاراروی شکل نشان دهید.

2-قیمت کتا بی  900 تومان بود آن را با 15 درصد تخفیف خریدیم . چند تومان پرداخته ایم ؟

3-یک دفتر 2000 تومان بود آن را به قیمت 1600 تومان خریدیم چند درصد تخفیف گرفتیم ؟


 

4-یک عدد میز را بعد از 8 درصد تخفیف  3680 تومان خریدیم . قیمت میز قبل از تخفیف چند تومان بوده است ؟

5-علی نه بیستم پول خود را خرج کرد حالا چند درصد از پول ا و باقی مانده است ؟

6-یک هکتار چند درصد یک کیلو متر مربع است ؟

7-قیمت کتا بی 2000 تومان بود فروشنده کتاب های خود را با 10 درصد تخفیف می فروشد . حساب کنید بعد از دو بار تخفیف قیمت این کتاب جند تومان می شود ؟ 

8-2500 سا نتیمتر مربع چند درصد متر مربع است ؟

9-یک هشتم دانش آموزان دبستان جاوید در کلاس پنجم درس می خوا نند اگر 20 درصد این دانش آموزان  10 نفر باشند . آنگاه در دبستان جاوید چند نفر مشغول تحصیل هستند ؟

10-فروشنده ای اجناس خود را ابتدا 20 درصد گران و سپس 20 درصد ارزان فروخت حساب کنید آن جنس را گرانتر خریده ایم  یا ارزانتر چه قدر؟

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/28 و ساعت 18:39 |
      

                 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

                     مساحت و محیط اشکال هندسی

1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4


مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2


مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث = مجموع سه ضلع


مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3


مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع


مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع


مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع 
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع


مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2 
محیط لوزی = یک ضلع × 4


مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2


مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع 
محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر


مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو 

حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سهمساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3 


13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش


14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 
حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)


15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 


16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )


17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی


18) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/28 و ساعت 18:37 |
چگونه به احتمال زیاد پیشامدی اتفاق  می افتد؟
بسیاری از وقایع وپیشامدها را نمی توان با اطمینان بیان کرد بلکه  با مجموعی از پیش بینی ها بیان می شود. با استفاده از ایده احتمالات بهترین کار این است که بگوییم  به احتمال زیاد رخ می دهد،.
بعضی پیشامد ها گاهی ممکن است  رخ دهد. وبعضی قطعی رخ می دهد. وبعضی امکان ندارد رخ دهد.مثال:
×علی در مسابقه دو اول رتبه اول کسب کند.  ممکن است
×اگر باران ببارد زمین خیس می شود.قطعی
× هرکودک در یکسالگی به مدرسه می رود.غیر ممکن

بالا انداختن یک سکه
هنگامی که سکه را بالا انداختیم، دو پیشامد ممکن وجود دارد: 
درقدیم یک روی سکه عدد بود(خط)ویکروی سکه تصویر شیر(شیر) 
(شیر)سر (H) و یا   (خط) دم (T)
 ما می گوییم که احتمال شیرسکه فرود بیاید ½ 
و احتمال خظ سکه فرود بیااید  ½
پرتاب تاس 
هنگامی که تاس  راپرتاب کردیم تنها پرتاب شش احتمال وجود دارد: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
احتمال هر یک از آنها   6  /  1   (یک ششم) است

 

احتمال 
به طور کلی: 
 
احتمال رویداد اتفاق می افتد      =    تعداد راه هایی (حالتهایی) دلخواه می تواند رخ دهد       
               
                                                             تعداد       کل(حالتها) نتایج ت  
  
مثال: در پرتاب تاس احتمال اینکه  "4" اتفاق بیفتد(دلخواه)
تعداد راه آن اتفاق می افتد می تواند( 1 (زیراازیک تا6 فقط یکی از انها (4) است
تعداد کل  نتایج: (6 (مجموع حالت های   تاس  6 تاست )
 
بنابراین احتمال =     1     
           
                                  6     
به عنوان مثال: 5 مهره در یک کیسه وجود دارد: 4 آبی و 1 قرمز است. احتمال این که یک مهره آبی برداشته خواهد شد?
تعداد راه مورد خواسته اتفاق می افتد می تواند:( 4    زیرا 4 ابی هست    (
تعداد  کل نتایج: (5 (5 مهره در کل وجود دارد)
 
   =بنابراین احتمال4/5   = 0.5     
                                                                                                

احتمال خط(محور)(بین صفر تا یک)

 در ریاضی احتمال پیشامد را با کسر روی محور اعداد بین صفر ویک بیان می کنند.
احتمال  شانس چیزی که اتفاق می افتد   انچه قرار است اتفاق بیفتد ،همیشه بین 0 و 1 است(توجه داشته باشید که هرچه احتمال پیشامد بیشتر باشد به یک نزدیکتر است وهر چه پیشامد ممکن نباشد صفر  است وهرچه پیشامد قطعی باشد با 1 نشان می دهیم .
درپرتاب سکه احتمال شیر یا خط برابر است.   5  /  0
پریدن روی کره ماه غیر ممکن.  صفر
اگربالا بپرید قطعی به زمین میرسید.=1
احتمال اینکه کسی ازفاصله یک متری بپرد پایش بشکند(احتمال ضعیف)نزدیک صفر
احتمال اینکه در70 سالگی جشن تولد یگیرد (بیش از یک دوم)
 
   
از6 نی 3تا بلندتر است احتمال برداشتن نی بلند 3/6

به شکل زیر توجه کنید محور بین صفر ویک است

 

احتمال فقط یک راهنمایی است
در احتمال نمی توان دقیقا گفت که چه اتفاقی  می افتد فقط میتواند راهنمایی کندکه ایا احتمال وقوع هست ؟.
مثال: بازی شیر یا خط سکه 100 بار، چند بار شیر خواهد آمد؟   50=2 / 1 ×100
احتمال می گوید: بنابراین  نصف  یعنی  شیر 50 بار پس  شانس  ما½.
اما زمانی که شما در واقع آن را امتحان کنید  ممکن است 48  بارشیر یا 55   بارشیر یا هر چیزی واقعا ممکن است  بیاید اما در اکثر موارد آن تعدادی نزدیک به 50 خواهد بود.
اطلاعات بیشتر در فهرست برچسب ها
کلماتی  که در احتمال کاربرد دارد.

برخی از کلمات معنی خاص در احتمال است : احتمال،اتفاقی ، تصادفی،   نمونه   ،پیشامد،  شانس،
    میزان اطمینانی که به وقوع یک پیشامد داریم (احتمال)
احتمال چیزی که روی نمی دهد= احتمال انچه روی دهد ،مجموع احتمالات=1  
احتمال تجربی: , پیشامدی  که نتیجه نامشخص است. 
 پرتاب یک سکه، پرتاب تاس، دیدن آنچه  که مردم   چه نوع پیتزا  انتخاب کنند و...
احتمال تجربی=احتمالی که با محاسبه نتایج تجربه وآزمایش به دست آید. آزمایش را چند بار تکرا رمی کنیم  یادادشت کرده وکل دفعات تکرار را در مخرج کسر ورویداد دلخواه را صورت می نویسیم 
                     تعداد رویداد موردنظر مطلوب   =  احتمال                        
                         کل رویداد                                                                                
احتمال تصادفی= یعنی  قبل از ازمایش نتیجه، قطعی نیست  مثل=پرتاب سکه ،شیر یا خط بیاید.
فضای نمونه: تعداد کل پیشامدهای  ممکن در ازمایش:
مثال1- در پرتاب سکه فضای نمونه 2حالت شیر یا خط دارد.
مثال2=دریک کیسه 3مهره ابی قرمز وسفید هست مجموعه  فضای نمونه{آبی، قرمز، سفید}
به علامت{} آکولاد گویند وعلامت مجموعه است.
مثال3 فضای نمونه پرتاب تاس 6حالت دارد.{6،5،4،3،2،1}
به عنوان مثال: انتخاب یک کارت از یک دسته کارت ورق بازی
52 کارت درورق بازی هست  (بدون    Jokers) )  ژوکر
بنابراین فضای نمونه تمام 52 کارت امکان پذیر است: آس دل   ،2 دل، و غیره و...
فضای نمونه از تعداد پیشامد مورد نظر ساخته شده است:
رویداد یا پیشامد: نتیجه یک آزمایش یا قسمتی از فضای نمونه
به عنوان مثال:  در پرتاب سکه ، خط ظاهر شود- یا با پرتاب تاس ،5 ظاهر شود.
یک رویداد می تواند اختمال یک یا بیشتر باشد مثلا در بازی ورق  4  K دارد 

·
    " K " انتخاب از یک دسته کارت است (هر یک از 4 K در بازی ورق یک اتفاق   است
·    "حتی   K شماره" (2، 4 یا 6) اتفاق بیفتد
پیشامد مورد نظریا مطلوب  - دلخواه: فقط یکی از نتایج ممکن با قسمتی از نتایج. در یک ازمایش چند حالت ممکن است رخ دهد.ولی به یک حالت مایل هستیم که (پیشامد مطلوب ) است.
مثال =درپرتاب تاس احتمال اینکه عدد زوج ظاهر شود کدام است؟پاسخL2و4و6 زوج هستند وکل حالات 6 حالت است پس می شود  سه ششم=6   /  3)(پیشامد مطلوب)عدد زوج در تاس
احتمال  نظری (ریاضی)=یعنی فقط از اطلاعات موجود در فضای نمونه استفاده شود.
تعداد عضو های مطلوب      =   احتمال
تعداد عضوهای فضای نمونه
مثال=خانواده ای 2 فرزند دارد احتمال اینکه دختر یاپسر باشد کدام است؟
پاسخ:     {(دختر،پسر)،(پسر-دختر)،(دختر – دختر)،(پسر پسر)}=فضای نمونه
{(دختر – پسر)،(پسر- دختر)}=پیشامدمطلوب
2 / 1 یا 4 / 2=احتمال
  در شکل زیر مراحل بالا را ببینید:
 

          فضای نمونه کل نتایج یا پیشامد ها است.
(A) تعداد پیشامد مورد نظر فقط یک نتیجه ممکن است. 
و یک رویداد می تواند یک یا بیشتر از نتایج ممکن است.     
 
 
به عنوان مثال: کورش  تصمیم  گرفت ازمایش کند
هنگامی که2 تاس پرتاب شد. بداند   چند بار "جفت شکل هم" 2و2 یا 3و3  ظاهر می شود؟
هر بار کورش2 تاس را پرتاب کرد یک آزمایش وتجربه است.چون نتیجه نامشخص است یک آزمایش است.
رویداد این است که کورش  بررسی کند که در آن هر دو تاس  بعد از پرتاب  که هم شماره.باشند
 "جفت ظاهر شود"،  از چه شماره هایی ساخته شده . این 6 پیشامد مورد نظر:
{1,1} {2,2} {3,3} {4,4} {5,5} و {6.6{
 
فضای نمونه :همه  کل پیشامد هه یا کل نتایج 36 امتیاز نمونه است 
{1,1} {1,2}، {1,3}، {1,4}... {6,3} {4} {4} {6.6} 
توجه کن که  در ازمایش بله ونه کدام است؟
 

آزمایش           
{3,4}   نه           
{5,1}نه           
{2,2}  بله           
{6,3}نه           
...         
 
بعد از 100   بار که کورش آزمایش کرده بود 19 بار"جفت " رویداد ه بوده است  برای شما چند بار رخ می دهد ؟ ازمایش کن.
  مثال=روی 12کارت ازیک تا12 نوشتیم یک کارت می کشیم احتمال اینکه 5 باشد چیست؟ یک به 12
مثال=یک کیسه 5 مهره قرمز و3مهره سیاه و2مهره سفیدداریم یک مهره در می آوریم احتمال این که قرمز باشد چیست؟کل رویداد   10=2+3+5
 تعداد رویداد موردنظر   =  احتمال                        پس:5
کل رویداد                                                                     10  
 مثال در شکل زیراحتمال اینکه عقربه رابچرخانیم وروی آبی قرار گیرد چیست؟ یک چهارم

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/28 و ساعت 18:29 |

مردی که مارمولک می‌خورد! + عکس

مجله انگلیسی "مترو" عکسی از یک مرد عربستانی را در حال خوردن مارمولک به عنوان عجیب ترین عکس سال 2013 معرفی کرد. این عکس که توسط عکاس خبرگزاری رویترز گرفته شده مرد عربستانی را در حالتی نشان می دهد که بخشی از مارمولک را بلعیده و پاهای مارمولک هم از دهانش بیرون زده است.+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/27 و ساعت 17:48 |


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/23 و ساعت 19:4 |


هدف: حل معادله های بسیار ساده
در اینجا من به شما 3 رقم و یک نتیجه خواهم داد، شما باید با قرار دادن علامت های صحیح معادله را کامل کنید. 
برای درک بهتر ابتدا یک مثال را با هم حل میکنیم، باقی معادله ها به عهده ی شماست:
2 2 2 = 6
این رابطه اینجوری درست میشه:
2 + 2 + 2 = 6
حالا بقیه ی معادله ها را حل کنید.
1 1 1 = 6
2 2 2 = 6
3 3 3 = 6
4 4 4 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6 = 6
7 7 7 = 6
8 8 8 = 6
9 9 9 = 6

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/23 و ساعت 18:58 |

مرد مسنی به همراه پسر 25 ساله اش در قطار نشسته بود. در حالی

که مسافران در صندلی های خود نشسته بودند، قطار شروع به حرکت

کرد…

به محض شروع حرکت قطار پسر 25 ساله که کنار پنجره نشسته بود

پر از شور و هیجان شد. دستش را از پنجره بیرون برد و در حالی که

هوای در حال حرکت را با لذت لمس میکرد فریاد زد : پدر نگاه کن

درختها حرکت میکنن. مرد مسن با لبخندی هیجان پسرش را تحسین

کرد . کنار مرد جوان، زوج جوانی نشسته بودند که حرفهای پدر و پسر

را می شنیدند و از حرکات پسر جوان که مانند یک کودک5 ساله رفتار

میکرد، متعجب شده بودند…

ناگهان جوان دوباره با هیجان فریاد زد: پدر نگاه کن دریاچه، حیوانات و

ابرها با قطار حرکت میکنند . زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه

میکردند . باران شروع شد چند قطره روی دست مرد جوان چکید . او با

لذت آن را لمس کرد و چشمهایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر نگاه

کن باران میبارد، آب روی من چکید .زوج جوان دیگر طاقت نیاورند و از

مرد مسن پرسیدند: چرا شما برای مداوای پسرتان به پزشک مراجعه

نمی کنید ؟مرد مسن گفت: ما همین الان از بیمارستان بر می گردیم.

امروز  پسر من برای اولین بار در زندگی میتواند ببیند

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/22 و ساعت 20:52 |

http://download755.persiangig.com/image/new/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA.jpg

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/22 و ساعت 20:47 |


 سه يادآوري کوتاه:


هر شب ما به رختخواب ميرويم،‌


ما هيچ اطميناني نداريم که فردا صبح زنده بر مي خزيزيم،


با اين حال ساعت را براي فردا کوک مي کنيم.


« اين يعني اُميد»


 کودکي يکساله اي را تصور کنيد،


زماني که شما او را به هوا پرتاب مي کنيد،او مي خندد،


چرا که او مي داند که شما او را خواهيد گرفت.


«اين يعني اعتماد»


روزي،‌ تمام روستايي ها تصميم گرفتند،


تا براي بارش باران دعا کنند،


در روزي که براي دعا همگي دور هم جمع شدند،


تنها يک پسر بچه با خود چتري داشت.


«اين يعني ایمان»آن‌ها را برايتان خواستارم ...free


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/22 و ساعت 20:45 |

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/22 و ساعت 20:43 |

هنر کاغذی


هنرمند دانمارکی پیتر کالسن توانائی هنری خود را با یک کاغذ ساده سفید نشان داده او با بریدن تیکه هایی از کاغذ و با پر و خالی کردن فضا طرح هایی عجیب و زیبا خلق کرده


paperart14

paperart15

paperart16paperart24

paperart03

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/20 و ساعت 14:36 |

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،


آنگاه که کاخ آرزوهای کسی راويران می کنی،


آنگاه که شمع اميد کسی راخاموش می کنی،


آنگاه که بنده ای را ناديده می انگاری ،


آنگاه که حتی گوشت را می بندی


تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،


می خواهم بدانم،


دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی


تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟؟؟

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/20 و ساعت 11:23 |

جهان رسما وارد سال 2014 میلادی شد. این درحالیست که سال 2014 در بخش های از استرالیا، نیوزیلند و آمریکا همراه با برگزاری آیین های جشن و نورافشانی آغاز شد. بنا به گزارش خبرگزاری ها، ده ها هزار نفر در شهرهای بزرگ این مناطق گردآمدند تا آغاز سال نو میلادی را جشن بگیرند.

شهر اوکلند نیوزیلند یکی از نخستین نقاطی بود که به استقبال سال نو میلادی رفت و هزاران نفر در مراسم آتش بازی در این شهر گردهم آمدند. در شهر سیدنی استرالیا نیز با آغاز سال نو میلادی، مراسم آتش بازی بی نظیری برگزار شد و آسمان این شهر با نورهای مختلف روشن شد. حدود یک و نیم میلیون نفر در بندر سیدنی و در خانه اپرا جمع شدند و به تماشای بزرگترین آتش بازی این کشور پرداختند. این نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته است که خانه اپرای سیدنی به عنوان یکی از متمایزترین بناهای قرن بیستم از لحاظ هنر معماری نقش مهمی در برگزاری باشکوه آتش بازی سال نو میلادی ایفا می کند. در ملبورن استرالیا نیز حدود 500 هزار نفر برای برگزاری جشن های سال نو و دیدن آتش بازی ها حضور یافتند و 50 هزار نفر در یک منطقه کانبرا تجمع کردند.

مردم مانیل و دیگر شهرهای فیلیپین نیز برای استقبال از سال 2014 برنامه های آتش بازی مختلفی تدارک دیدند، اما جشن های این کشور همانند سالهای گذشته نیست، زیرا گروه انبوهی بی خانمان از طوفان اخیر هنوز در اندوه از دست دادن زندگی و سرپناه هستند. مردم فیلیپین پس از این طوفان که حدود دو ماه پیش یک شهر را ویران و بیش از شش هزار کشته برجای گذاشت، در سال نو میلادی براساس تفکرات خود آتش بازی کردند تا ارواح شیطانی را طرد و رونق برای کشور خود به ارمغان بیاورند.

مردم ژاپن نیز با حضور در معابد با به صدا در آوردن 108 بار زنگ این معابد برای کاهش 108 رنج و بلا در جهان دعا کردند و به استقبال سال نو میلادی رفتند و آغاز این سال را جشن گرفتند. کشور چین نیز برای سال جدید نورافشانی در دو مکان دیدنی و تاریخی یعنی بخشی از دیوار بزرگ در نزدیکی پکن و اسکله شانگهای را تدارک دیده بود. جاکارتا و برخی دیگر از استان های اندونزی نیز شاهد یک جشنواره و آتش بازی و استقبال از سال نو بود. گروهی از مردم کوالالامپور نیز با تجمع در مناطق مختلف برای آتش بازی در کنار برج های دوقلو و مراکز گردشگری دیگر تجمع کرده بودند.


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


IranFunnyGroup.ir -گروه اینترنتی ایران فانی


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/20 و ساعت 11:17 |

 یک هواپیما چگونه پرواز می‌کند؟

نیروهای وارد بر هواپیما در هنگام پرواز

اختصاصی سایت صنعت – چهار نیروی آیرودینامیکی وجود دارد که در هنگام پرواز به هواپیما اعمال می‌شوند و عبارتند از نیروی بالابرنده ( نیرویی که در جهت بالا اعمال می‌شود)، نیروی وزن ( نیرویی که در جهت پایین اعمال می‌شود)، نیروی پیشران یا جلو برنده ( نیرویی وارد به سمت جلو) و پسا یا مقاومت هوا (‌نیروی وارد به سمت عقب یا نیروی مقاومت هوا). هنگامی که یک هواپیما در حال پرواز است، این چهار نیرو دائماً در حال مقابله با یکدیگر هستند. نیروی وزن با نیروی بالابرنده و نیروی پیشران با نیروی پسا مقابله می‌کند. هنگامی که یک هواپیما در حال بلند شدن است، نیروهای پیشران و بالابرنده باید به اندازه ای باشند که بتوانند بر نیروهای وزن و پسا غلبه کنند. در سطح پرواز با یک سرعت ثابت، نیروی بالابرنده با نیروی وزن و نیروی پیشران با نیروی پسا دقیقاً برابرند. برای فرود، نیروی پیشران باید کاهش یابد و کمتر از نیروی پسا شود و نیروی بالابرنده نیز باید کاهش یابد تا کمتر از مقدار نیروی وزن شود.

هواپیما چگونه کار می کند؟

چگونه یک هواپیما به پرواز درمی آید؟

نیروی بالابرنده نیرویی است که با نیروی گرانش مقابله می‌کند و هواپیما را در هوا نگه می‌دارد. بیشتر نیروی بالابرنده مورد نیاز یک هواپیما از طریق بال‌هایش به وجود می‌آید، اما بخش ویژه ای از آن هم توسط دیگر قسمت‌های هواپیما همچون بدنه هواپیما تولید می‌شود. اما واقعاً چه چیز باعث بالا رفتن هواپیما می‌شود؟

در ابتدا باید بدانیم که هوا همانند آب، سیال است و اینکه همه سیالات دارای اصول ریاضی و فیزیک یکسانی هستند. سپس اینکه، متوجه باشیم که بالا رفتن هنگامی رخ می‌دهد که جسم سیال در حرکت باشد. به عنوان مثال،  یک بال هواپیما باید از هوا عبور کند یا هوا باید در اطراف یک بال که ثابت است، حرکت کند. ( معمولاً بال بیشتر حرکت می‌کند ولی احتمالاً هوا هم به طور هم‌زمان در حال حرکت است.)

