آینه ها چگونه ساخته می شود؟

آینه ها چگونه ساخته می شود؟

آینه، قطعه ای از شیشه است که پشت آن با ماده منعکس کننده پوشش داده شده است. 

بنابراین وقتی که پرتو یا شعاعی از نور با سطح آن برخورد می کند، جذب نمی شود و دوباره منعکس می گردد. 

پرتو نور دقیقا در همان زاویه ای که به آینه برخورد می کند اما در جهت مخالف ، منعکس می شود . 

میتوانید این وضعیت را با مجسم کردن توپ بیلیاردی که به کنار میز می خورد و باز می گردد، 

در ذهن خود تصور کنید. آینه ها در موارد بسیاری کاربرد دارند از جمله تلسکوپ ها، 

چراغ های چشمک زن ، چراغ های جلوی ماشین  وبرج فانوس های دریایی.

[ ۹۲/۰۴/۰۱ ] [ 23:37 ] [ عبدالرضا هرمزانی ]
[ ]