نمودار چیست؟

نمودار چیست؟

رنه دکارت ریاضی دان فرانسوی که در قرن 17 میلادی می زیست نخستین کسی بود که نمودار را به کار برد، نمودار نقشه یا طرحی است که با خطوط ، ارقام ، محور ها و دایره ها مطالبی را به ما بیان می کند .

آمارگران برای آن که پیام یا مطلبی را به ساده ترین صورت بیان نمایند از نمودارهای مختلف مانند نمودار میله ای ، نمودار خط شکسته ، نمودار تصویری و نمودار دایره ای استفاده می کنند.

1-نمودار مقابل اندازه قد 4 دختر را نشان می دهد. نام دختران در نمودار نوشته نشده است. دانا از همه بلندتر است. الهام از همه کوتاه تر است. لیلا از سارا بلند تر است. قد سارا چقدراست؟

2 - اگر محیط دایره ای 12/25 باشد، مساحت نیمی از دایره برابر است با: د) 21/25 ج) 14/24 ب) 52/12 الف) 12/25

3 - آسانسور یک آسمان خراش به گونه ای است که هر بار دکمه ی بالا ی آن را میزنیم یک طبقه بالا میرود و اگر به طبقه ای برسد که مضرب آن 4 است ، 6 طبقه پایین می آید . اگر در طبقه ی 95 باشیم ، پس از آن که 8 بار دکمه ی بالای آسانسور را فشار دهیم ، در چه طبقه ای خواهیم بود؟ الف) 75 ب) 78 ج) 79 د)

80 4 - اندازه هر زاویه داخلی یک پنج ضلعی منتظم چند درجه است؟ الف: ° 120 ب: °108 ج: °135 د: °540 5 - اگر 4 برابر عددی 48 باشد آن عدد چقدر است؟ الف: 16 ب: 12 ج: 8 د: 4

در افسانه ها می گویند وقتی پادشاه هند از بازی شطرنج خوشش آمد، مخترع شطرنج را به حضور طلبید و از او خواست جایزه ای برای پاداش طلب کند. او درخواست خود را اینطور مطرح کرد: « در صفحه شطرنج و در خانه اول برای من یک دانه گندم، در خانه دوم دو برابر خانه اول و در خانه سوم دو برابر خانه دوم گندم قرار دهید و به همین ترتیب پیش بروید.» پادشاه از درخواست او تعجب کرد و دستور داد به او یک کیسه گندم بدهند. به نظر شما آیا در خواست مخترع شطرنج به اندازه یک کیسه گندم بود؟

[ ۹۲/۰۱/۰۲ ] [ 1:29 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]