هواپیما چگونه کار می کند؟

مقطع بال هواپیما

 بال بیشتر هواپیماها شکل اساسی و ویژه ای دارند و همان طور که می‌بینید، لبه دار هستند. بال‌ها در سطح بالایی خود دارای خمیدگی هستند و سطح پایینیشان صاف می‌باشد. این فرم بال‌ها باعث می‌شود که با استفاده از جریان سیال هوا، هواپیما بالا برود. هنگامی که هوا در اطراف بال‌ها جریان پیدا می‌کند، بخشی از آن به قسمت بالای بال و بخشی هم به قسمت پایین بال می‌رود. بخشی که به قسمت بالای بال که دارای خمیدگی است، می‌رود، دو تغییر ایجاد می‌کند: باعث کاهش فشار می‌شود ( با نیروی گریز از مرکز جریان هوا بر روی سطح دارای خمیدگی) و در جهت پایین افزایش می‌یابد ( درحالی‌که از لبه فرار هواپیما عبور می‌کند). هوای پرفشار در زیر بال، بال را به سطح بالای آن که فشار هوا کاهش یافته، هدایت می‌کند. همچنین شدت یافتن هوا در لبه فرار هواپیما نیز بال را به طرف بالا هدایت می‌کند.

از آنجایی که بالا رفتن هواپیما به جریان هوا بستگی دارد، وقتی که سرعت هوا افزایش یابد، بالا رفتن هواپیما هم افزایش می‌یابد. بالا رفتن هواپیما همچنین تا حدودی با توجه به زاویه ای که بال با جریان هوا می‌سازد، افزایش می‌یابد ( زاویه حمل نام دارد). با این حال با عبور از یک نقطه، افزایش زاویه حمل باعث می‌شود بال ناگهان قابلیت صعود خود را از دست بدهد یا دچار واماندگی شود.

سطوح کنترل و مانور دادن

یک هواپیما در هنگام پرواز، در سه محور چرخش حرکت می‌کند. محور طولی، محور عرضی و محور عمودی. این محورها خطوط فرضی هستند که به طور عمود بر یکدیگر به مرکز ثقل هواپیما وارد می‌شوند. چرخش در محور طولی (‌خطی که از دماغه به طرف دم هواپیما می‌رود) پیچش نامیده می‌شود. چرخش در محور عرضی ( خطی که از یک لبه یک بال تا لبه بال دیگر می‌رود) تکان و (‌خطی که از پایین به بالای هواپیما می‌رود) انحراف نامیده می‌شود. خلبان، هواپیما را به واسطه سطوح کنترل، پیچش، تکان و انحراف در محورهای خود، هدایت می‌کند. این سطوح کنترل عبارتند از ،  و سکان عمودی.

هواپیما چگونه کار می کند؟

سطوح مانورپذیری هواپیما

قسمت متحرک بال هواپیما

قسمت های متحرک موجود بر روی بال‌های هواپیما، دوران حول محور افقی را در محور عمودی کنترل می‌کند. این قسمت های متحرک با هم و به طور همزمان کار می‌کنند و به اهرم فرمان در کابین خلبان متصل شده‌اند. هنگامی که اهرم فرمان به چپ متمایل می‌شود، قسمت متحرک روی بال چپ بالا می‌رود و قسمت متحرک روی بال راست، پایین می‌رود. عکس همین عمل هنگامی که اهرم فرمان به راست متمایل می‌شود، اتفاق می‌افتد. اما چگونه دوران حول محور افقی را کنترل می‌کند؟

هواپیما چگونه کار می کند؟

قسمت های متحرک بال به طور جزیی قابلیت بالابری بال‌ها را اصلاح می‌کند. هنگامی که یک قسمت متحرک پایین می‌رود، نیروی بالابرنده بر روی قسمت خارجی همان بال افزایش می‌یابد و باعث می‌شود آن بال کمی بالا رود. هنگامی که یک قسمت متحرک بالا می‌رود، نیروی بالابرنده بر روی قسمت خارجی همان بال کمی کاهش می‌یابد و باعث می‌شود آن بال کمی پایین بیاید. از آنجایی که قسمت های متحرک هواپیما با هم کار می‌کنند، عملکرد آن‌ها باعث می‌شود هواپیما حول محور افقی دوران داشته باشد.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/19 و ساعت 12:43 |

باران اسیدی چیست ؟

 باران‌های اسیدی از گازهای سولفور دی اکسید و از خانوادهٔ نیتروژن اکسید که از دود اگزوز اتومیبلها و کارخانجات ایجاد می‌شود، بوجود می‌آید. این گازها در اتمسفر زمین با بخار آب واکنش داده و اسیدهایی مانند سولفوریک اسید و نیتریک اسید را تشکیل می‌دهند.

 

 یکی از آثار و نتایج آلودگی هوا باران اسیدی است. در ۳۰ سال اخیر و در برخی نواحی صنعتی و بر اثر فعالیت‌های کارخانه‌ ها میزان دی‌اکسید گوگرد و دی‌اکسید ازت در هوا افزایش یافته است. این دو ماده در اتمسفر با اکسیژن و بخار آب واکنش شیمیایی ایجاد می‌کند و به صورت اسید نیتریک و اسید سولفوریک در می‌آید. این ذرات اسیدی مسافت‌های طولانی را بوسیله باد طی می‌کنند و به صورت باران اسیدی بر سطح زمین فرو می‌ریزند. چنین بارش‌هایی ممکن است به صورت برف یا باران یا مه نیز در بیاید

 

تاریخچه

پدیده باران اسیدی در سالهای پایانی دهه 1800 در انگلستان کشف شد، اما پس از آن تا دهه 1960 به دست فراموشی سپرده شد. « اسمیت » در سال 1873 واژه باران اسیدی را برای اولین بار مطرح کرد. او پی برد که ترکیب شیمیایی باران تحت تاثیر عواملی چون جهت وزش باد ، شدت بارندگی و توزیع آن ، تجزیه ترکیبات آبی و سوخت می‌باشد. این محقق متوجه اسید سولفوریک در باران شد و عنوان نمود که این امر ، برای گیاهان و اشیا واقع در سطح زمین خطرناک است.

موتا و میلو در سال 1987 عنوان داشتند که دی‌اکسید کربن با اسید سولفوریک و اسید نیتریک عوامل اصلی تعیین کننده میزان اسیدی بودن آب باران هستند، چرا که در یک فاز آبی به صورت یونهای نیترات و سولفات در می‌آیند و چنین یونهایی به آب باران خاصیت اسیدی می‌بخشند.

  پیامدهای باران اسیدی

باران اسیدی باعث از بین رفتن بناها و آثار تاریخی بخصوص در ساختمان‌هایی که از سنگ مرمر یا آهک ساخته شده باشند، می‌شود.
باران اسیدی میزان حاصلخیزی خاک را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است مواد سمی را وارد خاک‌ها کند .
باران اسیدی موجب نابودی درختان و کاهش مقاومت آنها بخصوص در برابر سرما می‌شود
.
آلودگی ناشی از باران های اسیدی

اسیدی می تواند با از بین بردن جانوران ضعیفی مانند پلانکتون ها و بی مهرگان و گیاهان بر زنجیره ی غذایی جانداران تأثیر گذارد . البته خاک زمین تا حدی خاصیت بازی داشته و می تواند مقداری از اسید حل شده در خود را خنثی کند ، اما این مقدار معمولاً برای باران های اسیدی جوابگو نیست .


شاید بتوان گفت که جنگل ها بیشتر از دیگر اکوسیستم ها در معرض خطر باران های اسیدی هستند . به این دلیل که باران های اسیدی به راحتی با از بین بردن برگ درختان و گیاهان به طور مستقیم در اکوسیستم جنگل تأثیر می گذارد و به تدریج آن را نابود می کند . همچنین جنگلهایی که در ارتفاع های بلند از سطح دریا قرار دارند ، در تماس با بخار اسید ( ابر اسیدی ) از بین می روند . باران های اسیدی حتی با حل کردن مواد معدنی و فلزات به تخریب ساختمان ها در شهرها کمک می کنند و حتی می توانند باعث از بین رفتن رنگ اتومبیل ها و حتی ضعیف شدن بدنه آنها در برابر ضربه شوند . ( البته با رنگ کردن مکرر اتومبیل می توان از آن جلوگیری کرد ! ) همانطور که گفته شد باران اسیدی زیان های زیادی را در برخواهد داشت ، این در حالی است که شما براحتی زیر باران های اسیدی راه می روید بدون اینکه احساسی از اسیدی بودن آن داشته باشید . باران های اسیدی شاید به طور مستقیم به انسان تأثیر نگذارد ( انسان حتی می تواند در استخری اسیدی با pH 5.0 شنا کند بدون اینکه آسیبی ببیند ) ولی با از بین بردن دیگر اکوسیستم ها حتماً خود انسان است که در آخر زیان می بیند .

دید کلی

در چند دهه اخیر میزان اسیدیته آب باران ، در بسیاری از نقاط کره زمین افزایش یافته و به همین خاطر اصطلاح باران اسیدی رایج شده است. برای شناخت این پدیده سوالات زیادی مطرح گردیده است که به عنوان مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: چه عناصری باعث تغییر طبیعی باران می‌شوند؟ منشا این عناصر چیست؟ این پدیده در کجا رخ می‌دهد؟

معمولا نزولات جوی به علت حل شدن دی‌اکسید کربن هوا در آن و تشکیل اسید کربنیک بطور ملایم اسیدی هستند و PH باران طبیعی آلوده نشده حدود 5.6 می‌باشد. پس نزولاتی که به مقدار ملاحظه‌ای قدرت اسیدی بیشتری داشته باشند و PH آنها کمتر از 5 باشد، باران اسیدی تلقی می‌شوند.


pH باران های اسیدی
دانشمندان مقدار خاصیت اسیدی یک ماده را با استفاده از مقیاسی به نام pH بیان می کنند . در این مقیاس که بر مبنای مقدار یون هیدروژن محلول در ماده بیان می شود ، هرچه مقدار آن کمتر باشد خاصیت اسیدی ماده بیشتر می شود که برای قوی ترین اسید عدد 0 ( تزدیک 0 ) و برای قویتیرین باز عدد 14 ( نزدیک 14 ) و برای آب خالص عدد 7 نسبت داده می شود . pH باران های اسیدی در حدود 5.0 و یا کمتر از آن است . این در حالی است که pH باران های معمولی نزدیک 5.6 است و آن به این علت است که گاهی بخار آب با گازهایی از قبیل کربن دی اکسید واکنش داده و اسید خفیفی مانند کربنیک اسید را ایجاد می کند


تاثیر روی اکوسیستم آبی

دریاچه‌های اسیدی شده به علت شسته شدن سنگها بوسیله یون هیدروژن دارای غلظتهای بالای آلومینیوم هستند. قدرت اسیدی بالا و غلظتهای بالای آلومینیوم عامل اصلی کاهش جمعیت ماهیهاست. ترکیب زیست شناختی دریاچه‌های اسیدی شده به شدت دچار تغییر می‌شود و تکثیر ماهیها در آبهای دارای قدرت اسیدی بالا کاهش می‌یابد. وقتی PH خیلی پایین‌تر از 5 باشد، گونه‌های اندکی زنده مانده و تولید مثل می‌کنند. آب دریاچه‌های اسیدی شده اغلب زلال و شفاف می‌باشد و این به علت از بین رفتن زندگی گیاهی و جانوری این دریاچه‌ها می‌باشد. 

 

تاثیر روی گیاهان و جنگلها  

 

تاثیر باران اسیدی بر روی جنگلهای و محصولات کشاورزی را به دشواری می‌توان تعیین کرد. ولی با این وجود بررسیهای آزمایشگاهی حاکی از این هستند که گیاهان زراعی رشد یافته در شرایط بارانهای اسیدی رفتار متفاوتی نشان می‌دهند. محصولات برخی افزایش یافته و محصولات گروهی کاهش می‌یابد. 
آلودگی هوا اثرات بدی روی درختان دارد. اسیدی شدن خاک ، مواد غذایی موجود در آن را شسته و از بین می‌برد. باران اسیدی که در جنگلها می‌ریزد، ازن و سایر اکسنده‌های هوا ، که درختان جنگلی در معرض آنها قرار دارند، تاثیر نامطلوبی روی درختان و پوشش گیاهی می‌گذارد و این تاثیرات نامطلوب وقتی با خشکسالی ، دمای بالا و بیماری و … همراه باشد، ممکن است باعث خشک شدن درختان شود.

جنگلهای ارتفاعات بالا بیش از همه تحت تاثیر ریزش باران اسیدی هستند. قدرت اسیدی در مه و شبنم بیش از باران است، زیرا در مه و شبنم آبی که موجب رقیق شدن اسید شود، کمتر است. درختان برگ ریز که با باران اسیدی آسیب می‌بینند، به تدریج برگهای خود را از بالا به پائین از دست می‌دهند و اکثر برگهای خشک شده در بهار بعدی تجدید نمی‌شوند.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/18 و ساعت 23:50 |

انرژی باد نظیر سایر منابع انرژی تجدید پذیر، بطور گسترده ولی پراکنده دردسترس می‌باشد.

 

توربین

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/18 و ساعت 23:49 |

کینه و سیب زمینی

معلم یک کودکستان به بچه های کلاس گفت که میخواهد با آنها بازی کند. او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان میآید، سیب زمینی بریزند و با خود به کودکستان بیاورند. فردا بچه ها با کیسه های پلاستیکی به کودکستان آمدند. در کیسه بعضی ها 2 بعضی ها 3، و بعضی ها 5 سیب زمینی بود. معلم به بچه ها گفت: تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند.
روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده. به علاوه ، آنهایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین خسته شده بودند. پس از گذشت یک هفته بازی بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند.
معلم از بچه ها پرسید: از اینکه یک هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید؟ بچه ها از اینکه مجبور بودند ، سیب زمینی های بد بو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند. آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی، این چنین توضیح داد: این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم هایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می دارید و همه جا با خود می برید . بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می کند و شما آن را به همه جا همراه خود حمل می کنید . حالا که شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای یک هفته نتوانستید تحمل کنید. پس چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/18 و ساعت 23:42 |

سوالات درس یازده اجتماعی ششم ابتدایی ( اصفهان ، نصف جهان )

1 . شهر اصفهان مرکز کدام استان است ؟

2 . شهر اصفهان در کوهپایه ی کدام رشته کوه قرار دارد و کدام رود از وسط آن عبور می کند ؟

3 . جمعیت اصفهان تقریبا چند نفر است ؟

4 . کدام شهرها از اصفهان پر جمعیت ترند ؟

5 . نقشه ی گردشگری چیست ؟ نقشه ی گردشگری ، نقشه ای است که بر روی آن ، مکان های دیدنی و آثار تاریخی نشان داده می شود .

6 . چه چیزی نشان دهنده ی اهمیت اصفهان در گذشته های دور می باشد ؟ یکی آثار به جا مانده ی تاریخی در این شهر است و دیگری این که در دوره ی اسلامی چند بار این شهر به عنوان پایتخت انتخاب شده است .

7 . اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به کدام دوره است ؟ دوره ی صفویه

8 . چرا اصفهان به نصف جهان معروف شد ؟ چون در دوره ی صفویه ، تعداد زیادی از صنعتگران ، معماران ، هنرمندان و دانشمندان به اصفهان آمدند و چنان آثار با شکوه و زیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف شد .

9 . تعدادی از آثار تاریخی و دیدنی اصفهان را نام ببرید .

10 . بناهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید .

11 . مسجد شیخ لطف الله به فرمان چه کسی و چرا ساخته شد ؟به فرمان شاه عباس ساخته شد تا شیخ لطف الله که عالم بزرگی بود ، در آن نماز جماعت برگزار کند و به تربیت و تدریس شاگردان بپردازد .

12 . ساخت مسجد شیخ لطف الله چه قدر طول کشید ؟

13 . یکی از نشانه های معماری اسلامی چیست ؟ گنبد

14 . کدام یک از آثار تاریخی اصفهان دارای چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی است ؟

15 . نام دیگر مسجد امام چیست ؟

16 . مناره های مسجد امام چه ویژگی هایی دارد ؟ هر یک از مناره های مسجد بیش از 40 متر ارتفاع دارند . داخل این مناره ها یا گلدسته ها پلکان مارپیچ وجود دارد که از آن بالا می رفتند تا اذان بگویند یا خبررسانی کنند .

17 . چه شد که از سنگ مرمر در ساخت مسجد امام استفاده کردند ؟ مشهور است همزمان با ساخته شدن مسجد امام ، معادن سنگ مرمر اطراف این شهر کشف شده است و از این سنگ ها در بنای مسجد استفاده کردند .

18 . کتیبه چیست ؟ نوشته هایی روی سنگ ، کاشی و نظایر آن ها

19 . در دوره ی اسلامی در کتیبه ها چه چیزهایی می نوشتند ؟آیات قرآن ، دعا و نام امامان بزرگوار

20 . در مساجد کتیبه ها روی چه چیزهایی دیده می شود ؟ روی گنبد ، محراب و مناره ها

21 . برخی از کتیبه های مسجد امام به قلم کدام خطاط نوشته شده است ؟

22 . سقف ایوان ها چگونه تزیین شده است ؟ با گچ بری های زیبا

23 . کاخ عالی قاپو چند طبقه و چند اتاق دارد ؟

24 . شاه عباس در کاخ عالی قاپو به چه کارهایی می پرداخت ؟

25 . از ایوان کاخ عالی قاپو چه استفاده ای می شد ؟

26 . داخل تالارها و اتاق های کاخ عالی قاپو چگونه تزیین شده بود و کار چه کسی بود ؟ با نقاشی های مینیاتوری زیبایی که کار استاد رضا عباسی بود .

27 . مهم ترین تفاوت مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله در چیست ؟ مسجد امام مناره ( گلدسته ) دارد ، اما مسجد شیخ لطف الله مناره ندارد .

نوشته شده در دوشنبه 9 دی1392ساعت 13:1 توسط حمیدرضا ذوالفقاری| نظر بدهيد

سوالات متن درس دهم اجتماعی ششم  ابتدایی


                                           دانشگاه جندی شاپور اولین دانشگاه جهان در ایران

برای این که در پاسخ دادن به سوالات تنوعی ایجاد شود و بچه با گشتن به دنبال پاسخ سوالات یادگیریشان عمیق تر شود ، سوالات بدون پاسخ گذاشته شده است و فقط به صفحه اشاره می شود . 

1. مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست ؟ ص 52     

2. آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت میکند ؟ ص 52

3. پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی کسب علم چه فرمودند ؟ ص 52

4. دو امامی که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را آموزش دادند ، نام ببرید . ص 52

5. مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟ ص 52

6. مسلمانان با  چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند ؟ ص 52

7. مسلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشتند ؟ ص 52

8. چگونه مسلمانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند ؟ ص 52

9. علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت ؟ ص 53

10. مسلمانان چگونه از آثار علمی ملت هایی چون ایران و یونان استفاده می کردند ؟ ص 53

11. حمایت فرمانروایان چه تأثیری در گسترش علوم و فنون داشته است ؟ ص 53

12.تجارت و بازرگانی در دوره ی اسلامی از چه راه هایی انجام می شد ؟ ص 53

13. تجارت و بازرگانی چه نقشی در گسترش علوم و فنون داشت ؟ ص 53

14. فن کاغذ سازی را مسلمانان از چه کسانی آموختند ؟ ص 53

15. مهم ترین مغازه های کتاب فروشی در دوره ی اسلامی در کدام شهرها وجود داشت ؟ ص 53

16. یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی را نام ببرید . ص 54

17. دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و چه سلسله ای تأسیس شد ؟ ص 54

18. دانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد ؟ ص 54

19. یکی از بزرگ ترین کتاب خانه های دوره ی اسلامی در کدام شهر قرار داشت و کدام دانشمند در آن مطالعه و تحقیق می کرد ؟ ص 54

20. نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟ ص 54

21. چه کسی نظامیه را تأسیس کرد ؟ ص 54

22. معروف ترین نظامیه ها در کدام شهرها بودند ؟ ص 54

23. دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس ............. است . ص 54

24. در رصدخانه ها چه کاری انجام می شد ؟ ص 54

25. معروف ترین رصدخانه های دوره ی اسلامی در کدام شهرها قرار داشت ؟ص 54

26. نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی کدام بود ؟ ص 54

27. معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی که داروخانه هم داشت ، کدام بود ؟ ص 54

29. در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند ، مردم اروپا چه شرایطی داشتند ؟ ص 55

30. دوره ی عصر تاریکی اروپا چگونه بوده است ؟ ص 55

31. علوم و فنون چگونه به اروپا انتقال یافت ؟ ص 55


امیدوارم پاسخ ها را به آسانی پیدا کرده و درس را به طور کامل بیاموزید .

نوشته شده در دوشنبه 9 دی1392ساعت 12:41 توسط حمیدرضا ذوالفقاری| نظر بدهيد


سوالات متن درس پنجم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (زمین پویا)

1 . زمین لرزه یکی از پدیده های ..طبیعی.. است .

2 . زمین لرزه باعث چه خسارت هایی می شود ؟ خسارت های جانی و مالی

3 . زمین لرزه باعث چه چیزی می شود ؟ وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود .

4 . چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد ؟ زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند .

5 . زمین لرزه چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود ؟ انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسند و باعث تغییراتی در سطح زمین می شوند .

6 . زمین لرزه ی خفیف یعنی چه ؟ یعنی زمین لرزه با قدرت کم

7 . سالانه چند زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد ؟ حدود ده هزار زمین لرزه ی خفیف رخ می دهد .

8 . چرا مردم زمین لرزه های خفیف را حس نمی کنند ؟ چون قدرت آن ها بسیار کم است و فقط توسط لرزه نگارها ثبت می شود .

9 . اثرات بهداشتی حاصل از زمین لرزه چیست ؟ 1ـ آلودگی آب ها 2ـ آلودگی برخی مواد غذایی 3ـ شیوع بیماری های واگیردار 4ـ جمع شدن زباله در سطح شهر 5ـ زیاد شدن جانوران منتقل کننده ی بیماری

10 . آثار ساختمانی حاصل از زمین لرزه را بیان کنید . 1ـ خراب شدن ساختمان ها (ریزش آوار) 2ـ شکستن شیشه ها 3ـ شکستن سد ها 4ـ افتادن تیرهای برق 5ـ خراب شدن آسانسورها و پله ها

11 . اثرات اجتماعی حاصل از زمین لرزه چیست ؟ 1ـ از دست دادن عزیزان 2ـ بیکاری 3ـ خراب شدن مکان های تاریخی 4ـ تخریب ادارات و بیمارستان ها

12 . چرا هرچه زمین لرزه های خفیف بیشتر داشته باشد بهتر است ؟ زمین لرزه های خفیف باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگ تر می شوند .  

13 .  در چه جاهایی از کره ی زمین احتمال وقوع زمین لرزه بیش تر است ؟ جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است .

