درخت علم

درخت علم

شیخ خندید و بگفتش ای سلیم                     این  درخت علم باشد ای علیم

معنی: شیخ خندید و به او گفت : ای انسان سالم (ناسالم)

درخت مورد نظر تو ، درخت علم است، ای مرد دانا (نادان)

تو به صورت رفته ای ای بی خبر                  زان ز شاخ معنی ای، بی بار و بر

معنی: ای فرد ناآگاه، تو به جای توجّه به معنی ، به ظاهر مسئله توجه کرده ای.

گه درختش نام شد گاه آفتاب                      گاه بحرش نام شد گاهی سحاب

معنی: این علم ، گاهی نامش، درخت، گاهی آفتاب، گاهی دریا و گاهی ابر نامش شد.

آن یکی کش صد هزار آثار خاست                   کم ترین آثار او عمر بقاست


معنی: آن کسی  که از او آثار بسیاری برجای ماند، کم ترین نتیجه

و آثار آن ، داشتن عمر و نام جاودانه است.

[ ۹۲/۰۲/۲۷ ] [ 13:16 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]