سوال علوم پنجم


800x600 در مقـابل پاسـخ درسـت علامـت ( ضربدر ) بگـذاريد. 1 ـ كداميـك از تغييـرات زيـر فيـزيكي اسـت؟ (۵/۰ نمره) الف) كپـك زدن نـان      ب) فاسـد شـدن دارو        ج) تبخير آب       د) تهيـه مـربا 2ـ از كدام يـك از جـانوران زيـر فسيـل بهتـري درسـت مي شـود؟(۵/۰ نمره) الف)  ماهي ها           ب) حشــره              ج) كـرم خاكـي         د) بي مهـر گان 3ـ معـادن زميـن در كـدام لايـه ي زميـن قـرار دارنـد؟ (۵/۰ نمره) الف) هستـه ي بيـروني           ب)  هستـه ي دروني          ج)  پوستـه                    د) گـوشتـه 4ـ در كدام يـك از وسـايل زيـر عـدسي بـه كار رفته اسـت؟(۵/۰ نمره) الف)آينــه          ب)  شيـشه             ج) تلسـكوپ                د) هيچـكدام 5 ـ كدام دستـه از چشمـه هاي طبيعـي نـور هستنـد؟(۵/۰ نمره) الف) ستـارگان و خورشيـد                    ب) چراغ روغني و كرم شب تاب ج) ستـارگان و چـراغ قـوه                    د) شـمع و خورشيد 6 ـ دانشمنـدان  كدام يـك از سنـگ ها را كتـاب تاريـخ مي داننـد؟ (۵/۰ نمره) الف) سنگ هاي آذريـن      ب) سنگ هاي رسـوبي     ج) سنگ هاي گچــي       د) سنگ هاي دگـرگوني جـاهـا ي خـالي را بـا كلمـات منـاسب كامـل كنيـد. 7 ـ  درآزمايشـگاه ، نـور را بـه كمـك . . . . . . . . . . . .   تجـزيه مي كننـد .   (۵/۰ نمره) 8 ـ اگـر سنگ ها ذوب شـوند و راهي به بيـرون بيـابنـد و خـارج شـوند. . . . . . . . . . بوجـود مي آورند.  (۵/۰ نمره) ۹ ـ هـر چـه سطـح شيـب دار. . . . . .  . باشـد به نيـروي بيشتـري نيـاز داريـم.(۵/۰ نمره) 10ـ  بـا پيـدايـش . . . . . . . . . . . . . زنـدگي بـر روي خشـكي ها آغـاز شـد.  (۵/۰ نمره) 11 ـ  خـاك مزرعـه به علـت داشتـن . . . ..  از خـاك كنـار جـاده و بيابان بهتـر اسـت.(۵/۰ نمره) 12ـ  زميـن شنـاسان با مـطالعه ي فسيـل هـا به ايـن نتيجـه رسيـده اند كـه زنـدگي در. . . . . . . . . . . . . . .   شـروع شده اسـت.  (۵/۰ نمره) 13ـ اگـرجنـس ماده عـوض  نشـود يعني ماده به ماده ي ديگري تبـديل نشـود ، به اينگـونه تغييـراتمي گويند.  (۵/۰ نمره) جمـلات صحيـح را بـا عـلامـت( ص)  و جملـه هاي غلـط را با عـلامـت (غ ) مشخـص كنيـد. الف) انبـر دسـت يـك ماشيـن پيچيـده اسـت. (    )      (۲۵/۰نمره) ب) هستـه زميـن از آهـن و فلـز ديگـري به نـام نيـكل سـاختـه شـده اسـت. (     ) (۲۵/۰نمره) د ) اگـر هنـگام زلـزله در كـلاس باشـيم ، بايـد بـه طـرف در هـأي خـروجـي بدويـم. (   )(۲۵/۰نمره) ج ) آب در شـن و مـاسـه سـريع تـر نفـوذ مي كنـد. (    )  (۲۵/۰نمره) به سـؤالات زيـر پاسـخ دهيـد : 15ـ سـه قسمـت اصلـي اهـرم را نام ببـريد. (۵/۱ نمره) 16ـ بـرا ي اينكـه جسمـي ديـده شـود ، چـه شـرايطي لازم اسـت؟(۵/۱ نمره) 17 ـ چـرا مـواد مختلـف خـاصيـت هاي متفـاوتـي دارنـد؟(۱ نمره) 18ـ فسيــل را تعـريـف كنيـد. (۱ نمره) 19ـ  مـدل مـولكـولـي آب را رســم كنيــد.(۱ نمره) ۲0ـ كانــون عـدسي را تعـريـف كنيـد.(۱ نمره) 21 ـ  در خـرابي هاي حـاصـل از زميـن لـرزه چـه عو املـي دخـالت دارند؟ ( دو مـورد)(۱ نمره) 22 ـ گيــاخـاك را تعـريـف كنيـد.   (۱ نمره) 23ـ   دو عـامل فـرسـا يـش خـاك را بيـان كنيـد.(۱ نمره) 24ـ چـرا طـلا يـك عنصـر و نمـك يـك تـركيـب اسـت؟(۱ نمره) 25ـ مـوتور الكتـريكي را تعـريف كنيـد.(۵/۰ نمره) 26ـ براي مـوتور الكتـريكي يـك مثـال بنـويسيـد.(۵/۰ نمره) 27ـ اهــرم چيســت؟  (۵/۰ نمره)       نام خالق هستی نام و نام خانوادگی :                                                                                         تاریخ :  خرداد 88 نام دبستان :                                                                                             نام درس : علوم مدت پاسخگويي 60 دقيقه   بارم   5/0     5/0     5/0     5/0     5/0     5/0     5/0 الف )در مقابل پاسخ درست علامت (ضربدر ) بگذارید. 