14 .  فعالیت های انسان دوستانه ی بعد از وقوع زمین لرزه را نام ببرید. 1 .  کمک به مصدومین 2ـ ارسال کمک های مالی و غیر مالی 3ـ اهدای خون 4ـ کمک به افراد امداد رسان 5ـ پیداکردن و کمک کرد ن به افراد مانده در زیر آوار

15 .  بعد از زمین لرزه چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم ؟ 1 .  قطع جریان برق ساختمان 2ـ استفاده نکردن از آسانسور 3ـ بستن شیر گاز اصلی 4ـ باز نگه داشتن خیابان ها 5ـ آمادگی داشتن برای پس لرزه ها

16 .  مهم ترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده را نام ببرید . زلزله ی طبس سال 57 با 19600 نفر کشته ، زلزله ی رودبار و منجیل سال 69 با 35000 نفر کشته ، زلزله ی بم سال 82 با 41000 نفر کشته و زلزله ی اهر سال 91 با 310 نفر کشته 

17 .  ساختمان یک کوه آتش فشان چگونه است ؟ هر آتش فشان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است . 1ـ مخروط آتش فشان 2ـ مجراها 3ـ دهانه

18 .  چه زمانی آتش فشان اتفاق می افتد ؟ زمانی که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورند .

19 .  مواد خارج شده از دهانه ی آتش فشان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . سه دسته . 1ـ جامد 2ـ مایع 3ـ گاز

20 .  آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . سه دسته 1ـ فعال 2ـ نیمه فعال 3ـ خاموش

21 .  به چه آتش فشانی فعال گفته می شود ؟ به آتش فشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی ( جامد ، مایع و گاز ) از دهانه ی آن ها خارج شده است ، آتش فشان فعال گفته می شود .

22 .  چه آتش فشانی نیمه فعال است ؟ آتش فشانی که فقط گاز از دهانه ی آن خارج شود .

23 .  به چه آتش فشانی خاموش گفته می شود ؟ به آتش فشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد ، آتش فشان خاموش می گویند .

24 .  دو آتش فشان نیمه فعال و دو آتش فشان خاموش در ایران نام ببرید . سهند و سبلان خاموش ، دماوند و تفتان نیمه فعال

25 .  هر یک از سنگ های آتش فشانی زیر چه کاربردی دارد ؟

توف آتش فشانی : در ساختمان سازی کاربرد دارد . 

پوکه ی معدنی : به عنوان عایق استفاده می شود و همچنین چون سبک است در ساختمان سازی کاربرد دارد .

سنگ پا : در حفظ بهداشت از آن استفاده می شود .

26 .  مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتش فشان چه هستند ؟ بخار آب و کربن دی اکسید

27 .  فواید آتش فشان ها را بیان کنید . 1 ـ  تشکیل دریاچه 2 ـ توسعه ی گردشگری 3 ـ ایجاد زمین های حاصلخیز 4 ـ استفاده از انرژی گرمایی 5 ـ آزاد شدن انرژی درونی زمین 6 ـ تشکیل چشمه های آب گرم

28 .  ضررهای آتش فشان ها را بیان کنید . 1 ـ  انتشار گازهای سمی 2 ـ ریزش باران های اسیدی 3 ـ ایجاد سونامی 4 ـ ورود خاکستر و گرد و غبار به محیط ـ پخش شدن مواد شیمیایی در محیط 6 ـ جاری شدن مواد مذاب و خراب شدن زمین ها

29 .  ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند ؟ آماده ی تخیه ی سریع محل باشند ــ به یک مکان امن پناه ببرند ــ تمامی در ها و پنجره ها را ببندند ــ فاصله گرفتن از جاهای گود هنگام فوران مواد مذاب ــ حفظ بدن از مواد شیمیایی موجود در خاکسترهای آتش فشان


نوشته شده در دوشنبه 2 دی1392ساعت 12:47 توسط حمیدرضا ذوالفقاری| نظر بدهيد


سوالات متن درس نهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

1 . دین اسلام از چه سرزمینی طلوع کرد ؟ عربستان

2 . پیامبر اسلام (ص) چه زمانی حکومت اسلامی را تشکیل دادند ؟پس از هجرت از مکه به مدینه

3 . از چه زمانی استقبال از دین اسلام بیش تر شد و اسلام گسترش یافت ؟ بعد از تشکیل حکومت اسلامی

4 . گسترش اسلام از چه زمانی در خارج از عربستان آغاز شد ؟ پس از رحلت پیامبر (ص)

5 . پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان چه کردند ؟ مسلمانان اسلام را در خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو خود افزودند .

6 . دین اسلام در کدام قاره ها گسترش یافت ؟ آسیا ، آفریقا و اروپا

7 . دین اسلام در بین چگونه ملت هایی گسترش یافت ؟ در بین ملت های مختلف با فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت

8 . مسلمانان چگونه در زمینه های مختلف پیشرفت کردند ؟مسلمانان تحت تأثیر قرآن و تعالیم دینی اسلام که به تفکر و آموختن علم اهمیت زیادی می داد ، در زمینه های مختلف پیشرفت کردند .

9 . چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند ؟ مسلمانان از بخش هایی از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان بر جای مانده بود نیز استفاده کردند و در پرتو دین اسلام آن ها را گسترش دادند و به تدریج به کانون علمی جهان تبدیل شدند .

10 . مردم کدام کشور  در گسترش اسلام و پیشرفت های علمی نقش مهمی داشتند ؟ مردم ایران

11 . در دوره ی اسلامی به دانشمندان چه می گفتند ؟ حکیم

12 . چرا در دوره ی اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند ؟ چون آن ها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم ، استاد بودند .

13 . چرا در دوره ی اسلامی دانشمندان کتاب های خود را به زبان عربی می نوشتند ؟ چون در آن زمان مسلمانان در علوم مختلف پیشرفت کرده و زبان رسمی آن روزگار در این کشورها زبان عربی بوده است .

14 . مبدأ تاریخ مسلمانان چیست ؟ هجرت پیامبر از مکه به مدینه

15 . سده یا قرن یعنی چه ؟ به هر صد سال یک قرن یا سده می گویند .

16 . قرن اول هجری چه زمانی بوده است ؟ از سال یکم تا صدم را قرن اول هجری می گویند .

17 . قرن دوم هجری چه زمانی بوده است؟ از سال صدو یک تا دویست را قرن دوم هجری می گویند .

18 . نیمه ی اول قرن یعنی چه ؟ از سال یکم تا پنجاه را نیمه ی اول قرن می نامند .

19 . نیمه ی دوم قرن یعنی چه ؟ از سال پنجاه و یک تا سال صدم نیمه ی دوم قرن می باشد .

20 . سال 370 هجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است ؟در نیمه ی دوم قرن چهارم

21 . سال 420 هجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است ؟در نیمه ی اول قرن پنجم  

 

نوشته شده در دوشنبه 2 دی1392ساعت 12:31 توسط حمیدرضا ذوالفقاری| نظر بدهيد

سوالات متن درس هشت مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( انرژی را بهتر مصرف کنیم )

1 . مهم تریم منبع مصرف انرژی در دنیای امروز چیست ؟ ج : سوخت های فسیلی

2 . چرا به منابع سوخت های فسیلی ، غیر قابل تجدید می گویند ؟ج : زیرا میلیون ها سال طول می کشد تا در اعماق زمین تشکیل شوند .

3 . چرا همه ی کشورها تلاش می کنند ، انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کنند ؟ ج : چون سوخت های فسیلی غیر قابل تجدید هستند .

4 . نام دیگر انرژی های نو چیست ؟ ج : انرژی های قابل تجدید

5 . انرژی نو یا قابل تجدید را تعریف کنید . ج : انرژی های نو  آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی شوند و همواره می توان از آن ها استفاده کرد . مانند انرژی خورشید ، باد و آب .

6 . دو برتری مهم انرژی های نو را در مقایسه با سوخت های فسیلی بیان کنید . ج : 1 ـ انرژی های نو تمام نمی شوند 2 ـ انرژی های نو محیط زیست را آلوده نمی کنند .

7 . استفاده از انرژی های نو در کشور ما چگونه است ؟ ج : متخصصان کشور ما تلاش می کنند تا با مطالعه و تحقیق و ساختن دستگاه ها و ابزار ها ، از انرژی های نو هر چه بیش تر استفاده کنند .

8 . در کشور ما از انرژی خورشید چه استفاده هایی می توان کرد ؟ج : از انرژی خورشید می توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد و همچنین از آن انرژی الکتریکی به دست آورد .

9 . برتری آبگرمکن خورشیدی بر سایر آبگرمکن ها چیست ؟ ج : محیط زیست را آلوده نمی کند و انرژی کمتری مصرف می کند .

10 . از انرژی باد در چه جاهایی می توان استفاده کرد ؟ ج : جاهایی که در بیش تر اوقات سال باد می وزد .

11 . از انرژی باد چه استفاده ای می توان کرد ؟ ج : انرژی باد توربین ها را به حرکت در می آورد و انرژی الکتریکی تولید می کند .

12 . انرژی هسته ای چکونه پدید می آید ؟ ج : انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی بعضی از عناصر مانند اورانیوم پدید می آید .

13 . اورانیوم چگونه به دست می آید ؟ ج : سنگ اورانیوم در طبیعت وجود دارد و  از معادن استخراج می شود .

14 . اورانیوم در کشور ما از کجا استخراج می شود ؟ ج : از معادن اورانیوم استان یزد

15 . انرژی هسته ای قابل تجدید است یا خیر ؟ چرا ؟ ج : قابل تجدید نیست چون روزی معادن آن تمام می شود .

16 . فرق مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی ها چیست ؟ ج : فرق مهم آن این است که با مقدار کمی از آن انرژی بسیار زیادی تولید می شود .

17 . با یک کیلوگرم اورانیوم چه مقدار انرژی تولید می شود ؟ ج : یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن 12000 بشکه ی نفت انرژی تولید می کند .

18 . نیروگاه اتمی ایران در کدام استان قرار دارد ؟ ج : بوشهر

19 . بیشترین استفاده از نیروگاه هسته ای برای تولید چه انرژی است ؟ ج : برای تولید انرژی الکتریکی

20 . مزیت های وسایلی که از انرژی خورشیدی استفاده می کنند بر وسایلی که با باتری کار می کنند ، چیست ؟ ج : 1 ـ انرژی باتری تمام می شود اما انرژی خورشید تمام نمی شود 2 ـ باتری استفاده شده در طبیعت تجزیه نمی شود و ایجاد آلودگی می کند اما انرژی خورشید آلودگی ندارد 3 ـ انرژی خورشید رایگان است اما برای خرید باتری باید مقداری پول هزینه کرد .

21 . در مصرف سوخت های فسیلی چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟ج : (کادر سبز رنگ پایین صفحه ی 43 کتاب )

22 . در مصرف برق باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟ ج : ( کادر سبز رنگ بالای صفحه ی 44 کتاب )

23 . برچسب انرژی چیست و چرا روی برخی لوازم نسب می شود ؟ج : برچسب انرژی هفت رنگ دارد و میزان مصرف انرژی را در وسایل نشان می دهد . در وسیله ای که می خریم ، هر چه فلش آن به سمت رنگ سبز پررنگ (A) نزدیک تر باشد ، آن وسیله بهتر است ؛ یعنی انرژی کم تری مصرف می کند و کار آیی آن بیش تر است .  

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/18 و ساعت 23:38 |

مبحث متوازی الاضلاع ها یکی از مهمترین اموزه های پایه چهارم است که


 استمرار ان در پایه های بالا تر مشهود است.


( متوازی الاضلاع- مستطیل -لوزی ) 


این چهارشکل چهار ضلعی یک سری شباهت های مشترک دارند.


هردوشکل باهم شباهت های ویژه دارند.


شباهت های مشترک عبارتند از : !-چهار ضلعی هستند.2- اضلاع روبه رو


 موازی ومساوی می باشند.3-چهار زاویه دارند.5-زوایای روبه رو هم اندازه می


 باشند6-دوقطر دارند.7-قطر ها همدیگر را نصف می کنند

.

روی هرشکل کلیک نمایید. باجابه جایی موس روی راس زاویه ،شکل راتغییر


 دهیدومی توانیدتفاوت این شکل ها را از نزدیک مشاهده نمایید.

                                            (متوازی الاضلاع)

        (لوزی )                                           (مستطیل) 

  (مربع   

            

شباهت متوازی الاصلاع ومستطیل  علاوه بر شباهت های عمومی که در بالا ذکر شد.یک شباهت های ویژه دارندشباهت ویژه: قطر ها بر هم عمود نمی باشند.


تفاوت مستطیل ومتوازی الاضلاع


1-وقتی که زاویه های  متوازی الاضلاع را تغییر می دهیم (قایمه )شکل مستطیل می شوداولین


 تفاوت این دوشکل در زاویه هایشان است.مستطیل زاویه های قایمه داردولی در متوازی الاضلاع


 زاویهها تند وباز است.


2-دراثر همین تغییر زاویه قطر های متوازی الاضلاع با هم نابرابر می شوندولی قطر های


 مستطیل با همبرابر می باشند


3-در متوازی الاضلاع خطّ تقارن وجود ندارددرمستطیل دو خطّ تقارن وجود دارد


شباهت متوازی الاضلاع ولوزی :این دوشکل علاوه بر شباهت های عمومی شباهت های ویژ ه ای هم دارند.
شباهت های ویزه
1-هردوشکل زاویه های تند وباز دارتد.
2-قطر های هر دوشکل کوچک وبزرگ است.
تفاوت این دوشکل :
1-اضلاع متوازی الاضلاع دوبه دومتساوی وموازی است ولی تمام اضلاع در لوزی برابر است .
2-قطر های متوازی الاضلع بر هم عمود نمی باشند.ولی در لوزی قطر ها عمد هستند.(چون اضلاع لوزی برابر است.
3-متوازی الاضلع خطّ تقارن نداردولی در لوزی قطرها خطّ تقارن می باشندوقطرها عمودومنصف هستند.
   متوازی الاضلاع        لوزی


شباهت متوازی الاصلاع ومربع همان شباهت های عمومی است.

تفاوت متوازی الاضلاع و مربع:


1-ضلع های متوازی اضلاع دو به دو مساوی وموازی است ولی در مربع چهار ضلع با هم برابرند.


2-- زاویه هادر  متوازی الاضلاع تند وباز است ولی زاویه های مربع  قایمه می باشد.2- قطر های متوازی الاضلاع با هم نابرابر می باشند ولی قطر های مربع  با هم برابر


 هستندوعمود ومنصف می باشند.


3-در متوازی الاضلاع خطّ تقارن وجود ندارد ولی درمربع چهار  خطّ تقارن وجود دارد.


     متوازی الاضلاع      مربع
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/18 و ساعت 23:35 |

داستان «دریاقلی سورانی» در حالی پس از سال‌ها تاخیر از سال جدید تحصیلی وارد کتاب‌های درسی پایه ششم ابتدایی شد که در تصویر این درس آبادان را شهری کوهستانی معرفی کرده که با واقعیت جغرافیایی این شهر همخوانی ندارد.

 داستان «دریاقلی سورانی»  داستانی که پایه ششمی‌ها در درس چهارده خود آن را می خوانند.

 شخصیتی که اگر چه در دهه 60 و بحبوحه جنگ افراد کمی از فداکاری وی اطلاع پیدا کردند اما با گذر زمان داستان فداکاری او زبان به زبان چرخید و به یکی از اسطوره‌های دفاع مقدس تبدیل شد.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/16 و ساعت 21:49 |


آن کس که نداند و نداند که نداند


آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند

بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آنکس كه نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنکس که نداند ونداند که نداند

در جهل مرکب ابد الدهر بماند
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/16 و ساعت 21:48 |

بابا نان داد! 


ما در اول دبستان چه یاد می گیریم ؟بابا آب داد بابا نان دادمی دانید اولین جمله ای که انگلیسها در اول دبستان یاد 


می گیرند چیه؟من می توانم بخوانم و بنویسممی دانید اولین جمله ای که ژاپنیها در اول دبستان یاد 


می گیرند چیه؟من می توانم بدومو این است که ما همیشه چشممون دنبال دست پدر است 

کار از ریشه خراب است

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/16 و ساعت 21:44 |

charkhaye ab.swf3

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/13 و ساعت 18:43 |

جاذبه

چگونه نیروی جاذبه را حس کنیم؟

این نیروی جاذبه است که سیاره ها را در مسیر خود نگه می دارد. هر چه سیاره از خورشید دورتر باشد، مدت زمان بیشتری طول می کشد تا به دور خورشید بچرخد. زمان لازم برای پیمودن یک دور کامل به دور خورشید را یک سال می گویند. برای آنکه این جاذبه میان خورشید و سیاره ها را حس کنید،

 

وسایل زیر را تهیه نمایید:

 • طناب
 • توپ

 

طناب را به توپ گره بزنید و آن را به دور سرتان بچرخانید. کششی که در حین انجام این کار در نخ ایجاد توسط دست شما ایجاد می شود، نقش نیروی جاذبه را بازی می کند. خورشید نیز چنین نیرویی را به سیارات وارد می کند با این تفاوت که دیگر نخی در کار نمی باشد. اگر طناب را رها کنید و به این شکل نیروی کشش را قطع کنید چه اتفاقی می افتد؟

 

عکس شماره 2

جاذبه نه تنها باعث چرخش زمین به دور خورشید می شود، بلکه سبب می شود اجسام روی زمین نیز در جای خود بمانند. اگر نیروی جاذبه زمین وجود نداشت، میز ها و صندلی ها و آدم ها و حتی آب دریاها همگی در هوا شناور می شدند. آیا تا به حال دقت کرده این که جاذبه باعث می شود تمامی اجسام تمایل حرکت به سمت زمین را داشته باشند، مگر این که مانعی برای این کار وجود داشته باشد.

نیروی جاذبه در سیارات مختلف با تغییر اندازه سیاره تغییر می کند. به عنوان نمونه اگر فرض کنیم که جاذبه زمین یک باشد، آنگاه جاذبه زهره 0،92 ، جاذبه مریخ 0،38 و جاذبه مشتری 2،36 برابر زمین خواهد بود. به این معنی که اگر روی زمین وزن شما معادل 50 کیلوگرم باشد، در مریخ شما معادل 19 کیلوگرم و در مشتری 118 کیلوگرم خواهید بود!

 

اکنون سوالی که مطرح می شود این است:

آیا تاثیر جاذبه زمین برای اجسام مختلف یکسان است یا خیر؟ برای بررسی این موضوع وسایل زیر را فراهم کنید:

 •  یک صندلی
 •  دو عدد پرتقال
 •  دو عدد توپ پینگ پنگ

 

در این آزمایش می خواهیم ببینیم که آیا سرعت سقوط اجسام مختلف یکسان است یا خیر؟

با احتیاط به روی صندلی رفته و دستان خود را دراز کنید. از دوستی بخواهید روی هر دستتان یک پرتقال و یک توپ پینگ را با احتیاط قرار دهد. حال یکباره و همزمان دست های خود را پایین آورده تا اجسام روی دستتان سقوط کنند. کدام یک زودتر به زمین می رسند؟ توپ یا پرتقال؟ بله اگر چند بار دیگر این آزمایش را تکرار کنید می بینید که هر بار هر دو با هم به زمین می رسند، بدون توجه به این که کدام یک سنگین تر است و کدام سبک تر. به این ترتیب مشاهده نمودید که سرعت سقوط اجسام به وزن آن ها بستگی ندارد.

عکس 5
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/09 و ساعت 19:48 |

مرز بین دروغ و واقعیت کجاست؟

به تصویر زیر دقت کنید.یک بطری به طور جالبی در حال تعادل قرار گرفته است و جاذبه را به مبارزه می طلبد!

به نظر شما چه اتفاقی افتاده است؟نکند حقه ای در این شکل نهفته باشد؟وضعیت امتحان دادن بعضیا!!!!

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/09 و ساعت 19:46 |

5f3bb2c03a48738b161e577b31bbf2cd 430

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/09 و ساعت 19:35 | 


در همه اين موارد نيروي دست يا نيروي پاي شخص باعث حركت ، جابه جايي، تغيير شكل يا تغيير جهت جسم مي شود.


تعاريف:

نيرو كشش و رانش است.


نيرو عاملي است كه باعث حركت اجسام ساكن مي شود.


نيرو عاملي است كه باعث توقف اجسام متحرك مي شود.


نيرو عاملي است كه باعث تغيير جهت اجسام مي شود.


نيرو عاملي است كه باعث تغيير شكل اجسام مي شود.

 

 


اقسام نيرو:

 

نيروي گرانش

 

نيروي اصطكاك

  

نيروي تكيه گاه


 نيروي الكتريكي

 

نيروي مغناطيسي


 

 

 


نيروي گرانش:

اين مرد احتمالاً دانشمند معروف نيوتن است.

آورده اند كه او روزي در زير درخت سيبي مشغول مطالعه بود. ناگهان سيبي از درخت جدا شد و به سر مبارك نيوتن اصابت كرد. او كه رشته افكارش از هم گسيخته شده بود سوالات زيادي در ذهنش ايجاد شد.
چرا اين سيب به سمت پايين سقوط كرد ؟ چرا به طرف بالا نرفت؟ چه عاملي باعث شد كه سيب به سمت زمين كشيده شود؟ و هزاران سوال ديگر.

و نيوتن براي يافتن پاسخ سوالهايش مشغول مطالعه شد. نتيجه تحقيقات و مطالعات او به كشف قانون مهمي به نام قانون جاذبه عمومي يا قانون گرانش ختم شد.

 

مداد خود را از روي ميز رها كنيد، چه اتفاقي مي افتد؟ مداد به سمت پايين حركت مي كند و به زمين      مي افتد.
آيا مداد خود به خود مي تواند رو به بالا حركت كند؟ خير . براي بلند كردن آن بايد نيرويي رو به بالا وارد كنيم.
هر جسمي كه رها شود، به سمت پايين حركت مي كند. اين موضوع، به علت وجود نيروي جاذبه زمين است. 
به نيروي جاذبه زمين، نيروي گرانش نيز گفته مي شود. 


 


نيروي جاذبه زمين بر همه چيزهايي كه در اطراف آن هستند وارد مي شود.
و آنها را به سمت زمين مي كشد . به همين علت است كه اجسام بر روي سطح زمين وزن دارند.


وزن (W) = نيروي گرانشي است كه از طرف زمين بر آن جسم وارد مي شود.

 

نكته: هرچه از سطح زمين دور مي شويم ، نيروي كشش زمين بر روي اجسام كم تر مي شود.
و در فضاهاي دور دست اجسام تقريبا در حالت بي وزني قرار مي گيرند.

 

نيروي تكيه گاه

هر جسمي يا روي يك جسم ديگر قرار دارد و يا از جايي آويزان است. به اين جسم و يا نقطه آويز تكيه گاه مي گوييم.

چرا خط كش خميده شده است؟ نيروي وزن جسم ها به ميله نيرو وارد مي كند و باعث خميده شدن خط كش مي شود.
چرا جسم ها نمي افتد؟ ميله نيرويي در جهت مخالف نيروي وزن به جسم ها وارد مي كند و مانع از افتادن جسم ها مي شود.
هر چه نيروي وزن جسم ها بيش تر باشد، نيرويي كه از طرف ميله نيز وارد مي شود، بيش تر است.

هر چه تعداد بچه هايي كه سوار قايق مي شوند، بيشتر باشد، فرو رفتن سطح آب نيز بيش تر خواهد بود در نتيجه نيرويي كه رو به بالا به قايق وارد مي شود نيز بيش تر خواهد بود.

به نيرويي كه تكيه گاه بر جسمي كه روي آن قرار دارد وارد مي كند، نيروي تكيه گاه (N) مي گوييم.


نكته: هر چه وزن جسم بيش تر باشد ، نيروي تكيه گاه نيز بيش تر خواهد بود. نيروي تكيه گاه برابر نيروي وزن جسم و در جهت مخالف آن است.


نيروي الكتريكي:
1) پسر بچه اي موهاي تميز و خشك خود را شانه مي زند ولي به جاي آنكه موهاي او مرتب شود. موهاي او به دنبال شانه كشيده مي شود و موها نامرتب تر مي شوند.
2) پسر بچه اي شانه را به خرده هاي كاغذ روي ميز نزديك مي كند. خرده هاي كاغذ جذب شانه مي شوند.
3) كودكي يك شانه پلاستيكي را به موهاي خود مالش مي دهد و آن را به باريكه آب نزديك مي كند، باريكه آب جذب شانه مي شوند.


چه عاملي باعث اين اتفاقات شده است.


1) نامرتب بودن موهاي پسر بچه

2) خرده هاي كاغذ جذب شده به شانه

3) انحراف باريكه آب

 

اين پديده به علت وجود نيروي الكتريكي است.
وقتي دو جسم بر يكديگر ماليده مي شوند . بارهاي الكتريكي در آنها به وجود مي آيد.


بارهاي الكتريكي دو  نوع هستند.

1) بارهاي منفي
2) بارهاي مثبت


شما چگونگي تشكيل بارهاي الكتريكي را در سال سوم راهنمايي مي خوانيد.
الف: هرگاه دو جسم بارهاي مشابه(+ و+) يا (- و-) به يكديگر نزديك شوند همديگر را مي رانند.


ب: هر گاه دو جسم با بارهاي متفاوت (- و+) به يكديگر نزديك شوند يكديگر را مي ربايند.

نيروي مغناطيسي

اگر يك آهن ربا را در براده هاي آهن بغلطانيد، براده ها بيش تر به دو سر آن مي چسبند، اين قسمت ها كه خاصيت مغناطيسي قويتري دارند، قطب هاي آهن ربا ناميده مي شود. 

نكته: هر آهن ربا دو قطب دارد.
1- قطب شمال ياب(N)
2- قطب جنوب ياب(S)


دو قطب هم نام آهن ربا(N,N) يا (S,S) يكديگر را مي رانند.


دو قطب نا هم نام آهن ربا(S,N) يكديگر را مي ربايند.

 


توجه: در بوجود آمدن نيرو همواره دو جسم شركت دارند و هر جسم به جسم ديگر يك نيرو وارد مي كند.


قوانين حركت:

براي اولين بار توسط نيوتون مورد بررسي قرار گرفت. به همين دليل به قوانين نيوتون در حركت معروف شده
و شامل 3 قانون است.
قانون سوم نيوتن بيان مي كند:

هرگاه جسم اول به جسم دوم نيرويي وارد كند. جسم دوم هم به جسم اول نيرويي وارد ميكند. مساوي نيروي اول اما در خلاف جهت آن. يا به عبارت ديگر در مقابل هر كنشي ، واكنشي وجود دارد مساوي اما در جهت مخالف آن.

دو نيروي كنش و واكنش:
1) مساوي ، هم راستا و در دو جهت مخالف هستند.
2) بر هر دو جسم اثر مي كند.
3) همزمان به وجود مي آيند و همزمان از بين مي روند.

توجه: اگر بخواهيم چيزي را به سمت شمال حركت دهيم، بايد جهت نيروي ما به سمت شمال باشد.
اگر بخواهيم چيزي را به سمت غرب حركت دهيم، بايد جهت نيروي ما به سمت غرب باشد.


جهت نيرو را مي توان از روي موارد زير تعيين كنيم.
1) نتيجه ي تاثير نيرو بر جسم.
2) تغييري كه در شكل جسم به وجود مي آيد.
3) تغييري كه در حركت جسم به وجود مي آيد.

اصطکاک چیست؟

هنگامی که دو جسم به هم سایده می شوند

نیروی به وجود می آید که در برابر این ساییدگی

مقاومت می کند ، نام این نیرو اصطکالک است .

اجسامی که دارای سطح صافی  هستند کمتر از اجسام

زبر تولید اصطکاک می کنند .

بنابراین هر چه میزان اصطکاک کمتر باشد سرعت حرکت

اجسام هم بیشتر می شود .

به همین دلیل است که چر خهای قطار و ریلهای راه آهن

دارای سطحی صاف هستند .

هنگامی که می خواهیم از سرعت جسمی کم کنیم

باید اصطکاک را افزایش دهیم .

برای مثال با ترمز کردن اصطکاک ایجاد کرد و از سرعت ماشین کاست .

اگر دو جسم به سرعت به هم ساییده شوند،

اصطکاک تولید گرما می کند .

اگر دستهایتان را به هم مالش دهید می توانید گرمایناشی از اصطکاک را احساس کنید .

دو نوع اصطکاک وجود دارد: لغزنده و غلتان .

اصطکاک لغزنده بیشتر از صطکاک غلتان است و به همین دلیل است

که غلتاندن اجسام آسان تر از سُر دادن انها می باشد .


******************************

اصطکاک هم مفید است و هم مضر .

اصطکاک چه ضررهایی دارد؟وجود اصطکاک در

دستگاهای مختلف باعث فرسایش و فرسودگی آنها می شود.

علاوه بر این باعث گرم شدن اجزای دستگاه می شود

ومقادیر بسیار زیادی انرژی هدر می رود .

همچنین وجود اصطکاک باعث فرسودگی چرخ های اتومبیل

هم می شود . روغن کاری قسمتهای برای روغن کاری استفاده

می شود . استفاده  از بلبرینگ نیز اصطکاک را کاهش می دهد .

بلبرینگ ها دارای سطح گرد و صاف هستند

و به هنگام تماس با اجزای دیگر روی آنها می غلتند .

**************************************************

اصطکاک چه مرایایی  دارد ؟ بدون وجود اصطکاک تغییرات بسیاری در دنیای

به وجود می آمد.

در چنین حالتی ما نمی توانستیم راه برویم، چون کفشهایمان

روی زمین  می لغزیدند و ما سر می خوردیم .

بدون اصطکاک اتومبیل ها هم نمی توانستند حرکت کنند

چون چر خها روی زمین سر می خورند و فقط در یک نقطه

می چرخیدند . هیچ میخ و پیچی به طور ثابت روی دیوار ها

باقی نمی ماند . حتی در دست گرفتن اشیا نیز کار دشواری

بود و در دست گرفتن قلم و نوشتن هم به سختی صورت می

گرفت . بدون اصطکاک هیچ ساختمانی بنا نمی شود

زیرا هیچ آجری به آجر دیگری نمی چسبید .

اصطکاک در تغییرات آب و هوایی هم تأثیر می گذارد .

بدون اصطکاک سرعت وزش بادها بسیار زیاد می شد

چرا که سرعت ملکولهای هوا هنگام تماس با سطح  زمین

تنها به دلیل اصطکاک کم می شود.

نيروي اصطكاك:

1) شخص نيروي كمي بر جسم وارد مي كند. جسم هيچ حركتي نمي كند.

 

1) نيروي نسبتا بزرگي بر جسم وارد مي كند. جسم به آرامي شروع به حركت مي كند.


3) شخصي در زميني هموار جسم را هل مي دهد. به محض اينكه دست از هل دادن بر ميدارد. بعد از مدتي جسم مي ايستد.


4) اتومبيلي در مسير افقي در حال حركت است به محض آنكه ترمز گرفته مي شود بعد از مدت كوتاهي مي ايستد.

در تمام اين موارد، نيرويي در خلاف جهت حركت، به جسم وارد مي شود. اين نيرو،اصطكاك نام دارد.

نيروي اصطكاك را در دو حالت بررسي مي كنيم.


1) جسم بر روي سطح كشيده مي شود ولي ساكن مي ماند.
حالت اول: اگر به جسم نيروي كوچكي وارد كنيم ، جسم ساكن مي ماند. نيروي اصطكاك در خلاف جهت به جسم نيرو وارد مي كند و جلوي حركت جسم را مي گيرد.
 

حالت دوم: اگر مقدار نيرو را كمي افزايش دهيم، نيروي اصطكاك نيز افزايش مي يابد و جلوي حركت جسم را مي گيرد، در اين صورت باز هم جسم ساكن مي ماند.
به اين نيروي اصطكاك ، نيروي اصطكاك ايستايي گفته مي شود.
 

حال اگر به اين جسم نيروي نسبتا بزرگي وارد شود، جسم ديگر ساكن نمي ماند و شروع به حركت مي كند.
در اين حالت نوع دوم نيروي اصطكاك را بايد بررسي كنيم.
2) جسم بر روي سطح در حال حركت است.
به اين نيروي اصطكاك ، نيروي اصطكاك جنبشي گفته مي شود.
 

نكته: جهت نيروي اصطكاك همواره در جهت مخالف حركت جسم بر روي سطح است.

عوامل موثر بر نيروي اصطكاك:


الف- نيروي عمودي تكيه گاه كه مقدار اين نيرو هميشه برابر نيروي وزن است.

ب- جنس سطح تماس دو جسم : 
صاف يا زبر بودن سطح
رطوبت

1) هر چه نيروي تكيه گاه(يا نيروي وزن جسم) بيشتر باشد، بايد نيروي بيش تري براي جابه جايي آن به كاربرد يعني نيروي اصطكاك بين دو سطح افزايش مي يابد.


2) هر چه سطح تماس بين دو جسم ناصاف تر باشد، اصطكاك بيش تري بين دو سطح وجود دارد بنابراين براي جابه جايي جسم بايد نيروي بيشتري وارد كرد.

3) رطوبت باعث مي شود دو سطح با يكديگر تماس كمتري داشته باشند، در نتيجه نيروي كمتري براي جابه جايي جسم لازم است. 

نيروي اصطكاك در مواردي مفيد و در موارد ديگر مضر است.موارد مفيد:

موارد مضر:
1) در هنگام حركت اتومبيل، بخشي از انرژي مكانيكي اتومبيل صرف غلبه بر اصطكاك مي شود.
2) در هنگام اسكي سواري
راههاي كم كردن اصطكاك
1) صاف كردن سطوح (از بين بردن فرورفتگي و برجستگي هاي دو سطح)

2)استفاده از چرخ، غلتك، ساچمه

3) روغن كاري سطوح

4) استفاده از تخت هوا

در بعضي از انواع قطارها توده ي فشرده اي از هوا بين قطار و ريل فاصله مي اندازد اين كار باعث    مي شود، اصطكاك بين ريل و قطار كاهش يافته و سرعت قطار افزايش يابد. 

5) نوك تيز كردن سطوح: هر چه سطح جسمي كشيده تر باشد، سطح تماس آن با هوا كمتر است.
در اتومبيل هاي مسابقه براي كم شدن اصطكاك اتومبيل با هواي اطراف، اتومبيل ها را كشيده تر مي سازند.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/07 و ساعت 22:55 |

مطا لعات اجتماعی پایه ششم

سوالات درس اول مطالعات اجتماعی  ( دوستی )

1 . چرا انسان نمی­تواند تنها زندگی کند ؟ ج : زیرا انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برایش احساس ناخوشایندی است .

2 . چرا تنهایی برای انسان احساس ناخوشایندی است ؟ ج : زیرا دوستی یکی از مهم­ترین نیازهای انسان است .

3 . چرا ما انسان­ها به دوست نیازمندیم ؟ ج : برای این که هم به دوستانمان محبت کنیم و هم این که مورد محبت دیگران قرار بگیریم .

4 . چرا انسان به دوستی و  برقراری ارتباط و محبت نیازمند است ؟ ج : زیرا خداوند در سرشت و فطرت ما انسان­ها میل به محبت کردن و محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط را قرار داده است .

5 . چهار مورد از فایده­های دوست خوب را بنویسید . ج : 1ـ لذت بردن از هم­نشینی و هم­فکری با او  2ـ صحبت کردن با دوست عاقل و صبور و درمیان گذاشتن شادی­ها و ناراحتی­ها 3ـ یاری رساندن به ما در هنگام مشکلات 4ـ افزایش آگاهی­ها و یادگیری چیزهای جدید

6 . چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است ؟ ج : زیرا رفتار و اخلاق دوستان در ما تأثیر می­گذارد و ما نیز تأثیراتی بر روی دوستان خود داریم .

7 . فایده­ی صحبت کردن با دوست در هنگام شادی و ناراحتی چیست ؟             ج : باعث می­شود احساس سبکی و آرامش کنیم .

8 . آیا هر فردی را می­توان برای دوستی و رفاقت انتخاب کرد ؟ ج : خیر ، گاه ممکن است یک دوست مسیر آینده و زندگی دوستش را به سوی سعادت تغییر دهد و گاه ممکن است در شرایطی یک دوست موجب ناراحتی و سرشکستگی دوست خود شود .

9 . حضرت علی (ع) در نامه­ی خود به فرزندشان امام حسن (ع) در رابطه با ملاک­های دوستی چه فرموده­اند ؟ ج : فرمودند : « با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی .

10 . امیر مؤمنان حضرت علی (ع) چه ملاک­ها و معیارهایی را برای انتخاب دوست مهم دانسته­اند ؟ ج : 1ـ خیرخواه باشد و ما را از کارهای ناپسند باز دارد 2ـ صادق و یک­رنگ باشد 3ـ خوش­اخلاق و با ادب باشد .

11 . جمله­ی « هر کس ادب ندارد ، عقل هم ندارد » از کیست ؟ و به چه چیزی اشاره دارد ؟ ج : از حضرت علی (ع) است و به این موضوع اشاره دارد که دوست خوب ، خوش­اخلاق و با ادب است .

12 . بنا به گفته­ی حضرت علی (ع) چرا باید کسی را برای دوستی انتخاب کنیم که ما را از بدی­ها و کارهای نامناسب باز دارد ؟ ج : زیرا چنین دوستانی به ما یاری می­رسانند و سبب پیشرفت ما می­شوند

13 . معنی این ابیات را بنویسید .

1ـ تو اول بگو با کیان زیستی                   من آن گه بگویم که تو کیستی

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و دوستی کردی تا پس از آن من بگویم که تو چگونه انسانی هستی

2ـ همنشین تو از تو به باید                     تا تو را عقل و دین بیفزاید

دوست و همنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دانایی و دین و ایمان تو شود .

سوالات درس دوم مطالعات اجتماعی ( آداب دوستی )

1 . منظور از ضرب­ المثل « پیداکردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل » چیست ؟ ج : منظور حفظ کردن دوستی است . یعنی سعی کنیم تا دوستی­ ها ادامه پیدا کند و رابطه­ ی دوستی محکم ­تر شود

2 . مهم­ ترین موضوع بعد از انتخاب دوست چیست ؟ ج : حفظ دوستی

3 . حفظ کردن دوستی به چه معناست ؟ ج : یعنی ما با دوستانمان رفتارهای مناسبی داشته باشیم تا دوستی­ ها ادامه پیدا کند و این ارتباط به هم نخورد و محکم­ تر شود .

4 . رعایت چه نکاتی به حفظ دوستی کمک می­ کند ؟ ج : جواب بالای صفحه­ ی 15 داخل کادر سبز

5 . چرا باید دوستی حد و مرز داشته باشد ؟ ج : چون اگر دوستی­ ها از حدود خود بیش­تر بروند مشکلاتی به وجود می­ آورند .

6 . چرا باید از دوستی­ های افراطی پرهیز کرد ؟ ج : زیرا وابستگی بیش از حد به دوست آرامش روحی افراد را بر هم می­زند .

7 . گاهی موقعیت ­هایی پیش می­ آید که افراد از ما درخواست­ های نابجایی دارند ، در این موارد چه باید بکنیم ؟ ج : در این مواقع قاطعانه و محترمانه « نه » بگوییم ـ از نه گفتن خجالت نکشیم ـ اگر لازم دانستیم دلیل نه گفتنمان را توضیح دهیم .

8 . چرا در روابط دوستانه گاهی نه گفتن سخت است ؟ ج : چون ممکن است احساس کنیم که با نه گفتن دوستانمان از ما ناراحت شوند ، یا اگر نظر واقعی خود را بگوییم خجالت می­ کشیم و تصور می­ کنیم ممکن است ما را مسخره کنند و فکر کنند ما بچه هستیم .

9 . اگر انسان بر خلاف عقیده­ ی خویش همه­ ی خواسته­ های دیگران را قبول کند و دیگران را راضی نگه دارد ، چه اتفاقی پیش می­ آید ؟ ج : ممکن است چنین فردی برای خود و حتی خانواده­ اش دردسر درست کند .

10 . معنی این شعر چیست ؟ مربوط به کدام یک از توصیه­ های حفظ دوستی است ؟

« دوست آن باشد که گیرد دست دوست    در پریشان حالی و درماندگی»

دوست کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری دست دوست خود را بگیرد یعنی به او کمک رساند .

مربوط به این است که دوستان باید در مسائل و مشکلات با هم همدردی کنند و به هم کمک رسانند .

سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی  ( تصمیم گیری چیست؟ )

1 . تصمیم گیری یعنی چه ؟ ج : یعنی انتخاب

2 . وقتی ما تصمیم گیری می کنیم ، چه کاری انجام داده ایم ؟ ج : از بین دو یا چند چیز ، مواردی را انتخاب می کنیم و مواردی را کنار می گذاریم .

3 . آیا همه ی تصمیمات ساده هستند ؟ ج : خیر ، همه ی تصمیمات ساده نیستند ؛ گاهی موقعیت هایی پیش می آید که در آن راه های مختلف و متعددی وجود دارد و انتخاب یکی از آن ها مشکل است .

4 . به چند روش می توان تصمیم گیری کرد ؟ ج : بعضی تصمیم گیری ها فقط به نفع خودمان است و ممکن به ضرر دیگران باشد ، بعضی تصمیمات فقط به نفع دیگران است و  ممکن است به ضرر ما باشد ، اما بعضی تصمیمات مناسب است یعنی باعث ضرر کسی نمی شود .

5 . چرا تصمیم گیری کار مهمی است ؟ ج : چون همه ی تصمیماتی که ما می گیریم ، نتایج و آثاری دارند . ممکن است این آثار خوب یا بد باشند و بعضی تصمیمات تأثیر زیادی روی زندگی ما دارند .

6 . تصمیمات مهم زندگی ما در چه چیزهایی اثر می گذارند ؟ ج : در اخلاق و رفتار ، سلامتی ، وضع تحصیل و آینده ی ما اثر می گذارند .

7 . آثار مثبت و منفی یعنی چه ؟ ج : آثار مثبت یعنی خوب و منفی یعنی بد

سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم ( چگونه تصمیم بگیریم ؟ )  

1 . برای تصمیم گیری خوب چه باید کرد ؟ ج : باید خوب فکر کنیم و نتایج هر انتخاب را پیش بینی کنیم و بهترین گزینه را انتخاب کنیم .

2 . چگونه می فهمیم که تصمیم ، تصمیم خوبی بوده یا نه ؟ ج : از روی نتایج آن

3 . تصمیم گیری چه مراحلی دارد ؟ ج : 1 ـ خوب فکر کنیم 2 ـ نتیجه ی هر انتخاب را پیش بینی کنیم 3 ـ بهترین راه را انتخاب کنیم .

4 . اولین کاری که در هنگام تصمیم گیری باید انجام دهیم چیست ؟                         ج : درباره ی موضوع خوب فکر کنیم و اطلاعاتی درباره ی آن جمع آوری کنیم .

5 . چرا گاهی اوقات نتایج تصمیمات ناگهانی زیان بار است ؟ ج : زیرا درباره ی آن تصمیم خوب فکر نشده است .

6 . پیش بینی نتیجه چه زمانی صورت می گیرد ؟ ج : بعد از آن که فهمیدیم راه های متفاوتی وجود دارد ، باید نتیجه ی انتخاب هر کدام را پیش بینی کنیم .

7 . با وجود راه حل های متفاوت در تصمیم گیری چگونه می توانیم بهترین راه را انتخاب کنیم ؟ ج : آن انتخاب هایی را که نتایج بدی دارند کنار می گذاریم و آن راه حلی که نتیجه ی مثبتی دارد را انتخاب می کنیم .

8 . در هنگام انتخاب بهترین راه به چه مواردی باید دقت کنیم ؟ ج : 1 ـ بر خلاف دستورات دین نباشد 2 ـ بر خلاف قوانین و مقررات خانه ، مدرسه و جامعه نباشد 3 ـ باعث نگرانی و نارضایتی خانواده نباشد 4 ـ به سلامتی فرد و دیگران لطمه نزند 5 ـ برای خود فرد و دیگران مشکل و دردسر ایجاد نکند .

9 . در موقع تصمیم گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟ ج : 1 ـ با افراد با صلاحیت و با تجربه مشورت کنیم 2 ـ تحت تأثیر فشارهای روانی دوستانمان قرار نگیریم 3 ـ به موقع تصمیم بگیریم .

10 . در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهم باید با چه کسانی مشورت کنیم ؟ ج : با افراد با تجربه مانند پدر ، مادر ، معلم و مشاور مدرسه

11 . آیا در هنگام تصمیم گیری باید تحت تأثیر دوستانمان قرار بگیریم ؟ ج : خیر ، باید تصمیمی را بگیریم که بر خلاف مقررات نباشد و باعث نگرانی خانواده ی ما نشود و به سلامتی ما و دیگران آسیب نزند .

12 . چرا باید به موقع تصمیم بگیریم ؟ ج : زیرا تصمیم نگرفتن یا تصمیم گیری را به آینده موکول کردن باعث از دست رفتن فرصت ها می شود .  