1-در کدام یک از موارد زیر جنبش مولکولی بیشتر است ؟ الف )چوب                              ب) آب                         ج) آهن                           د) اکسیژن 2- کدام یک ماشین پیچیده است ؟ الف ) میخ کش                       ب) انبردست                 ج) چرخ گوشت                  د) الاکلنگ   3- کدام یک می تواند نور خورشید را تجزیه کند ؟ الف) آینه                               ب) ذره های ریز آب                         ج) ذره بین                  د) کاغذ سفید   4- وقتی اب و هوای کره زمین تغییر کرد چه موجوداتی فراوان شدند ؟ الف ) خزندگان                       ب ) پرندگان                                    ج)پستانداران              د) ماهی ها   5- جنس پوسته زمین از چیست ؟ الف ) اهن                             ب ) نیکل                                       ج ) سنگ                   د) آب   6- عامل کدام بیماری ویروس است ؟ الف) زخم لای انگشتان            ب ) سرخک                                    ج ) وبا                         د) سل   7- کدام یک کمترین خرابی را در محیط زیست دارد ؟ الف ) آتش گرفتن جنگل            ب) قطع درختان پیر                ج) ریختن زباله در آب           د) آلوده کردن هوا     5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0   ب ) در جای خالی  کلمات مناسب بنویسید. 8- تبخیر آب یک تغییر ........................ است . 9- رنگ قرمز برخی از خاک ها به علت ........................ است . 10- مخروط آتش فشان از ............................. که از دهانه خارج می شوند ، به وجود می آید . 11- قارچ ها چون .................... ندارند ، نمی توانند غذا سازی کنند . 12- موادی که میکروب ها را بیرون از بدن می کشند ......................... نام دارند . 13- هرگز در گوش کسی داد نزنید ، با این کار ممکن است .................... او پاره شود . 14- همه ی چیزهایی که درطبیعت وجوددارندومردم ازآنها استفاده می کنند.............. نامیده می شوند.     5/0   5/0   5/0 15- دربرابر عبارت درست (ص) و دربرابر عبارت نادرست (غ) قرار دهید . الف) ،فسیل(سنگواره) می گویند. جانوران قدیمی در سنگ ها باقی مانده است به آثاری که از  (         ) ب ) باکتری ها به وسیله سلول های ریزی به نام هاگ تولید مثل می کنند . (          ) ج )برای حس کردن مزه ی یک خوراکی لازم است مولکولهای آن در آب دهان حل شوند. (         )         5/1 د ) به سوالات زیر پاسخ دهید . 16- چه عواملی باعث فرسایش خاک می شود؟(3 مورد)           1 17- وقتی که یک وسیله آهنی را در هوای مرطوب بگذاریم ، دچار چه تغییری می شود ؟چرا؟           1 18-موتور الکتریکی چیست ؟ (یک وسیله که موتور الکتریکی دارد نام ببرید .)                       1   19- درشکل نقطه کانون رامشخص کنید،نوری که ازعدسی عبورمی کنددرکجا گرمای بیشتری دارد ؟ چرا؟               1 زمین شناسان بامطالعهسنگ های رسوبی چه اطلاعاتی درباره ی گذشته زمین بدس می آورند ؟20 ت            1 21-عنصر را تعریف کنید . (باذکر یک مثال ) ؟               1 22- در خرابی های حاصل از زمین لرزه چه عواملی دخالت دارند ؟               1 23- یک فایده و یک ضرر باکتریها را بنویسید؟             1 24- گلبولهای سفید با استفاده از چه راه هایی از بدن دفاع می کنند؟           1 25- عصب چیست؟               1 26- با جانوران ( ملخ ، گیاه ، قورباغه ، مار ) یک زنجیره غذایی بسازید ؟ ندای مدرسه در مقابل پاسـخ درست عـلامت   ( ضربـدر ) بگـذاريد. 1 ـ سلسلـه ي ترك وزيـران خود را از ميان چه كسـاني انتـخاب مـي كردند؟ ( 5/0نمره) الف) ترك زبان          ب) عرب             ج ) مغولا ن           د) ايرانيـان 2 ـ  مهمتـرين كار پيـامبر اسـلام در مدينـه چه بـود؟  ( 5/0نمره) الف) شكستـن بت ها                                 ب) جنگ با كافـران ج ) تشكيل حكومت اسـلامي                           د ) همه موارد 3 ـ كدام سلـسله به رواج زبـان فارسي اهميّت  مي دادند؟ ( 5/0نمره) الف ) غزنويان    ب ) سامـانيان     ج ) خوارزمشاهيان       د)  ساسـانيان 4 ـ حضـرت محمـد ( ص ) در كجـا به دنيـا آمد؟  ( 5/0نمره) الف ) كربـلا          ب ) مدينـه            ج ) مكّـه                 د ) عـراق 5 ـ سـر دستـه ي مخـالفان پيـامبـر در مكّــه چـه كسي بـود؟( 5/0نمره) الف ) ابوسفيـان            ب ) عمـر              ج ) ابوبكــر                 د ) عثمـان ------------------------------------ جـا هاي خـالي را بـا كلمـات منـاسـب پـر كنيـد. 6 ـ مغـول ها به فرمـاندهـي . . . . . . .  به كشـور چين حمله بردنـد و آنجا را تصـرف كردنـد. ( 5/0نمره) 7 ـ مبـدا  تاريـخ مسلمــانـان هجـرت پيـامبراز  . . . . . . . . . به . . . . . . . . . .  . بـود. (۱ نمره) 8 ـ بعـد از ابـوبكـر  . . . . . . . . . . . .  خليفـه شـد.  ( 5/0نمره) 9 ـ  دين اسـلام از سـرزميـن  . . . . . . . . . . . . طلـوع كرد و يكـي از معـروف ترين قبيله هاي عرب  . . . . . . . . . . . .  نام داشت.( ۱ نمره) 10 ـ جنـگ حضـرت علـي ( ع )  و خـوارج  . . . . . . . . . . . .  . نام داشـت.( 5/0نمره) به سـؤالات زيـر پـاسـخ دهيـد. 11 ـ  بعثـت ( مبعـث ) چيســت ؟( ۱ نمره) 12 ـ آيـا با روي كار آمدن حكـومـت بنـي عبـاس ، وضـع مسلمـانان تغييـر كـرد؟ چــرا؟  ( ۱ نمره) 13 ـ چه بهانه ا ي بـاعـث شـد كه مغـول ها به ا يـران حمه كننـد؟ ( ۱ نمره) 14 ـ امام حسيـن ( ع ) در بـاره ي هجـرت خود چـه فرمـودند؟  ( ۱ نمره) 15 ـ شـرايـط صلـح امـام حسـن ( ع ) و معـاويـه را بيـان كنيـد؟ ( ۱ نمره) 16 ـ آرزو ي حضـرت محمـد ( ص ) چـه بود؟ ( ۱ نمره) 17 ـ بيعـت كـردن  يعنـي چـه ؟ ( 5/0نمره) مد نـــــي در مقابل پـاسـخ درسـت عـلامت ( ضـربدر) بگـذاريد. 1 ـ روش اداره ي هـر كشـور در كجـا مشخـص شـده اسـت ؟ (5/0نمره) الف ) مجلـس شوراي اسـلامي                            ب ) دادگستـري ج ) قانـون اسـاسي                                           د ) مجلـس خبرگان 2 ـ مـردم ا يـران در چـه تاريـخي به جمهـوري اســلامي را ي  مثبـت دادند؟(5/0نمره) الف ) 10  و 11 فروردين 1358                   ب ) 22 بهمن 1357 ج )  10 و 11 فروردين 1357                     د ) 12بهمن 1357----------------------- به سـؤالات زيـر پاسـخ دهيــد. 3 ـ دو صفـت از صفـات رهبـر جامعـه ي اسـلامي را نـام ببـريد. ( ۱ نمره) 4 ـ حكـومت اسـلامي چه نـوع حكـومتي اسـت؟( ۱ نمره) 5 ـ وظيفـه دادگستـري چيســـت ؟( ۱ نمره) 6 ـ حكـومت اسـلامي براي بهتـر شـدن زندگي مردم چـه وظيفـه اي دارد؟( ۱ نمره) جـاهاي خـالي را با كلمـات منـاسـب كـامل نمـاييد. 7 ـ مهمتـرين وظيفـه ي حكـومت جمهـوري اسـلامي . . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . است.  (۱نمره) 8 ـ انقـلاب اسـلامي مـا بر پـايه . . . . . .و . . . . . . .   و پيروي از دستـورات رهبـربه پيـروزي رسيـد. (۱نمره) 9 ـ حكـومـت شـاه  از . . . . .  مردم وحشـت داشـت و به آنـان . . . . . . نمي داد كه نظـرخـو د را بگـويند.  (۱نمره)  
[ ۹۱/۰۴/۳۱ ] [ 23:56 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]