سوالات درس پنجم مطالعات اجتماعی ( عوامل مؤثر در کشاورزی )    

1 . انسان ها بخش عمده ی غذای خود را چگونه به دست می آورند ؟ ج : از راه کشاورزی

2 . مراحل عمده ی کشاورزی را نام ببرید . ج : کاشت ، داشت ، برداشت

3 . عوامل مؤثر در کشاورزی را نام ببرید . ج : 1 ـ عوامل طبیعی 2 ـ عوامل انسانی

4 . عوامل طبیعی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید . ج : 1 ـ خاک 2 ـ آب و هوا 3 ـ آب

5 . چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب نیستند ؟ ج : کوه های بلند و مرتفع ، زمین های پرشیب و سنگلاخ و زمین های آهکی و نمکی

6 . چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب هستند ؟ ج : دشت های هموار و جلگه هایی که خاک های آبرفتی و حاصلخیز دارند .

7 . آب و هوا چه تأثیری در تولید محصولات کشاورزی دارد ؟ ج : هر محصول با یک نوع شرایط آب و هوایی سازگاری دارد .

8 . محصولات کشاورزی زیر برای رشد بهتر به چه آب و هوایی نیاز دارند ؟ خرما : آب و هوای گرم  ـــ برنج : آب و هوای معتدل و مرطوب ـــ  سیب زمینی : آب و هوای سرد 

9 . آب مورد نیاز کشاورزی کشور چگونه تأمین می شود ؟ ج : از آب باران و رودها و در بعضی نواحی از آب های زیر زمینی از راه کندن چاه یا قنات به زمین های کشاورزی می رسد .

10 . بیش تر مساحت کشورمان چه آب و هوایی دارد ؟ ج : گرم و خشک

11 . کشور ما از نظر بارندگی چه جایگاهی در جهان دارد ؟ ج : از کشورهای کم باران است .

12 . عوامل انسانی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید . ج : 1 ـ نیروی کار 2 ـ ابزار و وسایل 3 ـ سرمایه 4 ـ مواد یا نهاده ها

13 . نیروی کار چه تأثیری در کشاورزی دارد ؟ ج : در کشاورزی به افرادی نیاز داریم که مهارت دارند و می توانند کارهای مربوط به کشاورزی را انجام بدهند ؛ افرادی مانند : کشاورز ، آبیار ، مهندس کشاورزی و ...

14 . از ابزار کشاورزی در چه کارهایی استفاده می شود ؟ ج : برای شخم زدن ، آبیاری ، درو کردن ، کندن علف های هرز و غیره

15 . سرمایه چه تأثیری در کشاورزی دارد ؟ ج : باید پول داشته باشیم تا مواد و ابزار مورد نیازمان را بخریم ؛ اگر سرمایه ی ما کم باشد می توانیم با دیگران شریک شویم یا وام بگیریم .

16 . در کشاورزی مواد و نهاده ها چه هستند ؟ ج : بذر ، سم و کود

17 . چگونه می توان از کشاورزان ایرانی حمایت کرد ؟ ج : با خرید و مصرف محصولات کشاورزی ایرانی 

18 . چرا محصولات ایرانی خوش عطر و خوشمزه است ؟ ج : چون کشور ایران کشوری آفتابی است .

سوالات متن درس 6 مطالعات اجتماعی                                       ( محصولات کشاورزی ، از تولید به مصرف )

1 . دو فعالیت مهم کشاورزی را نام ببرید . ج : زراعت و باغداری

2 . زراعت چیست ؟ ج : زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه ، حداکثر تا یک سال محصول می دهند . مانند گندم ، جو ، گوجه فرنگی و هویج

3 . باغداری چیست ؟ باغداری کشت و پرورش نهال درختان است که بعد از گذشت یک یا چند سال محصول می­ دهند . مانند درخت خرما ، پرتقال و انار

4 . خوراک روزانه و غذای اصلی مردم کشور ما چیست ؟ ج : گندم و برنج

5 . چه خوراک­ های دیگری علاوه بر نان ، از آرد گندم درست می­ شود ؟                ج : ماکارانی ، لازانیا ، بعضی از انواع شیرینی و ...

6 . گندم گیاهی چند ساله است ؟ ج : یک ساله

7 . گندم به چه شکل­ هایی و  در کجای کشور کشت می­ شود ؟ ج : به دو شکل پاییزه و بهاره و در همه جای کشور کشت می­ شود .

8 . برنج در چه شرایطی به دست می­ آید ؟ ج : در نواحی مرطوب و نسبتا معتدل که آب به فراوانی یافت شود .

9 . گیاه برنج در کدام استان­ های کشور کشت می­ شود ؟ ج : بیش از نیمی از برنج کشور ما در استان­ های شمال کشور مانند گلستان ، مازندران و گیلان تولید می­ شود اگرچه در بعضی استان­ ها مانند قزوین ، فارس ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان در صورت وجود آب کافی برنج کشت می­ شود .

10 . مهم­ ترین منبع غذایی کشور چیست ؟ ج : غلات ( دانه­ هایی مانند گندم ، جو ، برنج و ذرت ) 

11 . بعد از غلات مهم ­ترین منبع غذایی چیست ؟ ج : حبوبات و محصولات جالیزی

12 . به چه محصولاتی حبوبات گفته می­ شود ؟ ج : به محصولاتی مانند عدس ، لپه ، ماش و انواع لوبیاها حبوبات گفته می­ شود .

13 . محصولات جالیزی چه محصولاتی هستند ؟ ج : خربزه ، هندوانه ، خیار ، گوجه­ فرنگی ، بادمجان و غیره

14 . کشت گلخانه­ ای چه کشتی است ؟ ج : یکی از روش­ های نو در کشاورزی ایجاد یک محیط مصنوعی برای کشت گیاهان است که می­توانیم هر محصول را در هر منطقه­ ی آب و هوایی و در همه­ ی فصول سال کشت کنیم .

15 . چرا با کشت گلخانه ­ای هر محصول را در هر شرایط آب و هوایی می­ توان کشت کرد ؟ ج : زیرا آب و هوای گلخانه و گرما و نور و رطوبت را خودمان با دستگاه­ های مختلف ، متناسب با نوع محصول تنظیم می­ کنیم .

16 . یک مزیت مهم کشت دیم نسبت به سایر کشت­ ها چیست ؟ ج : کشت گلخانه­ ای در مقایسه با سایر کشت­ ها از نظر صرفه­ جویی در مصرف آب بسیار بهتر است .

17 . بیش­تر چه محصولاتی در گلخانه کشت می­ شود ؟ ج: انواع میوه­ ها و محصولات جالیزی ، سبزیجات ، قارچ­ های خوراکی و گل و گیاهان زینتی کشت می ­شود .

18 . محصولات کشاورزی صادراتی ایران را نام ببرید . ج : میوه­ های سردسیری و هسته­ دار مانند هلو ، زردآلو ، گوجه و آلبالو به صورت خشکبار و بعضی محصولات گرمسیری مانند خرما و پسته به دلیل مرغوب بودن به خارج از کشور صادر می­ شود .

19 . محصولات کشاورزی چگونه به دست ما می­ رسد ؟ ج : بعضی از محصولات برای فروش به بازارهای نزدیک مزارع برده می­ شود و بعضی دیگر را در انبارها یا سردخانه­ ها نگهداری و ذخیره می­ کنند و سپس با کامیون یا وانت به میادین میوه و شهرهای دور و نزدیک می­ برند .

20 . چرا کشاورز بعضی از محصولات را باید زود به دست مشتری برساند ؟                  ج : زیرا بعضی از محصولات مانند هلو و توت­ فرنگی زود خراب می­ شود .

21 . دو نمونه از مواردی را که باعث جلوگیری از اسراف مواد غذایی می­ شود را نام ببرید . ج : 1 . ما باید به اندازه­ ی نیاز و مصرفمان خرید کنیم . 2 . در مهمانی­ ها و مجالس به اندازه­ ی مهمان­ ها غذا تهیه کنیم .

سوالات متن درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( طلای سیاه )

1 . ما انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست می آوریم ؟ ج : به اشکال گوناگون از طبیعت

2 . سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید . ج : سوخت های فسیلی ، انرژی های نو یا قابل تجدید ، انرژی هسته ای

3 . منظور از سوخت های فسیلی چیست ؟ ج : سوخت هایی مانند نفت ، گاز ، زغال سنگ و ...

4 . چه انرژی هایی نو یا قابل تجدید هستند ؟ ج : انرژی خورشیدی ، باد ، آب و ...

5 . سوخت های فسیلی را تعریف کنید ؟ ج : به زغال سنگ ، نفت ، گاز و مشتقات آن ها نظیر گازوئیل و بنزین سوخت های فسیلی می گویند .

6 . بیش ترین انرژی مورد نیاز ما از کدام گروه سوخت ها به دست می آید ؟    ج : سوخت های فسیلی

7 . چرا نفت و گاز را میراثی از گذشته می دانند ؟ ج : چون میلیون ها سال طول می کشد تا این منابع در زیر زمین تشکیل شود .

8 . نفت چگونه به وجود می آید ؟ ج : بیش تر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی به وجود آمده است . این مواد در بین لایه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی در طول میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند .

9 . بعد از سوخت های فسیلی بیش ترین انرژی که ما از آن استفاده می کنیم چیست ؟ ج : انرژی برق

10 . برق چگونه تولید می شود ؟ ج : بیش تر برق مورد نیاز ما از طریق سوزاندن نفت و گاز در نیروگاه ها و مقداری هم از طریق توربین های آبی و بادی تولید می شود .

11 . تولید برق به چند صورت تولید می شود ؟ نام ببرید . ج : 2 صورت 1ـ برق حرارتی 2ـ برق آبی

12 . منظور از برق حرارتی چیست ؟ ج : در نیروگاه ها با سوزاندن سوخت های فسیلی ، آب را به بخار تبدیل می کنند ؛ فشار بخار آب توربین ها را به حرکت در می آورد و برق تولید می شود .

13 . برق آبی چگونه تولید می شود ؟ ج : با بستن سد بر روی رودهای پر آب و با استفاده از فشار آب ذخیره شده ، توربین ها به حرکت در می آیند و برق تولید می شود .

14 . در کشور ما چه مقدار از تولید برق از راه حرارتی است ؟ ج : حدود 85 درصد

15 . با توجه به آب و هوای کشورمان ، چرا تولید برق آبی کم تر از برق حرارتی است ؟ ج : زیرا کشور ما از کشورهای کم باران جهان است و بخش وسیعی از آن در منطقه ی گرم و خشک قرار دارد و منابع آبی محدودی دارد .

16 . برای حفظ محیط زیست ، استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی ؟ چرا ؟ ج : برق آبی بهتر است . زیرا برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید که محیط زیست را آلوده می کند اما برق آبی آلودگی ایجاد نمی کند .

سوالات متن درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم دبستان ( بخش دوم )

1 . بیش تر منابع نفتی ایران در کدام قسمت کشور قرار دارد ؟ ج : جنوب غربی و غرب

2 . بیش تر منابع نفتی ایران در غرب در کدام استان قرار دارد ؟ ج : استان کرمانشاه

3 . منابع نفتی جنوب غربی در کدام نواحی قرار دارد ؟ ج : منابع جنوب غربی در استان خوزستان و خلیج فارس ذخیره شده است .

4 . به غیر از غرب و جنوب غربی در کدام نواحی ایران نفت کشف و استخراج شده است ؟ ج : در اطراف تهران و قم

5 . اولین چاه نفت ایران در چه زمانی و در کجا حفر شد ؟ ج : حدود صد سال پیش در شهر مسجد سلیمان در استان خوزستان

6 . از چه زمانی توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد ؟ ج : از زمان کشف و استخراج نفت در ایران

7 . چرا در ابتدا شرکت های خارجی استخراج نفت ایران را انجام می دادند ؟ ج : این شرکت های بیگانه با قراردادهایی که با ایران می بستند منافع زیادی از نفت ایران به دست می آوردند .

8 . امروزه استخراج نفت در کشورمان چگونه انجام می شود ؟ ج : پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه ی کارهای استخراج و پالایش نفت توسط متخصصان ایرانی انجام می شود .

9 . نفت خام چگونه به پالایشگاه منتقل می شود ؟ ج : از طریق لوله به پالایشگاه منتقل می شود .

10 . نفت تصفیه شده در پالایشگاه چه می شود ؟ ج : بیش تر نفت تصفیه شده و فرآورده های نفتی تولید شده در پالایشگاه از طریق لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود .

11 . بیش تر منابع گاز ایران در کدام سمت کشور قرار دارد ؟ ج : در جنوب و شمال شرق کشور

12 . منابع گاز جنوب در کدام نواحی قرار دارد ؟ ج : استان خوزستان ، منابع گاز عسلویه و کنگان در بوشهر و سرخون در هرمزگان

13 . منابع گاز شمال شرقی در کدام نواحی قرار دارد ؟ ج : در خانگیران سرخس در استان خراسان رضوی  

14 . گاز چگونه به نقاط مختلف کشور می رسد ؟ ج : ایران دارای شبکه ی گاز رسانی است و گاز از طریق خط لوله ی سراسری به اغلب شهرهای ایران می رسد .

15 . شبکه ی گاز رسانی یعنی چه ؟ ج : یعنی گاز از طریق خط لوله ی سراسری به اغلب شهرهای ایران می رسد .

16 . یکی از مهم ترین تجارت های جهان امروز چیست ؟ ج : صادرات و واردات نفت و گاز

17 . کشورهایی که منابع نفت و گاز ندارند چه می کنند ؟ ج : برای انجام فعالیت های خود مانند حمل و نقل و سوخت کارخانه هایشان از کشورهای دیگر نفت و گاز خریداری می کنند .

18 . بیش تر نفت ایران چگونه استفاده می شود ؟ ج : بخش عمده ای از نفت ایران به کشورهای دیگر صادر می شود .

19 . پول به دست آمده از صادرات نفت ایران چگونه استفاده می شود ؟ ج : در فعالیت های مختلف کشور مصرف و خرج می شود .

20 . چرا ایران تلاش می کند ، به صادرات نفت وابسته نباشد و سایر کالاها را به خارج صادر کند ؟ ج : زیرا اول این که استخراج نفت کم تر باشد و برای مصرف آیندگان هم از منابع نفت و گاز باقی بماند و دوم این که اگر روزی منابع نفت و گاز تمام شود کشور دچار مشکلات اقتصادی نشود .

سوالات متن درس هشت مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی   

                              ( انرژی را بهتر مصرف کنیم ) (بخش اول)

1 . مهم تریم منبع مصرف انرژی در دنیای امروز چیست ؟ ج : سوخت های فسیلی

2 . چرا به منابع سوخت های فسیلی ، غیر قابل تجدید می گویند ؟ ج : زیرا میلیون ها سال طول می کشد تا در اعماق زمین تشکیل شوند .

3 . چرا همه ی کشورها تلاش می کنند ، انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کنند ؟ ج : چون سوخت های فسیلی غیر قابل تجدید هستند .

4 . نام دیگر انرژی های نو چیست ؟ ج : انرژی های قابل تجدید

5 . انرژی نو یا قابل تجدید را تعریف کنید . ج : انرژی های نو  آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی شوند و همواره می توان از آن ها استفاده کرد . مانند انرژی خورشید ، باد و آب .

6 . دو برتری مهم انرژی های نو را در مقایسه با سوخت های فسیلی بیان کنید . ج : 1 ـ انرژی های نو تمام نمی شوند 2 ـ انرژی های نو محیط زیست را آلوده نمی کنند .

7 . استفاده از انرژی های نو در کشور ما چگونه است ؟ ج : متخصصان کشور ما تلاش می کنند تا با مطالعه و تحقیق و ساختن دستگاه ها و ابزار ها ، از انرژی های نو هر چه بیش تر استفاده کنند .

8 . در کشور ما از انرژی خورشید چه استفاده هایی می توان کرد ؟ ج : از انرژی خورشید می توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد و همچنین از آن انرژی الکتریکی به دست آورد .

9 . برتری آبگرمکن خورشیدی بر سایر آبگرمکن ها چیست ؟ ج : محیط زیست را آلوده نمی کند و انرژی کمتری مصرف می کند .

10 . از انرژی باد در چه جاهایی می توان استفاده کرد ؟ ج : جاهایی که در بیش تر اوقات سال باد می وزد .

11 . از انرژی باد چه استفاده ای می توان کرد ؟ ج : انرژی باد توربین ها را به حرکت در می آورد و انرژی الکتریکی تولید می کند .

سوالات درس 8 اجتماعی ششم دبستان ( بخش دوم )

1 . انرژی هسته ای چکونه پدید می آید ؟ ج : انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی بعضی از عناصر مانند اورانیوم پدید می آید .

2 . اورانیوم چگونه به دست می آید ؟ ج : سنگ اورانیوم در طبیعت وجود دارد و  از معادن استخراج می شود .

3 . اورانیوم در کشور ما از کجا استخراج می شود ؟ ج : از معادن اورانیوم استان یزد

4 . انرژی هسته ای قابل تجدید است یا خیر ؟ چرا ؟ ج : قابل تجدید نیست چون روزی معادن آن تمام می شود .

5 . فرق مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی ها چیست ؟ ج : فرق مهم آن این است که با مقدار کمی از آن انرژی بسیار زیادی تولید می شود .

6 . با یک کیلوگرم اورانیوم چه مقدار انرژی تولید می شود ؟ ج : یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن 12000 بشکه ی نفت انرژی تولید می کند .

7 . نیروگاه اتمی ایران در کدام استان قرار دارد ؟ ج : بوشهر

8 . بیشترین استفاده از نیروگاه هسته ای برای تولید چه انرژی است ؟ ج : برای تولید انرژی الکتریکی

9 . مزیت های وسایلی که از انرژی خورشیدی استفاده می کنند بر وسایلی که با باتری کار می کنند ، چیست ؟ ج : 1 ـ انرژی باتری تمام می شود اما انرژی خورشید تمام نمی شود 2 ـ باتری استفاده شده در طبیعت تجزیه نمی شود و ایجاد آلودگی می کند اما انرژی خورشید آلودگی ندارد 3 ـ انرژی خورشید رایگان است اما برای خرید باتری باید مقداری پول هزینه کرد .

10 . در مصرف سوخت های فسیلی چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟ ج : (کادر سبز رنگ پایین صفحه ی 43 کتاب )

11 . در مصرف برق باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟ ج : ( کادر سبز رنگ بالای صفحه ی 44 کتاب )

12 . برچسب انرژی چیست و چرا روی برخی لوازم نصب می شود ؟ج : برچسب انرژی هفت رنگ دارد و میزان مصرف انرژی را در وسایل نشان می دهد  در وسیله ای که می خریم ، هر چه فلش آن به سمت رنگ سبز پررنگ  نزدیک تر باشد ، آن وسیله بهتر است ؛ یعنی انرژی کم تری مصرف می کند و کار آیی آن بیش تر است .  

 

 

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/07 و ساعت 22:48 |

نام                نام خانوادگي                امتحان هديه هاي آسماني پايه ششم

1

نظم وهماهنگي كه در جهان اطراف ما وجود دارد نشا نه چيست ؟

2

بين پديد هاي جهان ..................وجود دارد . زيرا فقط يك خدا جهان را اداره مي كند

3

خداوند در قرآن كريم در رابطه با يگانگي و يكتايي خود چه فر موده اند؟

4

چه چيزي نشان مي دهدگه فقط يك خدا جهان را اداره مي كند ؟

5

مشر كان مكه براي جلو گيري از پيشرفت سلام در بين مردم چه كردند؟

6

در چه زماني سوره ي كافرون بر حضرت محمدنازل شد ؟

7

پدر خدا پرستان کیست

8

به دنيا ی پس از مرگ ......... مي گويند

9

خداوند در سور ه ي زلزال در مورد نتيجه ي اعمال ما چه فرموده است ؟

10

بسياري از ........... به خاطر ياد بردن قيامت است

11

خدا در سور ه ي حمد با چه نام از قيامت ياد كرده است ؟

12

دانش آموزي كه به خدا و جهان آخرت ايمان دارد در بر خورد با همكلاسي هاي خود چگونه رفتار مي كند ؟

13

با توجه به آيه 32 سوره ي ابراهيم چه كسي شايسته پرستش و عبادت است ؟چرا؟

14

امام علي در مورد يگانگي پروردگاربه فرزندشان اما م حسين وامام حسن چه فرموده است؟

15

قرآن كريم در بيان اين كه مرگ پايان زندگي نيست چه فرمو ده اند ؟تو ضيح دهيد ؟

16

خداوند در جواب كساني كه به قيامت شك دارند و قدرت خدا را خيلي كم مي شمارند چه فرموده است ؟

17

بين زندگي دنيوي و جهان آخرت چه تفاوتهايي وجود دارد؟

18

خداوند در قرآن در سوره يس به سخنان مردي كه استخوانهاي پوسيده نزد پيامبربرد چگونه پاسخ داد ؟

29

حضرت ابراهيم قوم خود را چگونه از بت پرستي دور مي كرد

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/10/07 و ساعت 22:44 |

تست ذهنی

اگر قطار به سمت راست حرکت می کند:

نیمکره چپ مغز شما فعال و توسعه یافته است. این بخش از ذهن توانایی‌های زبانی شما

 را به عهده دارد. این نیمه از مغز گفتار و توانایی خواندن و نوشتن شما را کنترل می‌کند. 

همچنین حقایق، نام‌ها، تاریخ و نوشته‌ها را به یاد شما می‌آورد. سمت چپ مغز مسئول منطق 

و تجزیه و تحلیل است. به این معنی که تمام واقعیات را بررسی می‌کند. اعداد وسمبل‌های 

ریاضی توسط این بخش شناخته می‌شوند. اطلاعات از طریق نیمکره چپ مغز بترتیب

پردازش می‌شوند.

اگر قطار به سمت چپ حرکت می‌کند:

نیمکره راست مغز شما فعال است. نیم کره راست متخصص پردازش اطلاعات تصویری و 

نمادهاست اما نه اطلاعات کلمه‌ای. این نیمه از مغز به ما فرصت خواب دیدن و خیالبافی 

را می‌دهد. با کمک نیمکره راست، ما می‌توانیم داستان‌های مختلف را با هم ترکیب کنیم.

 همچنین این نیمکره مسئول توانایی‌های موسیقی و هنر‌های تجسمی است. نیمکره راست

 به طور همزمان می‌تواند بسیاری از اطلاعات مختلف را پردازش کند. این بخش می‌تواند

 مشکلات را  حل کند اما نه با استفاده از تجزیه و تحلیل.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/22 و ساعت 18:49 |
چرا آب گرم، زودتر از آب سرد یخ می زند؟

                                                      سوالي به ظاهر ساده

این مشکل علمی، دانشمندانی همچون فرانسیس بیکن و رنه دکارت را به کارزار دعوت کرده که در نهایت از حل آن عاجز بوده اند.

به گزارش سرویس علمی فناوری جام نیوز، انجمن سلطنتی علم شیمی انگلیس جایزه 1.000 پوندی برای پاسخ به سوال معروف اختصاص داده است:

                                    چرا آب گرم، زودتر از آب سرد یخ می زند؟

این سؤال گیج كننده، بزرگ ترین مغزهای علمی دنیا را مبهوت کرده و بسیاری از متفکران و دانشمندان از پاسخ به آن طفره رفته اند.

اما اکنون دانشمندان برای یافتن جوابی برای این سؤال که چرا آب گرم، زودتر از آب سرد، یخ می زند، جایزه نقدی تعیین کرده اند.

این مشکل علمی که با عنوان تأثیر امپمبا شناخته شده است، همچنین افرادی همچون فرانسیس بیکن و رنه دکارت را به کارزار دعوت کرده که در نهایت از حل آن عاجز بوده اند.

این مشکل علمی، نام مدرن خود را در سال1968 هنگام طرح سؤال توسط دانش آموز تانزانیائی، «اراستو امپمبا» از معلمان بدست آورده است.

امپمبا که 5 سال این مشکل را مورد مطالعه قرار داده بود، از استاد دنیس آزبورن درباره این پدیده سؤال کرد و آزبورن که نتوانست به این سؤال پاسخ دهد، مقاله ای را سال بعد منتشر کرد و این مسئله را تاثیر امپمبا نامید.

بسیاری از تاثیرات استاندارد فیزیکی، سخن گفته اند؛ اما هنوز نشانه ای وجود ندارد که به طور قطعی، علت آن را اثبات کند.

نظریات ارائه شده، عموما مبتنی بر تبخیر، انتقال گرما و فوق تبرید، همگی مطرح شده اند، اما این سؤال همچنان بی پاسخ مانده است.

به گزارش دیلی تلگراف، طبق اعلام انجمن سلطنتی علم شیمی انگلیس افراد می توانند به این سوال به ظاهر پیش پاافتاده تا 30 جولای پاسخ دهند.

                                                  مقايسه آب شور و اشك

جالب است که وقتی کمی از آب شور دریا به چشم ما می خورد، چشممان می سوزد، اما هنگام گریه این طور نمی شود. دلیل این اتقاق یک اصل علمی طبیعت است:

وقتی دو مایع مقدار نمک یا به اصطلاح شوری یکسان نداشته باشند، به محض اینکه بایکدیگر برخورد می‌کنند، مایعی که نمکش کمتر است سعی می کند به طرف مایعی که نمکبیشتری دارد حرکت کند.

آب دریا حدود شش برابر شورتر از آب موجود در سلول های چشم‌ ماست. وقتی آب شور دریا به چشم ما می‌خورد، آب درون سلول های چشم به طرف آب شور دریا حرکت و به بیرون تراوش می کنند. بنابراین سلول های چشم خشک می شوند و ما احساس سوزش چشم می کنیم. اما هنگام گریستن این اتفاق نمی افتد، چون مقدار نمک اشک، درست به اندازه نمک آب سلو‌ل های چشم است و آب درون سلو‌ل ها سر جایشان باقی می مانند و چشم ما دچار سوزش نمی شود.

دانستنيهاي كوتاه و مفيد

برطرف کردن بوی پیاز از کارد یا چاقو

با بریدن چند هویج بوسیله کارد یا چاقویی که بوی پیاز می دهد منجر به از بین رفتن بوی پیاز می شود.

 نحوه پاک کردن لکه تخم مرغ شکسته بر روی زمین

پاک کردن تخم مرغ شکسته از روی زمین کار بسیار دشواری است، اما برای این که بتوانید به راحتی آن را پاک کنید، کافی است مقداری نمک روی محل بریزید و بعد با یک پارچه تمیز آن را جمع کنید.

استفاده از نمک برای از بین بردن لکه چای

گاهی ساده ترین خوراکی ها لکه های عجیب و غریبی روی لباس می گذارند که به این راحتی پاک شدنی نیست؛ مثلاً لکه یک قطره چای به خصوص روی لباس سفید کافی است تا آنجا را کاملاً بی استفاده کند. برای پاک کردن لکه چای هم می توانید از نمک کمک بگیرید. کافی است مقداری نمک روی یک قاچ آب لیمو بریزید و آن را روی محل لکه بمالید.

نحوه برق انداختن ظروف قدیمی مسی و برنجی

می توانید ظروف قدیمی مسی و برنجی را هم برق بیاندازید؛ کافی است یک معجون فوق العاده درست کنید؛ یک قاشق غذاخوری سرکه سفید را با مقدار مساوی آرد و نمک مخلوط کنید، سپس به کمک یک تکه پارچه تمیز، آن را روی ظرف بکشید. بعد آن را آب بکشید و خشک کنید.

نحوه نگهداری سیر برای‌ همه‌ فصول‌ سال

برای‌ آن‌ که‌ در همه‌ فصول‌ سال‌ سیر تازه‌ داشته‌ باشید، روش‌های‌ زیر را می‌توانید به‌ کار ببرید:

 حبه‌های‌ سیر را بی‌آن‌ که‌ آنها را از یکدیگر جدا سازید، در داخل‌ فریزر قرار دهید

 هنگام‌ مصرف‌ آنها را پوست‌ بکنید و قبل‌ از آن‌ که‌ یخ‌ آنها ذوب‌ شود، خرد کنید

 اگر سیر را درون‌ شیشه‌ حاوی‌ روغن‌ مخصوص‌ طبخ‌ غذا نگهداری‌ کنید، هیچ‌ گاه‌ خشک‌ نخواهد شد

پس‌ از آن‌ که‌ سیر را مورد استفاده‌ قرار دادید، می‌توانید روغن‌ آن‌ را نیز که‌ طعم‌ و مزه‌ سیر گرفته‌ است، روی‌ سالاد بریزید.

نحوه خشک کردن پارچه های استرج و کشی

در نظر داشته باشید که هرگز لباس های استرج و کشی را پس از شستن روی طناب آویزان نکنید، زیرا سرازیر شدن آب، باعث کش آمدن لباس می شود و زیبایی خود را از دست می دهد.

به همین منظور همیشه بعد از شستن، آنها را در سبد گذاشته، بگذارید تا خشک شود. با اینکار هیچ صدمه ای به لباس شما وارد نمی شود.

نحوه بر طرف کردن شوری خورش

اگر خورش شما زیادی شور شده می توانید یک تکه سیب زمینی یا چند حبه قند داخل آن بریزید.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/15 و ساعت 18:44 |


هفت عادت معلمان موفق

معمولاْ موفق ترین معلم های جهان در بعضی خصلت ها شریکند. ویژگی هایی که هر معلمی می تواند با تمرکز روی هریک از آنها یک گام به موفقیت نزدیک شود.

مثبت فکر می کنند

مثبت اندیشی امتیازی بزرگ در زندگی شخصی و حرفه ای است. شما در زندگیتان مخصوصاْ در حرفه آموزگاری با پیچیدگی های زیادی روبه رو  خواهید شد. مثبت اندیشی به شما کمک خواهد کرد به بهترین صورت بر این پیچیدگی ها فایق آیید. برای مثال روز اول مدرسه ممکن است متوجه اتفاقی در امور مدرسه شوید که ناراحت و ناراضی تان کند و وضعیت دلخواه شما نباشد اما یک معلم مثبت اندیش تلاش خواهد کرد در روز اول مدرسه ُ با مثبت اندیشی اش از پس این جور مشکلات و مسایل کاری برآمده و تاثیر منفی روی دانش آموزان خود نداشتهباشد.

بزرگ فکر می کنند

یک معلم کارآمد باید توقعات بالایی از دانش آموزان خود داشته باشد تا سطح تلاش دانش آموزان را بالا ببرد. اگر از بچه ها تلاش و کوشش کمی را انتظار داشته باشید تلاش کمی را هم دریافت خواهید کرد. باید با این تفکر کار کنید که می دانید دانش آموزان تان می توانند به آن سطحی که شما می خواهید دست یابند ُ از راه دادن اعتماد به نفس به آ نها. البته نباید سطح توقع غیر واقعی داشته باشد در هر حال سطح انتظارات شما یکی از کلیدهایی استکه به دانش آموزانتان در یاد گیری و پیشرفت ها کمک می کند.

رفتارشان قابل پیش بینی است

برای بوجود آوردن یک محیط آموزشی سازنده و مفید دانش آموزانتان باید بدانند هر روز چه انتظاری از شما دارند یعنی بتوانند کارهای شما را پیش بینی کنند پس شما نیاز دارید که هماهنگ عمل کنید این باعث به وجود آمون محیطی امن برای یادگیری دانش آموزانتان خواهد بود و آن ها بیشتر مستعد و موفق خواهند بود.

انعطاف پذیری

یکی از نگرانی های معلم بودن این است که همه چیز مدام در حال تغییر است گسیختگی و بی نظمی مسئله ای است که همیشه وجود دارند و روزهای خیلی کمی وجود دارد که عادی و معمولی می گذرد بنابراین داشتن طرز فکری انعطاف پذیر نه تنها برای پایین آوردن سطح استرس خودتان مهم است بلکه برای دانش آموزانتان که از شما انتظار دارند در هر موقعیتی بتوانند مسائل پیش آمده را بر عهده بگیرید و اوضاع را کنترل کنید نیز مهم است.

عدالت را رعایت می کنند

بیشتر دانش آموزان از جبهه گیری معلم به نفع فرد خاصی شکایت دارند در حالی که معلم ها این موضوع را رد می کنند و ادعا می کنند که با همه یکسان برخورد می کنند شاید هم حق با معلمان است اما گاهی وقت ها یک عمل کوچک مثل تقسیم ناعادلانه نگاه می تواند موجب بوجود آوردن این حس می شود.

اهل نظر خواهی اند

راز موفقیت در دانستن در دانستن نظرات دیگران است یک معلم می تواند برای سنجش کیفیت کار خودش هفته ای یک بار یا حداقل ماهی یکبار از بچه ها بخواهند حرف هایشان را در برگه ای بدون نام بنویسند حتی از آنها بخواهند نکته ای را بنویسند که موجب شده آن ها معلمشان را بیش از پیش دوست داشته باشند و یا حتی از دست او دلخور و ناراحت باشند.

حس شوخ طبعی دارند

حس شوخ طبعی به شما کمک می کند که معلمی موفق بشوید این خصلت شما میتواندوضعیت دلشوره آور کلاس را قبل از اینکه به بی نظمی منجر شود تسکین ببخشد همچنین این حس شوخ طبعی شما می تواند کلاس را برای دانش آموزانتان لذت بخش تر کند و ممکن است باعث ترغیب بچه ها به توجه بیشتر و فهمیدن درس شود و از همه مهمتر این حس به شما اجازه می دهد لذت بیشتری از زندگی تان ببرید.

برگرفته از وبلاگ درس و مشق

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/14 و ساعت 22:18 |
رامهرمز‌در95 كيلومتري خاور اهواز قرار‌ گرفته و منسوب‌به‌هرمز ساساني است. بررسي هاي باستان‌شناسي استقرار انسان در دشت رامهرمز را حد اقل تا هزاره ششم پيش از ميلاد مشخص نمود.علاوه بر كشف آثاري مربوط به دوره عيلامي شواهد مربوط به شكوفايي منطقه در دوره ساساني و اسلامي نيز يافت شده است. شهرستان رامهرمز در سال های اخير مجددا اهميت گذشته خود را به دست آورده و رو به توسعه و ترقی نهاده و امروزه از شهرستان‌های مهم استان خوزستان به شمار می‌رود. در بعضي از روستاهاي اين شهرستان قالي بافي، جاجيم بافي، خورجين بافي و سياه چادر به صورت محدود بافته مي شود كه صرفاً جنبه خود مصرفي دارد. از آثار منطقه رامهرمز مي توان تل گستر، تل برمي، قلعه داو دختر، قلعه عظيم يزدگرد و مختارك، سد تاريخي جره(سارو)، بقعه علمدار و قدمگاه امام رضا(ع)، باغ صميمي، خانه امير مجاهد و بقعه سيد حسين زاهدون را نام برد.

 رامهرمز‌در95 كيلومتري خاور اهواز قرار‌ گرفته و منسوب‌به‌هرمز ساساني است. بررسي هاي باستان‌شناسي استقرار انسان در دشت رامهرمز را حد اقل تا هزاره ششم پيش از ميلاد مشخص نمود.علاوه بر كشف آثاري مربوط به دوره عيلامي شواهد مربوط به شكوفايي منطقه در دوره ساساني و اسلامي نيز يافت شده است. شهرستان رامهرمز در سال های اخير مجددا اهميت گذشته خود را به دست آورده و رو به توسعه و ترقی نهاده و امروزه از شهرستان‌های مهم استان خوزستان به شمار می‌رود. در بعضي از روستاهاي اين شهرستان قالي بافي، جاجيم بافي، خورجين بافي و سياه چادر به صورت محدود بافته مي شود كه صرفاً جنبه خود مصرفي دارد. از آثار منطقه رامهرمز مي توان تل گستر، تل برمي، قلعه داو دختر، قلعه عظيم يزدگرد و مختارك، سد تاريخي جره(سارو)، بقعه علمدار و قدمگاه امام رضا(ع)، باغ صميمي، خانه امير مجاهد و بقعه سيد حسين زاهدون را نام برد.

مکان های دیدنی و تاریخی

از مكان‌هاي‌ديديني و تاريخي شهرستان رامهرمز مي توان تل گستر، تل برمي، قلعه داو دختر، قلعه عظيم يزدگرد و مختارك، سدتاريخي جره(سارو)، بقعه‌علمدار و قدمگاه‌امام رضا(ع)، باغ صميمي، خانه امير مجاهد و بقعه سيد حسين زاهدون را نام برد.

صنايع و معادن

در مركز شهرستان رامهرمز كارخانه‌های توليد قير سازی، آجر و آهك پزی و توليد گچ وجود دارد كه به صورت بخش خصوصی داير شده است. معادن گچ در شمال رامهرمز در ابتدای راه رامهرمز به ايذه قراردارد كه به طريقه مكانيكی مورد بهره برداری قرار می گيرد.

 

کشاورزی و دام داری


اقتصاد رامهرمز براساس زراعت، دام‌داری، باغ‌داری و كارگری بنا نهاده شده است. كشاورزی در اين شهرستان به صورت سنتی انجام می گيرد و كشاورزی مدرن و مكانيزه در هيچ جای اين شهرستان مشهود نيست. نوع كشت بيش تر آبی بوده و كشت ديم فقط به گندم و جو اختصاص يافته است. منابع آب كشاورزی، رودخانه و چشمه و در بعضی از روستاها چاه‌های عميق و نيمه عميق‌هستند. ازعمده توليدات كشاورزی اين شهرستان می توان گندم، جو، يونجه، خرما و تره باررا نام برد. دام‌داری نيز در اين شهرستان به صورت سنتی در كنار كار و كشاورزی انجام می‌گيرد. مناطق شمالی، خاوری و جنوب خاوری اين شهرستان مناسب ترين مراتع برای چرای دام های اين شهرستان هستند. از جمله چراگاه «چهل پلكانی» در شمال رامهرمز كه ايلات و عشاير كوچ رو در فصل پاييز و زمستان به اين منطقه وارد می شوند قابل ذكر است. فراورده های دامی و گوشت رامهرمز از جمله صادرات اين شهرستان به منطقه به شمار می رود.  

 

مشخصات جغرافيايي


شهرستان رامهرمز با 4257 كيلومتر مربع مساحت در خاور استان خوزستان واقع شده که از شمال به شهرستان های ايذه و مسجد سليمان، ‌از خاور به استان كهكيلويه و بويراحمدی، از باختر به شهرستان اهواز و از جنوب به شهرستان بندر ماهشهر محدود است. مركز آن شهر رامهرمز است كه با 3/7 كيلومتر مربع مساحت در 100 كيلومتری خاور اهواز بين 31 درجه و 16 دقيقه ی پهنای شمالی و 49 درجه و 37 دقيقه ی درازای خاوری نسبت به نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد و بلندی آن از سطح دريا 160 متراست. آب و هوای رامهرمز گرم بوده و رودخانه جراحی از خاور رامهرمز می گذرد. رامهرمز بر سر چهارراهی قرار گرفته است. 
راه آسفالته به سوی جنوب خاوری به درازای 90 كيلومتر تا بهبهان
راه آسفالته به سوی شمال خاوری به درازای 57 كيلومتر تا باغملك (جانكی)
راه آسفالته اصلی به سوی جنوب باختر تا راه اصلی آسفالته اهواز – بندر ماهشهر به درازای 39 كيلومتر 
راه اصلی به سوی شمال باختری به درازای 15 كيلومتر
فاصله هوايی شهرستان رامهرمز تا تهران 552 كيلومتر است. 
 


وجه تسميه و پيشينه تاريخي


رامهرمز نام شهری از بناهای هرمز پادشاه ساسانی در حوالی شوشتر است که در قديم به آن «سمنگان» می‌گفته‌اند که آن را ساده كرده، «رامز» و منسوب به آن جا را «رامزی» و «رامی» می‌گويند. ياقوت حموی می گويد كه رامهرمز متشكل از دو كلمه رام (به پارسی يعنی مقصود) و هرمز (نام يكی از خسروان ساسانی) بوده است. برخی می گويند رامهرمز نامی كوتاه شده از رامهرمزاردشير بوده و اين شهری است نام دار در خوزستان و عامه مردم خوزستان اين شهر را رامزی گويند. برخی نيز گفته اند به دليل بنا شدن شهر رامهرمز در دوره هرمز ساسانی نام اين شهر رامهرمز شده است. در جغرافيای تاريخی قدمت خوزستان را بيش از 6000 سال می دانند و پيدايش قديمی ترين تمدن بشری در شوش مشخص گرديده و در دوران هخامنشيان و اشكانيان و ساسانيان نه تنها بر عظمت منطقه افزوده گشت بلكه شهرهايی نيز در آن دوران ايجاد شده كه بدون شك رامهرمز يكی از آن شهرهابوده است. ويرانه های «اسك» بين راه رامهرمز و ارجان در راه بهبهان و ويرانه های «طاق نصرت» به جای مانده از دوره ساسانی در شهر رامهرمز، گذشته پرشكوه تاريخی آن را نشان می دهد. در قرن 4 هـ . ق رامهرمز به سبب كرم ابريشمی كه در آن به عمل می آمد و به ديگر نقاط صادر می شد شهرت جهانی داشت. شهرستان رامهرمز در سال های اخير مجددا اهميت گذشته خود را به دست آورده و رو به توسعه و ترقی نهاده و امروزه از شهرستان های مهم استان خوزستان به شمار می رود.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/14 و ساعت 21:34 |
گرگ درون!

گفت دانایی که: گرگی خیره سر،
هست پنهان در نهاد هر بشر!
لاجرم جاری است پیکاری سترگ
روز و شب، مابین این انسان و گرگ
زور بازو چاره ی این گرگ نیست
صاحب اندیشه داند چاره چیست
ای بسا انسان رنجور پریش
سخت پیچیده گلوی گرگ خویش
وی بسا زور آفرین مرد دلیر
هست در چنگال گرگ خود اسیر
هر که گرگش را در اندازد به خاک
رفته رفته می شود انسان پاک
وآن که با گرگش مدارا می کند
خلق و خوی گرگ پیدا می کند
در جوانی جان گرگت را بگیر!
وای اگر این گرگ گردد با تو پیر
روز پیری، گر که باشی هم چو شیر
ناتوانی در مصاف گرگ پیر
مردمان گر یکدگر را می درند
گرگ هاشان رهنما و رهبرند
اینکه انسان هست این سان دردمند
گرگ ها فرمانروایی می کنند
وآن ستمکاران که با هم محرم اند
گرگ هاشان آشنایان هم ان
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/14 و ساعت 21:27 |
 1. آموزش ساخت خمیر بازی 

  همه ما خاطرات خوشی با خمیر بازی داریم و شک ندارم که شما هم دوست دارید بدونید چطور میشه این خمیر مفرح و سرگرم کننده رو توی و اونم با هزینه ای کم خونه درست کرد. پس با من همراه باشید!
  سطح آموزش: متوسط هزینه: کم
  زمان مورد نیاز: یک ساعت


  مواد مورد نیاز

  • ۲ لیوان آرد
  • ۲ لیوان آب گرم
  • ۱ لیوان نمک
  • ۲ قاشق روغن گیاهی
  • ۱ قاشق کرم تارتار (پتاسیم بی تارتاریت که نوعی نمک ترشه.)
  • رنگ خوراکی (مایع یا پودر)
  • مقداری روغن خوشبو کننده (اختیاری)
  آماده سازی خمیر

  همه مواد را درون ظرفی بریزید.
  پیشنهاد: از یک ظرف کهنه، قدیمی و نسوز استفاده کنید! 
  سپس روی شعله ی کم، هم بزید. هنگامی که مواد حالت خمیری گرفت، ظرف رو از روی شعله بردارید.
  نکته: به خمیر دست بزنید، اگر چسبنده بود هنوز آماده نشده و باید هنوز روی شعله هم بزنید. تصویر زیر خمیر رو در مراحل آماده سازی نشون میده. 
  خمیر آماده شده:
  رنگ آمیزی

  مقداری از خمیر رو جداکرده و یک قطره رنگ خوراکی روش بریزید و با دست ورز بدید تا رنگ بگیره.
  این کارو با رنگ های مختلف برای دیگر قسمت های خمیر انجام بدید و گلوله های رنگارنگ خمیری درست کنید.
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/14 و ساعت 21:9 |

( کار و انرژی و تبدیل انرژی) 

1-انرژی را تعریف کنید 
  
2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟ 
3- در هر کدام از جملات زیر کار به چه معنایی دارد 
امروز خیلی کار دارم                      کار من دندان پزشکی است 
در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم                  
4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید 
  
5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید 
  
6- در هرمورد اثر نیرو را بنویسید 
الف)ماشین در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار میدهیم 
ب)وقتی فنر را می کشیم 
ج)وقتی پدال ترمزماشین را فشار می دهیم 
د)وقتی فوتبالیست برای پنالتی  به توپ ضربه می زند 
ه)وقتی فرمان اتوموبیل را می چرخانیم 
7- وقتی جسمی را روی زمین می کشیم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد 
  
8- وقتی جسمی را از زمین بلند می کنیم  بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد 
  
9- در چه صورت نیرو کار انجام نمی دهد 
  
10- علی میخواهد جعبه سنگینی را  بلند کند ولی نمی تواند 
آیا انرژی و نیرو مصرف کرده است؟        آیا کار انجام داده است؟دلیل بیاورید 
11- فرمول کار را بنویسید . وب سایت ندای علوم تجربی
  
12- جسمی را با نیروی50 نیوتون را 4 متر جابجا می کنیم مقدار کار را حساب کنید؟ 
  
13- برای بالا بردن جسمی به جرم 10 کیلوگرم 2500 ژول انرژی مصرف می شود این جسم تا چه ارتفاعی بالا می رود وب سایت ندای علوم تجربی
  
14- سامان 2 کیلو ژول انرژی مصرف می کند تا جسمی را 400 سانتی متر جابجا کند جرم سامان چقدر است؟ 
  
15- اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک ماشین نصف شود و مقدار جابجایی ماشین 4 برابر شود مقدار کار انجام شده چقدر است؟ 
  وب سایت ندای علوم تجربی
16- دانش آموزی کتابی به وزن 4 نیوتن را با نیروی 2 نیوتنی روی میز به انداره 2 متر می کشد کار نیروی دانش آموز و نیروی جاذبه زمین چقدر است؟ 
  
17- شکل های مختلف انرژی را بنویسید  و برای هر کدام مثال بزنید 
  
18- در هر کدام از وسایل یا پدیده های زیر چه تبدیل انرژی روی می دهد 
استارت خودرو                         ماشین لباسشویی                     میکروفون 
کرم شب تاب                          سوختن چوب                          بلندگو 
موتور ماشین                          باتری معمولی                          بخاری برقی 
ژنراتور(دینام)                         بخاری نفتی                            غذاسازی گیاهان 
19- انرژی جنبشی چیست؟ 
20- انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد 
  وب سایت ندای علوم تجربی
21- اگر دو اتوموبیل مشابه باشد و سرعت یک ماشین بیشتر باشد انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید 
  
22- یک ماشین سواری و یک کامیون را در نظر بگیرید اگر با سرعت برابر و در یک مسیر ثابت حرکت کنند انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید 
  
23- فرمول انرژی جنبشی را بنویسید 
  
24- جسمی به جرم 20 کیلوگرم با سرعت 4 متر بر ثانیه حرکت می کند انرژی جنبشی این متحرک را حساب کنید 
  وب سایت ندای علوم تجربی
25- انرژی پتانسیل را تعریف کنید 
  
26- شکل های مختلف انرژی پتانسیل را نام ببرید 
  
27- منظور از انرژی پتانسیل گرانشی چیست 
28- وقتی از کوه بالا میرویم انرژی..............به..............تبدیل می شود 
29- وقتی از کوه پایین می آییم انرژی........................به........................تبدیل می شود 
  
30 رضا در قله کوه است و به طرف پایین می آید در کدام قسمت کوه انرژی جنبشی صفر است و در کدام قسمت انرژی پتانسیل و جنبشی برابر است؟ 
31- انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟ 
  
32- فرمول انرژی پتانسیل گرانشی را بنویسید 
  
33- جسمی به وزن 50 نیوتون در ارتفاع 6 متری قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید 
  
34- توپی به جرم 2 کیلوگرم را در ارتفاع 600 سانتی متری از سطح زمین قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید 
  
35- شخصی به جرم 60 کیلوگرم از 30 پله بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 15 سانتیمتر باشد انرژی پتانسیل گرانشی را به دست آورید؟ 
  وب سایت ندای علوم تجربی
36- شخصی 20 کیلوژول انرژی مصرف می کند تا از ارتفاع 40 متری بالا می رود جرم این شخص چقدر است؟ 
  
37- منظور از انرژی پتانسیل شیمیایی چیست؟ 
  
38- منظور از پتانسیل کشسانی چیست 
  
39- وقتی فنر را می کشیم یا رها میکنیم انرژی.................به..................تبدیل می شود 
40- وقتی فنر کشیده شده یا فشرده شده را رها کنیم انرژی..................به.................تبدیل می شود 
41- وقتی کمان تیر را می کشیم انرژی...................به......................تبدیل می شود 
42- وقتی کمان فشرده شده را رها می کنیم انرژی......................به.....................تبدیل می شود 
43- یک ورزشکار پرش با نیزه را انجام میدهد در هر حالت چه تبدیل انرژی روی می دهد 
1-هنگامی که دونده می دود 
2- هنگامی که با نیزه خود را پرتاب می کند 
3- وقتی ورزشکار از طرف دیگر مانع پایین می آید 
4- وقتی ورزشکار به سطح تشک برخورد کند و توقف کند 
  
44- تاندون یا زردپی چیست و بزرگترین آن چه نام دارد 
  
45- وظیفه تاندون آشیل چیست؟ وب سایت ندای علوم تجربی
  
46-وقتی توپی را پرتاب می کنیم چه تبدیل انرژی به وجود می آید 
  
47- وقتی کار انجام میشود چه تغییری در انرژی ایجاد می کند 
  
48- قانون پایستگی انرژی را تعریف کنید 
  
49- بدن انسان در چه زمانی به انرژی نیاز دارد 
  
50- بدن انسان از طریق......................انرژی خود را به دست می آورد 
51- انرژی شیمیایی را تعریف کنید 
  
52- یکای انرژی شیمیایی چیست؟ 
53- منظور از کیلوژول بر گرم چیست 
  
54- منظور از انرژی موجود در روغن نباتی 2/32کیلوژول بر گرم است چیست؟ 
  
55- چه رابطه ای بین ژول و کیلو کالری وجود دارد؟ 
  
56- 10 کیلو کالری چند ژول است؟ وب سایت ندای علوم تجربی
  
57- منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟ 
  
58- آهنگ مصرف انرژی در بدن 16 کیلوژول است این جمله یعنی چه؟

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/14 و ساعت 9:4 |
 

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/14 و ساعت 9:2 |

1-برای پیدا كردن مجموع زوایای داخلی یك چند ضلعی از روش زیر استفاده می كنیم:
180 × (2-تعداد اضلاع) 
مثال:مجموع زاویه های شكل مقابل چند درجه است؟ هشت ضلعی منتظم
جواب: 1080=180×(2-8)

2-برای پیدا كردن تعداد زاویه های یك شكل از روش زیر استفاده می كنیم: تعداد زاویه= 2÷(تعداد خط×تعداد فاصله)

۳-برای پیدا كردن تعداد پاره خط معمولا"باتوجه به نوع سوال

از روش:حاصل جمع قسمتها ...

ویا ازفرمول:تعداد کل پاره خط = 2÷(تعداد فاصله ها ×تعداد نقطه ها)


مثال: در شكل مقابل چند زاویه وجود دارد؟

3 =2÷(3×2)

3-تعداد پاره خط موجود در یك شكل: 2÷ (تعداد فاصله بین نقطه ها × تعداد نقطه)


مثال:در شكل مقابل چند پاره خط وجود دارد؟6=2÷(4×3)


4-تعداد قطرهای یك چند ضلعی را چگونه به دست آوریم؟
تعداد قطر= 2 ÷(تعداد اضلاع×(3-تعداد اضلاع)


مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها: برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای 2 نموده ، در 180 ضرب می کنیم.
180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی ها 

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی را به دست آورید؟

درجه 540 = 180× (2 – 5 ) : 

پنج ضلعی تعداد قطرهای چندضلعی ها: از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسیم می کنیم.

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 - تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها ی چند ضلعی ها

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ی (3- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( 1= 3 – 4) یک قطر می گذرد.

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟ تعداد قطرها 9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 ) 

عقربه دقیقه شمار هر دقیقه چند درجه  می چرخد؟
یک عقربه ساعت شمار در یک ساعت عقربه‌ای معمولی در هر ۱۲ ساعت ۳۶۰ درجه می‌چرخد. هر ساعت ۶۰ دقیقه است، پس 12×60=720 دقیقه طول می‌کشد تا عقربه ساعت شمار ۳۶۰ درجه بچرخد یا یک دور کامل بزند و در هر دقیقه 0.5 = ۷۲۰÷۳۶۰ درجه می‌چرخد. عقربه دقیقه شمار در ۶۰ دقیقه یک دور کامل (۳۶۰ درجه) را طی می‌کند، یعنی در هر دقیقه6= ۶۰÷۳۶۰ درجه می‌چرخد.

ساعت 4و10 دقیقه زاویه بین دوعقربه چند درجه است؟      فرمول  زاویه بین دو عقربه=(ساعت × 30)- (دقیقه × 5/5)

درجه 65=(5/5×10)-(30×4)

ساعت 3و15 دقیقه زاویه بین دو عقربه ساعت شمار ودقیقه چند درجه است؟ 5/ 7 درجه . جالب است؟

5/ 7=(5/5×15)-(30×3)


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/14 و ساعت 8:56 |

 

 

دو خط متقاطع : خط هایی هستند که در یک سطح کشیده شده و در یک نقطه هم دیگر را قطع می کنند. این نقطه را نقطه ی تلاقی می نامیم.

 

 

 

زاویه :  دو نیم خط که در مبدا مشترک باشند  ، شکلی می سازند که به آن زاویه می گوییم.

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است زاویه ها را با وسیله ای به نام نقاله اندازه گیری می کنند که بر حسب درجه مقیاس بندی شده اند.

 

                                                                                                 
 
 

زاویه نیم صفحه : زاویه ای است که دو ضلعش در امتداد یکدیگر باشند ( اندازه زاویه نیم صفحه 180 درجه است )

 

 

نیمساز زاویه : نیم خطی است از راس زاویه می گذرد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

 

 

 

زاویه قائمه : اگر نیمساز زاویه نیم صفحه را رسم کنیم زاویه ی قائمه درست می شود. (90 درجه است )

 

 

زاویه ی حادّه ( تند ) : هر زاویه ای را که از 90 درجه کوچکتر باشد زاویه ی حاده می گویند.

 

 

زاویه ی منفرجه ( باز ) : هر زاویه ای را که از 90 درجه بزرگتر و از 180 درجه کوچکتر باشد زاویه ی منفرجه گویند.

 

 

دو زاویه مکمل : دو زاویه را که مجموع آنها  180 درجه شود مکمل گویند.

 

 

دو زاویه ی متمم : دو زاویه را که مجموع آنها  90 درجه شود متمم گویند.

 

 

دو زاویه ی مجاور : دو زاویه را مجاور گویند هرگاه در یک راس و یک ضلع مشترک بوده و دو ضلع غیر مشترک در دو طرف ضلع مشترک باشند.

 

 

دو زاویه ی متقابل به راس : دو زاویه را متقابل به راس گوییم هرگاه در راس مشترک بوده و اضلاع آنها دو به دو در امتداد یکدیگر و در جهات مختلف باشند. دو زاویه ی متقابل به راس با هم مساویند.

 

دو زاویه ی مجانب : دو زاویه را مجانب گویند هر گاه هم مجاور باشند و هم مکمل. مانند زاویه های M1 و M2 در شکل مقابل:

 

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/13 و ساعت 6:22 |
چون خورشید سر از كوه بر زد تهمتن بر خاست و تن رخش را تیمار كرد و زین بر وی گذاشت 

و روی براه آورد . چون زمانی راه سپرد بیابیانی بی آب و سوزان پیش آمد. گرمای راه چنان

 بود كه اگر مرغ بر آن می گذشت بریان میشد. زبان رستم چاك چاك شد و تن رخش از تاب رفت. 

رستم پیاده شد و زوبین در دست چون مستان راه می پیمود. بیابان دراز و گرما زورمند

 و چاره ناپیدا بود. رستم به ستوه آمد و رو به آسمان كرد و گفت« ای داور داروگر ، رنج

 و آسایش همه از توست. اگر از رنج من خشنودی رنج من بسیار شد . من این رنج را بر

خود خریدم مگر كردگار شاه كاووس را زنهار دهد و ایرانیان را از چنگال دیو برهاند كه همه 

پرستندگان و بندگان یزدان اند. من جان و تن د ر راه رهائی آنان گذاشتم. تو كه دادگری

 و ستم دیدگان را در سختی یاوری كار مرا مگردان ورنج مرابباد مده. مرا دستگیری كن 

و دل زال پیر را بر من مسوزان.» همچنان می رفت و با جهان آفرین در نیایش بود،
اما روزنه امیدی پدیدار نبود و هردم توانش كاسته تر میشد. مرگ را در نظر آورد و بدریغ با خود 

گفت« اگر كارم با لشكری می افتاد شیر وار به پیكار آنان می رفتم و به یك حمله آنانرا نابود

 می ساختم. اگر كوه پیش می آمد بگرز گران كوه را فرو می كوفتم و پست میكردم و اگر رود 

جیحون بر من میغرید به نیروی خداداد در خاكش فرو میبردم. ولی با راه دراز و بی آب و گرمای 

سوزان دلیری و مردی چه سود دارد و مرگی را كه چنین روی آرد چه چاره میتوان كرد؟» 

درین سخن بود كه تن پیلوارش از رنج راه تشنگی سست و نزار شد و ناتوان بر خاك گرم افتاد. 

ناگاه دید میشی از كنار او گذشت. از دیدن میش امیدی در دل رستم پدید آمد و اندیشید كه 

میش باید آبشخوری نزدیك داشته باشد. نیرو كرد و از جای بر خاست و در پی میش براه افتاد. 

میش وی را بكنار چشمه ای رهنمون شد . رستم دانست كه این یاوری از جهان آفرین به وی 

رسیده است . بر میش آفرین خواند و از آب پاك نوشید و سیراب شد. آنگاه زین از رخش

 جدا كرد و وی را در آب چشمه شست و تیمار كرد و سپس در پی خورش به شكار گور رفت. 

گوری را بریان ساخت و بخورد و آهنگ خواب كرد. پیش از خواب رو بر رخش كرد و گفت « مبادا

 تا من خفته ام با كسی به ستیزی و با شیر و دیو پیكار كنی . اگر دشمن پیش آمد نزد

 من بتاز و مرا آگاه كن.»
رخش تا نیمه شب در چرا بود. اما دشتی كه رستم بر آن خفته بود آرامگاه اژدهائی بود كه

 از بیمش شیر و پیل و دیو یارای گذشتن بر آن دشت نداشتند. چون اژدها به آرامگاه خود 

باز آمد رستم را خفته و رخش را در چرا دید. در شگفت ماند كه چگونه كسی به خود 

دل داده و بر آن دشت گذشته . دمان رو بسوی رخش گذاشت. رخش بی درنگ به بالین 

رستم تاخت و سم روئین بر خاك كوفت و دم افشاند و شیهه زد. رستم از خواب جست 

و اندیشه پیكار در سرش دوید. اما اژدها ناگهان به افسون ناپدید شد. رستم گرد خود به 

بیابان نظر كرد و چیزی ندید. با رخش تند شد كه چرا وی را از خواب باز داشته است و دوباره 

سر بر بالین گذاشت و بخواب رفت. اژدها باز از تاریكی بیرون آمد . رخش باز به سوی رستم 

تاخت و سم بر زمین كوفت و خاك بر افشاند . رستم بیدار شد و بر بیابان نگه كرد و باز

 چیزی ندید . دژم شد و به رخش گفت « درین شب تیره اندیشه خواب نداری و مرا نیز 
بیدار می خواهی .

اگر این بار مرا از خواب باز داری سرت را به شمشیر تیز از تن جدا میكنم و خود پیاده به مازندران 

می روم . گفتم اگر دشمنی پیش آمد با وی مستیز و كار را به من واگذار . نگفتم مرا

 بی خواب كن. زنهار تا دیگر مرا از خواب بر نینگیزی.» سوم بار اژدها غران پدیدار شد و از 

دم آتش فرو ریخت. رخش از چراگاه بیرون دوید اما از بیم رستم و اژدها نمی دانست چه كند 

كه اژدها زورمند و رستم تیز خشم بود. 

سر انجام مهر رستم او را به بالین تهمتن كشید . چون باد پیش رستم تاخت و خروشید

 و جوشید و زمین را بسم خود چاك كرد. رستم از خواب خوش بر جست و با رخش بر آشفت.

 اما جهان آفرین چنان كرد كه این بار زمین از پنهان ساختن اژدها سر باز زد. در تیرگی شب 

چشم رستم به اژدها افتاد. تیغ از نیام كشید و چون ابر بهار غرید و بسوی اژدها تاخت

 و گفت « نامت چیست، كه جهان بر تو سر آمد. میخواهم كه بی نام بدست من كشته 

نشوی.» اژدها غرید و گفت « عقاب را یارای پریدن بر این دشت نیست و ستاره این زمین 

را بخواب نمی بیند. تو جان بدست مرگ سپردی كه پا درین دشت گذاشتی. نامت چیست؟

 جان آن است كه مادر بر تو بگرید.» 
تهمتن گفت« من رستم دستان از خاندان نیرمم و به تنهائی لشكری كینه ورم. باش تا دستبرد 

مردان را ببینی.» این بگفت و به اژدها حمله برد. اژدها زورمند بود و چنان با تهمتن در آویخت كه 

گوئی پیروز خواهد شد. رخش چون چنین دید ناگاه بر جست و دندان در تن اژدها فرو برد

 و پوست او را چون شیر از هم به درید. رستم از رخش خیره ماند . تیغ بر كشید و سر از 

تن اژدها جدا كرد . رودی از خون بر زمین فرو ریخت و تن اژدها چون لخت كوهی بی جان بر

 زمین افتاد . رستم جهان آفرین را یاد كرد و سپاس گفت . در آب رفت و سرو تن بشست

 و بر رخش نشست و باز رو براه نهاد .

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/09 و ساعت 6:23 |
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/09 و ساعت 6:13 |

img/daneshnameh_up/6/65/Arashmidos_por.png

 

کشفی در حمام

روزی که او در حمامی عمومی به داخل خزینه پا نهاد و در آن نشست و حین این کار بالا آمدن آب خزینه را مشاهده کرده ، ناگهان فکری به مغزش خطور کرد. او بلافاصله لنگی را به دور خود پیچید و با این شکل و شمایل به سمت خانه روان شد و مرتب فریاد می‌زد یافتم، یافتم. او چه چیزی را یافته بود؟ پادشاه به او مأموریت داده بود راز جواهر ساز خیانتکار دربار را کشف و او را رسوا کند. شاه هیرون بر کار جواهر ساز شک کرده بود و چنین می‌پنداشت که او بخشی از طلایی را که برای ساختن تاج شاهی به وی داده بود برای خود برداشته و باقی آن را با فلز نقره که بسیار ارزانتر بود مخلوط کرده و تاج را ساخته است.

هر چند ارشمیدس می‌دانست که فلزات گوناگون وزن مخصوص متفاوت دارند، ولی او تا آن لحظه اینطور فکر می‌کرد که مجبور است تاج شاهی را ذوب کند، آنرا به صورت شمش طلا قالب ریزی کند تا بتواند وزن آن را با شمش طلای نابی به همان اندازه مقایسه کند. اما در این روش تاج شاهی از بین می‌رفت، پس او مجبور بود راه دیگری برای این کار بیابد. در آن روز که در خزینه حمام نشسته بود دید که آب خزینه بالاتر آمد و بلافاصله تشخیص داد که بدن او میزان معینی از آب را در خزینه حمام پس زده و جابجا کرده است
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/08 و ساعت 21:9 |
 

 

زاویه‎ ‎دید‎ point of view= view point‎یا زاویه روایت (4): زاویه دید نمایش دهنده شیوه ای‎ ‎است که نویسنده به وسیله آن وصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارایه می کند و‎ ‎در واقع رابطه نویسنده را با داستان نشان می دهد . از این  نظر زاویه دید ، حاوی‎ ‎چندین معنی مخصوص است‎ : ‎
‎ :1‎زاویه دید جسمانی فیزیکی‎  (physical point of view)  ‎که با‎ ‎وضعیت با در زمان و مکان سر و کار دارد و به وسیله آن نویسنده به مواد و مصالحش می‎ ‎پردازد و نسبت به این مواد و مصالح نظر میدهد و آن ها را توصیف می کند‎ . 
2: ‎زاویه دید ذهنی‎ mental point of view‎که با احساس و طرز برخورد نویسنده نسبت به‎  ‎موضوع سر و کار دارد‎ .
3: ‎زاویه دید شخصی‎ (personal point of view) ‎که‎ ‎مربوط است به شرحی که به کمک آن نویسنده موضوعی را نقل یا مطرح می کند . این نقل یا‎ ‎طرح موضوع ممکن است از طریق اول شخص یا دوم شخص یا سوم شخص صورت بگیرد
زاویه دید‎ ‎در داستان کوتاه اغلب ثابت می ماند اما در رمان ممکن است هر فصلی به زاویه دیدی‎ ‎جداگانه اختصاص داده شود . البته زاویه دیدی که نویسنده انتخاب می کند بر عناصر‎ ‎دیگر داستان تاثیر می گذارد یعنی بر شخصیت پردازی ، بر گسترش و تکوین پیرنگ ، بر‎ ‎بافت کلام و شیوه نگارش ( سبک) بر تحول و دگرگونی صحنه پردازی و به خصوص بر نقطه ای‎ ‎که داستان تمرکز پیدا می کند ، از این جهت انتخاب زاویه دید از اهمیت بسیاری‎ ‎برخوردار است ، زیرا سازمان بندی داستان در گرو آن است‎ .
‎زاویه دید ممکن است‎ ‎درونی‎ (internal) ‎یا بیرونی‎(external). ‎در زاویه دید درونی ، گوینده داستان یکی از‎ ‎شخصیت های (شخصیت اصلی یا شخصیت فرعی) داستان است و داستان از زاویه دید اول شخص‎ ‎گفته می شود . تکه ای از رمان ((چشم هایش)) را که در این زاویه دید نوشته شده

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/08 و ساعت 7:46 |

نمونه ی سوالات اجتماعی ششم ابتدایی تا نوبت اول

1-تصمیمات مهم در ....... ، ....... ، ....... و ........ اثر می گذارند.

2-اولین مرحله ی تصمیم گیری ................ است.

3-بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم ........می کنند و بین دوستان.......... می اندازند.

4-وجود محصولات کشاورزی مختلف در کشور ایران به دلیل .............. است .

5-دوفعالیت مهم کشاورزی عبارتند از ............... و ...............

6-مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان ..............بود.

7-یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی ........................بود .

8-موسس سلسله ی صفویه ............... بود.

9-یکی از وزیران معروف ایرانی ............ بود که مدارس نظامیه را تاسیس  کرده بود.

10-نظامیه چگونه مدارسی بودند ؟

11-در زمان گسترش دین اسلام چه پیشرفت های علمی پدید آمد ؟

12-انرژی هسته ای چگونه به وجود می آید ؟

13-چرا انتخاب دوست از موضوعات مهم زندگی انسان است ؟

14-چرا تصمیم گیری کار مهمی است ؟

15-عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید.

16-به چه نوع کشتی کشت گلخانه ای می گویند ؟

17-سه گروه عمده ی انرژی ها را نام ببرد .

18-صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آورند ؟

19-نقشه ی گردشگری به چه نوع نقشه ای گفته می شود ؟

20-به چه دلیلی اصفهان به نصف جهان معروف شد ؟

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/08 و ساعت 7:4 |

علوم ششم - 30 سوال چهار گزینه ای- تا آخر درس 6

1-کدام یک از موارد زیر از اسیدهای صنعتی هستند؟

الف)آب لیمو             ب) جوهر نمک              ج)سرکه         د)ویتامی ث میوه ها

2-وارد کردن نیرو به جسم ممکن است ..........................

الف) سبب حرکت جسم شود          ب) سبب تغییر جهت حرکت جسم شود

ج) سبب توقف جسم شود                 د) هرسه مورد صحیح است

3-در علوم هل دادن یا کشیدن معادل ........................است.

الف) شوت زدن      ب) واردکردن یا اعمال نیرو      ج) توقف         د) هیچ کدام

4-کدام یک از موارد زیر در تهیه ی کاغذ به علت خاصیت   «  رنگ بر »  مورد استفاده می شود؟

الف)نشاسته           ب)پلاستیک               ج)کلر             د)رنگ

5-از کدام فلز در ساخت کارخانه های کاغذسازی به طور گسترده استفاده می شود؟

الف) آهن           ب)طلا                    ج)سرب                      د) مس

6-کدام یک از مواد زیر رنگبر و سفید کننده هستند؟

الف) آب ژاول        ب)آب اکسیژنه            ج) کلر     د) هر سه مورد صحیح است

7-اسیدهای خوراکی چه مزه ای دارند؟

الف) شیرین               ب) ترش                   ج) تلخ                     د) شور

8-در کدام سوره ِ قرآن از قدرت و استحکام آهن سخن به میان آمده است؟

الف)سوره ی بقره     ب) سوره ی توحید      ج)سوره ی حدید        د)سوره ی فلق

9-کدام یک از فلزات زیر سمی هستندو باید از تماس طولانی با آن پرهیز کرد؟

الف) سرب            ب) آهن                    آلومینیوم                د) مس

10-کدام قسمت زمین گرمای بیشتری دارد؟

الف) گوشته        ب)هسته                      ج)پوسته             د)هرسه مورد

11-سنگ کره روی کدام بخش قرار رارد؟

الف)گوشنه ی زیرین          ب)هسته ی داخلی         ج)هسته ی خارجی     د)خمیرکره

12-گوشته ی زیرین چه خصوصیتی دارد؟

الف)جامد است              ب)مایع است                ج)مذاب است        د)خمیری است

13-کدام بخش از زمین در مرکز زمین است؟

الف)هسته ی خارجی            ب)هسته ی داخلی           ج)گوشته                   د)پوسته

14-آتش فشانی که فقط گاز از دهانه ی آن خارج می شود اتش فشان................. می گویند.

الف) فعال             ب) نیمه فعال                 ج) خاموش              د) هر سه مورد

مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتش فشان عبارتند از :.........................

الف) بخار آب     ب) کربن دی اگسید    ج) بخار آب و کربن دی اکسید     د)هیچ کدام

15-کدام یک از موارد زیر از فواید آتش فشان ها است؟

الف)تشکیل دریاچه                                               ب)تشکیل چشمه های آب گرم                                                                                                            ج) آزاد شدن انرژی درونی زمین                                د)هرسه مورد

16-معمولا در جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است احتمال.........................

الف) احتمال وقوع زلزله بیشتر است                         ب) احتمال وقوع زلزله کمتر است

ج) اصلا زلزله اتفاق نمی افتد                                   د) هر سه مورد صحیح است

17-دانشمندان چگونه درباره ی درون زمین اطلاعات بدست می آورند؟

الف)امواج لرزه ای               ب)مواد مذابی که از درون زمین خارج  می شود

ج)ترکیب چشمه های آب گرم           د) هر سه مورد صحیح است.

18-کدام قسمت زمین گرمای بیشتری دارد؟ ( داغ تر است )

الف) هسته       ب)گوشته            ج)پوسته          د) گوشته و پوسته

19-ضخامت بخش سنگ کره ی زمین حدود چند کیلومتر است؟

الف)4900   کیلومتر                             ب)5100 کیلومتر                                                                                                ج) 100   کیلومتر                                د) 350 کیلومتر

20-کدام یک از موارد زیر اسید بسیار قوی تری دارد؟

الف)سرکه ی ترشی      ب)جوهر نمک      ج)لیموترش        د)پرتقال

21-کدام یک از موارد زیر از ویژگی های اسید های صنعتیهستند؟

الف) سمی اند                      ب) غیرقابل لمس اند                      

 ج) خوردنی نیستند                      د) هرسه مورد

22-علت استفاده از « نشاسته » در تهیه ی کاغذ چیست؟

الف) رنگ بر                                        ب) برای تهیه ی کاغذهای ضد آب

ج) تا سطح کاغذ صاف شود                       د)برای تهیه ی کاغذهای رنگی

23-کدام یک از مواد زیر طبیعی نیست؟

الف) آب             ب)شیشه             ج)درخت             د)شن و ماسه

24-کدام یک از مواد زیر سفید کننده و رنگ بر هستند؟

الف) آب ژاول                              ب) گچ و نشاسته                             

      ج) پلاستیک و رنگ                  د) سرکه ی  ترشی

25-کدام یک از موارد زیر از ویژگی های مشترک همه ی فلزاتنیست؟

الف) رسانای خوبی برای جریان برق هستند.    ب) سطح تازه بریده ی آن ها خیلی براق است.

ج) با ضربه زود می شکنند   د) به صورت ورقه و مفتول در می آیند.

26-کدام یک از موارد زیر از اسیدهای خوراکی نیست؟

الف) سرکه       ب)جوهر گوگرد      ج) آبلیمو       د)ویتامین ث میوه ها

27-کدام یک از موارد زیر از ضررهای آتش فشان ها نیست ؟

الف) انتشار گازهای سمی               ب) ریزش باران های اسیدی

ج) تشکیل دریاچه                         د) ایجاد سونامی

28-کدام یک از آتش فشان های زیر نیمه فعال هستند؟

الف) سهند          ب) دماوند            ج) سبلان       د)هرسه مورد

29- زمین لرزه های خفیف و ضعیف باعث .......................

الف)خسارات سنگین و سبک می شود          ب)آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود

ج) جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگ می شود        د)گزینه  ب و ج

30-اگر در یک لیوان آب و مقداری پتاسیم پرمنگنات و یک قاشق چایخوری سرکه را باهم مخلوط

کنیم چه تغییری در رنگ آن ایجاد می شود ؟

الف) محلول در ابتدا قرمز می شود ولی با گذشت زمان پر رنگ می شو

ب) محلول در ابتدا بنفش تیره است ولی با گذشت زمان بی رنگ می شود

ج) محلول به رنگ سبز پر رنگ در می آید    د) محلول از اول تا آخر بی رنگ می ماند

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/08 و ساعت 7:2 |

خلاصه ی و چکیده ی  فصل  3  ریاضی ششم ابتدایی

مقدمه

فاصله ی دو نقطه : فاصله ی دو نقطه طول پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند.(تمرین 3 ص 60 کتاب)

فاصله ی نقطه تا خط : کوتاه ترین فاصله ی یک نقطه تا یک خط ، طول خطی است

که از آن نقطه بر خط عمود می شود

تعریف نیم ساز : نیم ساز خطی است که از راس زاویه می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

توجه :فاصله ی هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است.

انواع مثلث :

1-مثلث متساوی الاضلاع : مثلثی است که سه ضلع و سه زاویه ی مساوی دارد. و اندازه ی هر سه زاویه آن 60 درجه است.

2-مثلث متساوی الساقین: مثلثی که دو ضلع (دوساق)مساوی دارد.و دو زاویه ی مجاور آن دو ضلع برابرند.

3-مثلث قائم الزاویه: مثلثی که یک زاویه ی قائمه (90 درجه ) دارد. به ضلع روبرو به زاویه ی قائمهوتر می کویند.

4-مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین : مثلثی که یک زاویه ی قائمه دارد و دو ضلع زاویه ی قائمه ی آن برابرند.

5-ملث مختلف الاضلاع : اندازه ی ضلع های آن باهم فرق دارند.

ارتفاع خارجی :در مثلث مختلف الاضلاعی که یک زاویه ی باز دارد یک ارتفاع خارجی وجود دارد.

توجه : مجموع زاویه های داخلی هر مثلث 180 درجه می باشد.

ارتفاع مثلث : پاره خطی است که از یک راس ، عمود بر ضلع روبرو رسم می شود.

توجه : در هر مثلث ، اندازه ی پاره خطی که وسط های دو ضلع یک مثلث را به هم وصل می کند نصف ضلع سوم است.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT  SHAPE  \* MERGEFORMAT  اگر روی یک نیم خط یک نقطه بگذاریم 2 نیم خط به دست می آید

اگر روی یک نیم خط 2 نقطه بگذاریم 4 نیم خط به دست می آید

اگر روی یک نیم خط 3 نقطه بگذاریم 6 نیم خط به دست می آید

اگر روی یک نیم خط 4 نقطه بگذاریم 8 نیم خط به دست می آید

اگر روی یک نیم خط 5 نقطه بگذاریم 10 نیم خط به دست می آید

دقت شود با روش بالا تعداد نیم خط  ها به دست می آید نه تعداد پاره خط ها.

اندازه گیری زاویه :

-وسیله ی اندازه گیری زاویه نقاله نام دارد.

-واحد استاندارد اندازه گیری زاویه درجه نام دارد.

-یک درجه برابر  ( یک ، سیصدو شصتم )

 SHAPE  \* MERGEFORMAT   یک دایره ی کامل است. به عبارت دیگر اگر یک دایره ی کامل را به 360 قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت آن یک درجه است.

-معنای زاویه : هر زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است ، به نقطه ی مشترک این دونیم خط راس زاویه می گویند ،

و به هر یک از این دو نیم خط ضلع زاویه می گویند.

روش اندازه گیری زاویه با نقاله :

نقطه ی شروع (صفر) نقاله را روی نقطه ی مشترک دو ضلع زاویه(راس زاویه) قرار می دهیم دقت کنیم

که یک ضلع زاویه و خط شروع نقاله بر هم منطبق باشند. ضلع دیگر زاویه بر روی نقاله نشانگر اندازه ی زاویه می باشد.

توجه : برای محاسبه ی مجموع زاویه های چند ضلعی ها ،

چندتا از قطر های چند ضلعی را طوری رسم کنیم که همدیگر را قطع نکنند و شکل نیز به چند مثلث تبدیل شود

حالا با ضرب تعداد مثلث ها در 180 درجه، مجموع زاویه های آن چند ضلعی به دست می آید.

-ص 55 کتاب درسی تمرین 4 : اگر یک خط مورب دوخط موازی را قطع کند زاویه های

مشخص شده روی شکل همیشه باهم برابر هستند.

-ص 55 کتاب درسی تمرین 5 : همه ی زاویه هایی که راس آن ها روی دایره قرار داشته باشند

و روبروی یک کمان از دایره باشند باهم مساوی هستند.

انواع زاویه: زاویه ی رست یا قائمه که اندازه ی آن 90 درجه است.

- زاویه ی تند که اندازه ی آن کمتر از 90 درجه است. زاویه ی باز که اندازه ی آن بیشتر از 90 درجه است.

زاویه ی نیم صفحه که اندازه ی آن 180 درجه است.

-زاویه های متقابل به راس: اگر دو خط همدیگر را قطع کنند 4 زاویه به دست می آید

که دو به دو برابر هستند این زاویه ها را متقابل به راس می گویند.

ویژگی های دو زاویه ی متقابل به راس:

1-دو زاویه ی متقابل به راس همیشه مساوی هستند.

2- راس آن ها روی هم قرار دارند.یعنی راس دو زاویه باید بر هم منطبق باشد.

3- ضلع هر یک  در ادامه ی ضلع زاویه ی دیگر است.

دو زاویه ی متمم و مکمل

دو زاویه ی متمم :به دو زاویه ای که مجموع آن ها 90 درجه باشد دو زاویه ی متمم می گویند.

مانند دوزاویه 20 درجه و 70 درجه .                 90=20+70

دو زاویه ی مکمل : به هر دو زاویه ای که مجموع آن ها 180 درجه باشد دو زاویه ی مکمل می گویند.

مانند دو زاویه ی 130 درجه و 50 درجه.           180=50+130

تبدیل واحد برای تبدیل واحد های کوچک به بزرگ از ضرب در 10 ، 100 ، 1000 و... استفاده می کنیم

و برای تبدیل واحدهای بزرگ به کوچک از تقسیم عدد بر 10 ، 100 ، 1000 و ..... استفاده می کنیم.

 

 

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/08 و ساعت 6:56 |
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/07 و ساعت 18:29 |

http://mycamp.ir/i/attachments/1/1367044165385728_orig.gif

http://dl.247-365.ir/pic/gif/volcanic_eruption/Volcanic_Eruption.gif

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/09/07 و ساعت 18:24 |

کلمات هم آوا :

واژه هایی هستند که تلفظ ( آوا )ی یکسانی دارند . اما از نظر نوشتن و معنی متفاوتند. کلماتی مانند :

خویش خود - فامیل  /  خیش وسیله شخم زدن

حیات : زندگی  /  حیاط فضای باز خانه


ارز : پول خارجی   /   ارض : زمین   / 

******************************************

کلمات هم نویسه واژه هایی که نوشتن یکسان دارند اما از نظر معنی و تلفظ متفاوتند.

کلماتی مانند : 

 مِهر : محبت ؛ ماه مهر  /  مُهر : وسیله چاپ دستی

گِل   / گُل 

 کُشتی   کِشتی

مسلم  / مسلّم 

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی              که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

گوهر مخزن اسرار همان است که بود                      حقه ی مِهر بدان مُهر و نشان است که بود

************************************

دسته دیگری از کلمات نیز وجود دارد که در کتاب فارسی راهنمایی نیامده اما آشنایی با آن به نظر ضروری می رسد .

کلمات هم آوا - هم نویسه :

کلماتی که در نوشتن و تلفظ یکسانند اما از لحاظ معنی متفاوتند. کلماتی مانند :

شیر : نام حیوان /  شیر شیر آب / شیر : شیر خوردنی

روان : جان  / روان جاری

سیر : نام گیاه سیر /  سیر : غذا خورده - متضاد گرسنه

 نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس                  پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت


آتش است این بانگ نای و نیست باد                     هر که این آتش ندارد نیست باد

گلاب است گویی به جویش روان                         همی شاد گردد زبویش روان


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/30 و ساعت 23:42 |
فشار هوا

صبح که ازخواب بیدارشدم آماده شدم که به مدرسه بروم . امروز می خواستم علوم تدریس کنم .درس علوم کلاس پنجم مربوط به فشارهوابود. می خواستم به بچه ها بگویم که هوا ازتمام جهات به بدن ما وتمام اجسام روی کره ی زمین فشاروارد می کند. ضخامت 1000کیلومتری هوابرهرسانتی مترمربع 1کیلوگرم فشاروارد می کند. وقتی واردکلاس شدم 35نفرازدانش آموزانم آماده بودند که معلم فشارهوارابه انها نشان دهد .لیوانی به آنها نشان دادم وپرسیدم بچه هاآیا دراین لیوان چیزی وجوددارد: همه یک صدافریاد زدند : نــــــــــــــــــــــــــــــــــه .


آرش که هم اکنون ازدبیران بنام ریاضی نه تنها شهرستان بلکه استان کشورمان می باشد ازجای برخاست وگفت :آقادرون لیوان هواوجودداردکه ماآن رانمی بینیم.گفتم آفرین پسرخوبم درتمام جهات محیط اطرافمان هواوجورداردواگرجسمی راجابجاکنیم سریع هواجای آن رااشغال می کند وآن جسم درمکان دیگربه جای هوامی نشیند.

لیوان راپرازآب کردم به بچه ها گفتم که حالاآب فضای لیوان رااشغال کرده است.

مقوایی که ازقبل آماده کرده بودم روی لیوان گذاشتم وباکف دست آن راسریع وارونه کردم .مقوابه دهانه ی لیوان چسبیدوازریختن آب جلوگیری کرد.

 بااین آزمایش به آنها یاددادم که هوا به سطح مقوافشاروارد می کند ولی ازداخل فشارهواوجود ندارد وهمین امرباعث می شودکه مقوابه دهانه ی لیوان بچسبد.

همان دانش آموز(آرش) ازجای برخاست وگفت :آقا من می توانم شعبده بازی کنم. اجازه می دهید که انجام بدهم؟

برای رفع خستگی دانش آموزان هم که شده قبول کردم .

قوطی شیری باخود آورده بودکه درب آن رامانند آبکش سوراخ کرده بود.

 به بچه ها گفت من هروقت دستوردادم ازسوراخهای قوطی آب می ریزدوهرقت دستوردادم قطع می شود. 

آنگاه قوطی شیر را پرازآب کردودرب آن رامحکم بست .وقتی قوطی راوارونه کردآب مانند آب پاش شروع به ریختن کرد .

ناگاه فریاد زد آب بایست. درمیان بهت وناباوری دانش آموزان آب قطع شد .

 دوباره دستورریختن دادوآب پاش شروع به ریختن آب کرد .این بازی آنقدرادامه یافت به طوری که ازبچه ها هم کمک می گرفت که شما هم اگردستوربدهید شاید فرمان شماراهم اجراکند .

آخرالامر به دانش آموزان نشان داد که دربالای قوطی  سوراخی ایجاد کرده وهروقت فرمان ریختن آب میدهد انگشتش راازروی سوراخ برمی دارد وفشارهواباعث ریختن آب می شود وهروقت دستورایست می دهد روی سوراخ رامی گیرد وازورودهواجلوگیری می کند.اوبااین شعبده بازی به من هم نشان دادکه فشارهوا چیست؟

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/30 و ساعت 8:26 |
به نام خدا

سال 1359درروستایی ازروستاهای شهرستان رامهرمز تدریس می کردم. این روستامدرسه نداشت. وقتی به روستاآورده شدم ،باخودفکرکردم راستی چگونه می توانم به این دانش آموزان که مدرسه ندارند خواندن ونوشتن بیاموزم .به خداتوکل کردم وحدود 20دانش آموزازپایه های مختلف ثبت نام کردم. یکی ازاهالی روستا خانه ای نیمه مخروبه دراختیارم گذاشت ومن هم به اتفاق دانش آموزان حیاط مدرسه راکه پوشیده ازخاروسنگ وخاک بود تمیز کردم .اهالی روستا تذکرداده بودند که حواست به ماروعقرب باشد چون این منطقه جانوردارد. این مدرسه دواطاق گلی بدون درداشت که یکی ازآنهاراکه پنجره هم نداشت برای دفترواطاق خواب خودم گذاشتم ودیگری که فقط جای پنجره داشت برای کلاس درنظرگرفتم .زنگ اول به کلاس اولی ها درس می دادم وبه دومی ها می گفتم ازروی فارسی بخوانید تااملاءبگیرم وبه کلاس سومی ها تمرین ریاضی می دادم وبه چهارمی ها رونویسی وبرای کلاس پنجم هم سوال جغرافی تهیه می کردم تاازروی کتاب جوابشان راپیدا کنند.زنگ سوم شده بودومشغول تدریس ریاضی کلاس پنجم بودم.عددمخلوط رامعرفی می کردم .وقتی ازمهنازپرسیدم دوواحد وسه چهارم راچگونه می نویسند اوبدوت توجه عددرابه صورت تاریخ نوشت ومن با صدای بلند وبازدن روی به اصطلاح تخته سیاه اشگوشزد کردم که یک مرتبه ماری سیاه رنگ ازپشت تخته بیرون آمد وخودم زودترازبچه هاترسیدم ودانش آموزان ازترس مار ازسوراخ پنجره بیرون پریدند وحتی یکی ازدانش آموزان غش کرد.این خبربه کوش اهالی رسید وباآبزدن به صورت دختراورابه حال آوردیم.هرچند 15روزی درآن بیغوله بسربردم ولی بعدهابه یکی ازاتاقهای شیخ سلمان ریش سفید روستا رفتیم که هرچندباریسمان وپرده اتاق مدیر وکلاس راازهم جداکردیم ولی مارنداشت.  

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/29 و ساعت 23:54 |
چه  جالب !!!!!!!!
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/29 و ساعت 8:16 |
تصویری که شما را هیپنوتیزم می‌کند!
 
 با حرکت چشم‌هایتان روی نقاط مشکی تصویر زیر متوجه چرخیدن دایره‌ها می‌شوید. این خطای دید شماست که باعث به وجود آمدن چنین پدیده‌ای می‌شود.

  
+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/27 و ساعت 11:57 |

فرا رسيدن ماه محرم ماه شهادت وايثار تسليت با

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/17 و ساعت 20:13 |


زیاد دقت نکنید ممکنه سرتون گیج بره

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/17 و ساعت 20:11 |

با توجه به اطلاعات داده شده، به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟


puzzle19


+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/15 و ساعت 11:53 |


با توجه به اعداد 3 مربع، چه عددی را در جای خالی مربع چهارم می توان گذاشت؟ چرا؟

puzzles-No-9


مهم نیست این معما به نظرتان چقدر آسان و یا مشکل باشد. مهم این است که برای رسیدن به جواب (و یا جوابها) پشتکار و مداومت نشان داده و راههای مختلف را بررسی کنید.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/15 و ساعت 11:52 |


با توجه به اعداد 3 مربع، چه عددی را در جای خالی مربع چهارم می توان گذاشت؟ چرا؟

puzzles-No-9


مهم نیست این معما به نظرتان چقدر آسان و یا مشکل باشد. مهم این است که برای رسیدن به جواب (و یا جوابها) پشتکار و مداومت نشان داده و راههای مختلف را بررسی کنید.

+ نوشته شده توسط عبدالرضا هرمزانی در 92/08/15 و ساعت 11:52 |